• Polski
  • English
  • AA+A++
Tarnawa Rzepińska

Informacje o projekcie

 

W 2019 roku FP IAE PAN oraz IAE PAN zrealizowali wspólnie zadanie "Badania nieinwazyjne wczesnośredniowiecznego grodu w Tarnawie Rzepińskiej (AZP-53-8/6) w województwie lubuskim", przy współpracy z Narodowym Instytutem Dziedzictwa.

Projekt został dofinansowany z programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego "Ochrona zabytków archeologicznych", w ramach zadania "niedestrukcyjne rozpoznanie i dokumentacja zasobów dziedzictwa archeologicznego z wykorzystaniem metod tradycyjnych i nowoczesnych, m.in. badań powierzchniowych, prospekcji podwodnej, badań geofizycznych, prospekcji lotniczej, skaningu laserowego".

Celem projektu było kompleksowe, nieinwazyjne rozpoznanie wczesnośredniowiecznego grodu w Tarnawie Rzepińskiej (woj. lubuskie). Zgodnie z założeniami projektu przeprowadzono:

kwerendę źródłową dotyczącą dawnych prac archeologicznych w Tarnawie,
badania geofizyczne trzema metodami: magnetyczną, elektrooporową i georadarową,
4 zwiady lotnicze (w różnych porach roku) w celu obserwacji wyróżników roślinnych,
skanowanie terenu za pomocą lidaru,
nałożenie na stanowisko siatki georeferencyjnej,
stworzono plan warstwicowy stanowiska,
analizy palinologiczne,
datowania C14, próbek pozyskanych z odwiertów palinologicznych.

Wyniki przeprowadzonych prac przekazano do Narodowego Instytut Dziedzictwa, w postaci raportu oraz sprawozdania z realizacji zadania.

W ramach promocji zadania przygotowany został film, prezentujący grodzisko w Tarnawie Rzepińskiej oraz wyniki przeprowadzonych prac. Film został opublikowany na licencji CC na kanale ArcheoTV na portalu YouTube. Można obejrzeć go pod tym linkiem.

Całkowity koszt realizacji zadania: 43 850 PLN
Dofinansownie ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego: 35 000 PLN
Wkład własny wnioskodawcy: 8 850 PLN
Wkład własny wnioskodawcy pokrył Instytut Archeologii i Etnologii PAN

 

projekt czerwona

logo NID

miniaturka