• Polski
 • English
 • AA+A++
Konkurs na stanowisko post-doc w projekcie NCN 2022/46/E/HS3/00118 “Tworzenie historii średniowiecza w praktykach religijnych rzymskiego katolicyzmu i współczesnego pogaństwa w Polsce”

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko post-doc w grancie NCN Sonata Bis Tworzenie historii średniowiecza w praktykach religijnych rzymskiego katolicyzmu i współczesnego pogaństwa w Polsce nr 2022/46/E/HS3/00118 realizowanego w Instytucie Archeologii i Etnologii PAN pod kierownictwem dr hab. Kamili Baranieckiej-Olszewskiej

 

 

 

Informacje o projekcie:

Celem projektu jest przeprowadzenie badań etnograficznych nad sposobem konceptualizowania historii średniowiecza w ramach dwóch religii: rzymskiego katolicyzmu i współczesnego pogaństwa, a także wypracowanie ramy teoretycznej pozwalającej na interpretację udziału religii w kształtowaniu wizji przeszłości, ale i namysłu nad nią. W projekcie zaplanowano porównawcze badania w trzech regionach Polski: Małopolsce, Wielkopolsce i na Pomorzu Zachodnim. Streszczenie projektu dostępne jest pod adresem: https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2022-06-15buti7za/streszczenia/565976-pl.pdf

 

 

Informacje o stanowisku:

Nazwa stanowiska: post-doc

Liczba stanowisk: 1

Miasto: Warszawa/Kraków/Szczecin

Preferowany termin zatrudnienia: 1 lutego 2024

Warunki zatrudnienia:

- umowa o pracę na czas określony na 48 miesięcy;

- wynagrodzenie miesięczne w wysokości 11 660 zł (tzw. kwota brutto brutto obejmująca wszystkie koszty ponoszone przez pracodawcę);

- zgodnie z regulacjami NCN w okresie pobierania wynagrodzenia w projekcie osoba zatrudniona na stanowisku post-doc nie może pobierać:

 1. a) innego wynagrodzenia ze środków przyznanych w ramach kosztów bezpośrednich z projektów badawczych finansowanych w ramach konkursów NCN,
 2. b) wynagrodzenia u innego pracodawcy na podstawie umowy o pracę, w tym także pracodawcy z siedzibą poza terytorium Polski,
 3. c) świadczeń emerytalnych z systemu ubezpieczeń społecznych;

- na stanowisku post-doc może być zatrudniona osoba, która uzyskała stopień doktora w roku zatrudnienia w projekcie lub w okresie 7 lat przed 1 stycznia roku zatrudnienia w projekcie. Okres ten może być przedłużony o czas przebywania w tym okresie na długoterminowych (powyżej 90 dni) udokumentowanych zasiłkach chorobowych lub świadczeniach rehabilitacyjnych w związku z niezdolnością do pracy. Dodatkowo okres ten można przedłużyć o liczbę miesięcy przebywania na urlopach związanych z opieką i wychowaniem dzieci udzielanych na zasadach określonych w Kodeksie pracy, a w przypadku kobiet – o 18 miesięcy za każde urodzone bądź przysposobione dziecko, jeżeli taki sposób wskazania przerw w karierze naukowej jest bardziej korzystny.

 

Wymagania:

- stopień doktora z nauk humanistycznych lub społecznych (dopuszcza się uzyskanie stopnia do dnia podpisania umowy o pracę). Na stanowisku post-doc może być zatrudniona osoba, która uzyskała stopień doktora w podmiocie innym niż IAE PAN lub odbyła co najmniej 10-miesięczny, ciągły i udokumentowany staż podoktorski w podmiocie innym niż podmiot realizujący projekt oraz w kraju innym niż kraj uzyskania stopnia doktora, a kierowniczka projektu nie była promotorką ani promotorką pomocniczą rozprawy doktorskiej Kandydatki/Kandydata;

- doświadczenie w prowadzeniu etnograficznych badań terenowych;

- doświadczenie badawcze z zakresu antropologii religii poświadczone przynajmniej jedną publikacją naukową z tej dziedziny;

- doskonała znajomość języka polskiego;

- bardzo dobra znajomość języka angielskiego;

- ambicja i chęć rozwoju kariery naukowej;

- samodzielność oraz umiejętność organizacji własnej pracy naukowej.

 

 

Zadania:

- prowadzenie etnograficznych badań terenowych, badania porównawcze;

- współpraca z kierowniczką projektu w zakresie opracowania metodologii badań;

- przygotowanie publikacji naukowych (co najmniej 4 artykuły naukowe);

- przygotowanie raportów z badań;

- opracowanie i archiwizacja danych badawczych;

- opracowanie i umieszczanie informacji o projekcie w mediach społecznościowych;

- uczestnictwo w konferencjach naukowych;

- udział w spotkaniach zespołu badawczego;

- udział w pracach administracyjnych i organizacyjnych związanych z realizacją projektu.

 

 

Wymagane dokumenty:

- list motywacyjny (max. 1 strona);

- CV naukowe;

- 1 wybraną publikację naukową;

- skan dyplomu doktorskiego lub informację o wyznaczonym terminie obrony pracy doktorskiej;

- opinię o Kandydatce/Kandydacie sporządzoną przez osobę co najmniej ze stopniem doktora.

 

W CV  bardzo proszę zawrzeć niniejszą klauzulę wraz z datą i podpisem:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (zawartych
w dokumentach aplikacyjnych) przez Instytut Archeologii i Etnologii PAN z siedzibą
w Warszawie, Al. Solidarności 105, w celach przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.

 

Osoby zainteresowane udziałem w konkursie proszone są o nadesłanie wymienionych dokumentów w formie elektronicznej na adres: kbaraniecka@iaepan.edu.pl do dnia 10 grudnia 2023. Rozpatrywane będą tylko kompletne zgłoszenia, zawierające wszystkie wymagane dokumenty.

 

Komisja zastrzega sobie prawo do zaproszenia wybranych kandydatów na rozmowę kwalifikacyjną.

 

Pytania dotyczące konkursu można kierować na adres: kbaraniecka@iaepan.edu.pl

 

 

 

Klauzula informacyjna RODO

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informujemy, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Archeologii i Etnologii PAN z siedzibą w Warszawie przy al. Solidarności 105

 1. Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, którym jest Pani Weronika Krakówka. Z IOD można się skontaktować drogą elektroniczną pod adresem:  iod@iaepan.edu.pl
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji prowadzanych przez  Instytut Archeologii i Etnologii PAN na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy Administratora w zakresie swoich obowiązków służbowych na podstawie upoważnienia.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesów rekrutacyjnych.
 5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych.
 6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne w celu przystąpienia do rekrutacji. W przypadku niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, Administrator nie uwzględni Pani/Pana w procesie rekrutacyjnym.
 8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania tzn. żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.