• Polski
 • English
 • AA+A++

AKTUALNOŚCI

Konkurs na stanowisko Adiunkta w Ośrodku Badań nad Dawnymi Technologiami IAE PAN w Łodzi

OGŁOSZENIE KONKURSU NA STANOWISKO ADIUNKTA.

ARCHEOLOGIA

INSTYTUCJA: Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

MIASTO:   Łódź: Ośrodek Badań nad Dawnymi Technologiami IAE PAN

STANOWISKO: adiunkt (pełny etat naukowy)

DYSCYPLINA: archeologia

DATA OGŁOSZENIA: 15.05.2024

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 15.06.2024

 

TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU: do 15.07.2024

LINK DO STRONY: www.iaepan.edu.pl

 

SŁOWA KLUCZOWE: archeologia, pradzieje, średniowiecze i wczesna nowożytność, dawne technologie, włókiennictwo

OPIS: Poszukujemy osoby na stanowisko adiunkta w Instytucie Archeologii i Etnologii Pan w Ośrodku Badań nad Dawnymi Technologiami w Łodzi, prowadzącej archeologiczne badania w zakresie włókiennictwa, wyspecjalizowanej w archeologicznych analizach tekstyliów.

 

 

WYMAGANIA:

 1. Stopień naukowy doktora
 2. Poświadczony publikacjami dorobek naukowy i uczestnictwo w życiu naukowym, odnoszące się do wskazanego wyżej zakresu
 3. Doświadczenie w badaniach tekstyliów archeologicznych
 4. Dobra znajomość przynajmniej jednego języka kongresowego

 

 

DODATKOWE ATUTY:

 1. Doświadczenie w kierowaniu projektami naukowymi i umiejętność pozyskiwania środków na prowadzenie badań naukowych
 2. Doświadczenie w prowadzeniu archeologicznych prac terenowych

 

 

OBOWIĄZKI:

 1. Prowadzenie badań naukowych i publikacja ich wyników, w tym w każdym okresie dwuletnim przynajmniej dwóch prac, z których co najmniej jedna jest artykułem z listy czasopism MNiSW lub monografią.
 2. W ciągu 8 lat od zatrudnienia na stanowisku adiunkta złożenie wniosku o stopień doktora habilitowanego.
 3. Występowanie o środki na badania w ramach krajowych i zagranicznych konkursów grantowych.

 

 

WYMAGANE DOKUMENTY NA STANOWISKO ADIUNKTA (w formie elektronicznej):

 1. Podanie do Dyrektora IAE PAN;
 2. Życiorys naukowy, z uwzględnieniem dotychczasowych osiągnięć naukowo-badawczych, dokonań na polu organizacji nauki oraz jej popularyzacji, w tym uczestnictwo w projektach badawczych;
 3. Uwierzytelniona kopia dyplomu doktorskiego;
 4. Praca doktorska (wersja elektroniczna PDF);
 5. Wykaz prac opublikowanych (z ostatnich czterech lat poprzedzających konkurs) oraz złożonych do druku (wymagane poświadczenie przez redakcje);
 6. List motywacyjny, zawierający m.in. opis planów naukowych na najbliższe pięć lat, obejmujących plany habilitacyjne.

 

 

Dokumenty prosimy nadsyłać na adres elektroniczny Sekretariatu Dyrektora IAE PAN director@iaepan.edu.pl. W tytule wiadomości proszę zamieścić „Zatrudnienie archeologia/Adiunkt/Łódź”.

 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informujemy, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Archeologii i Etnologii PAN z siedzibą w Warszawie przy al. Solidarności 105

 1. Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, którym jest Pani Weronika Krakówka. Z IOD można się skontaktować drogą elektroniczną pod adresem: iod@iaepan.edu.pl
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji prowadzanych przez Instytut Archeologii i Etnologii PAN na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy Administratora w zakresie swoich obowiązków służbowych na podstawie upoważnienia.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesów rekrutacyjnych.
 5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych.
 6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne w celu przystąpienia do rekrutacji. W przypadku niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, Administrator nie uwzględni Pani/Pana w procesie rekrutacyjnym.
 8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania tzn. żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.

Zaproszenie na konferencję "Od wielości doświadczeń do wspólnej antropologii? Polska-Ukraina" - 04-07.06.2024 r. Sanok

Serdecznie zapraszamy na konferencję

 

 

"Od wielości doświadczeń do wspólnej antropologii? Polska-Ukraina",

 

 

która odbędzie się w dniach 04 - 07 czerwca 2024 r. w Sanoku.

 

 

Konferencja będzie transmitowana za pośrednictwem platformy MSTeams
Osoby zainteresowane uczestnictwem w konferencji online prosimy o kontakt pod
Program konferencji dostępny jest również na stronie https://zand.anthropology.pl/pl/blog/2024/01/02/konferencja-ukraina/


Zaproszenie na zebranie naukowe Ośrodka Archeologii Pradziejowej IAE PAN - 16 maja 2024 r., godz.11.00

Serdecznie zapraszamy na zebranie naukowe Ośrodka Archeologii Pradziejowej IAE PAN, podczas którego

Pan mgr Marek Baczewski (Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych UW) wygłosi referat pt.:

STRUKTURA OSADNICTWA MAZOWIECKIEGO CENTRUM STAROŻYTNEGO HUTNICTWA.

 

 

 

Zebranie odbędzie się w dniu 16 maja 2024 r. (czwartek) w Instytucie Archeologii i Etnologii PAN, al. Solidarności 105, sala 202 (początek o godz. 11.00).

Można je będzie również śledzić za pomocą MSTeams:

https://tiny.pl/dcl1c


Zaproszenie na seminarium Ośrodka Studiów Pradziejowych i Średniowiecznych Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w Poznaniu - 13 maja 2024 r., godz. 10.00

Zaproszenie na seminarium Ośrodka Studiów Pradziejowych i Średniowiecznych Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w Poznaniu – 13 maja 2024 r., godz. 10.00

Uprzejmie zapraszamy na seminarium Ośrodka Studiów Pradziejowych i Średniowiecznych Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w Poznaniu, które odbędzie się w dniu 13 maja 2024 r. (poniedziałek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej nr 17 Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego przy ul. Rubież 46 w Poznaniu. Zebranie będzie transmitowane przy użyciu systemu wideokonferencyjnego Microsoft Teams.

 

W trakcie spotkania Pan dr Jakub Mugaj wygłosi referat pt.

Mobilność grup łowiecko-zbierackich w późnym paleolicie. Koncepcje teoretyczne a rezultaty badań archeologicznych

 

 

 

Link do spotkania znajduje się poniżej

 ________________________________________________________________________________

Microsoft Teams Potrzebujesz pomocy?

Identyfikator spotkania: 396 886 931 038

Kod dostępu: c5kBDg

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTRlYWJhYTItY2M1ZS00YzVlLWJkZTYtYmY4NGY5YjNmNDY4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225cc680b9-db00-4887-a7ab-84bd8244a208%22%2c%22Oid%22%3a%223a9d1c42-3557-49b4-9bbc-a796b1115c00%22%7d


Zaproszenie na promocję tomu Etnografii Polskiej: UKRAINE: LIVED EXPERIENCES OF PAST AND PRESENT - 17 maja 2024 r., godz. 17.00

Serdecznie zapraszamy na promocję tomu Etnografii Polskiej: UKRAINE: LIVED EXPERIENCES OF PAST AND PRESENT, pod redakcją gościnną Julii Buyskykh and Tetyany Kalenychenko.

 

Wydarzenie odbędzie się 17 maja o 17.00 w Pracowni Etnograficznej (ul. Warecka 4/6, w Warszawie). Jest także możliwość uczestniczenia online - prosimy w tym przypadku o kontakt mailowy pod adresem pracownia@etnograficzna.pl - prześlemy wtedy link do wydarzenia.

 

Podczas spotkania odbędzie się debata z prezentacjami Autorów tomu. O swoich badaniach i obecnej sytuacji w Ukrainie mówić będą: Olena Sobolieva, Olena Martynchuk, Keith Egan, Ignacy Jóźwiak, i (online) Tetyana Boriak, Matej Butko, Mykola Homaniuk, Roman Liubavskyi, Pavlo Lenio, Tina Polek, Denys Shatalov, Patrycja Trzeszczyńska.

 

Szczegóły wydarzenia dostępne są również pod linkiem: https://www.facebook.com/events/819001173416577/

 

Serdecznie zapraszamy na spotkanie i do lektury tomu.

 

 

We are happy to announce the public presentation of the 67th volume of Polish Ethnography (2023) UKRAINE: LIVED EXPERIENCES OF PAST AND PRESENT, guest edited by Julia Buyskykh and Tetyana Kalenychenko.

 

 

The main aim of our special issue has been to amplify the voices of Ukrainian scholars affected by the ongoing full-scale Russian invasion and present their research. While a few texts were written in academic offices in safe European countries, the majority were composed under more difficult conditions, lacking access to libraries, writing under siege, and regularly living without electricity, internet access or heating. All of these articles, therefore, capture important voices of scholars from Ukraine, historians, anthropologists, and sociologists, that offer true value to the current academic debate and provide an opportunity for more informed, empathic, and capacious discussions. Working on this issue was a deeply moving, emotional, and exacting process.

We invite you to engage with this research by attending the issue’s public presentation including the voices of:  Olena Sobolieva,  Olena Martynchuk, Keith Egan, Ignacy Jóźwiak,  and (online) Tetyana Boriak, Matej Butko, Mykola Homaniuk, Roman Liubavskyi, Pavlo Lenio, Tina Polek, Denys Shatalov, Patrycja Trzeszczyńska

 

 

The presentation followed by the discussion with the Authors will take place in Warsaw on 17th May, 5 pm at Pracownia Duży Pokój, 4/6 Warecka Warszawa as well as online. To get the link please fill a short form below.

 

 

Languages of the event: English and Ukrainian

 

 

Organisers:

Dr Julia Buyskykh , NGO “The Centre for Applied Anthropology”, Kyiv, Ukraine; University College Cork, Ireland; History Institute, Polish Academy Sciences, DHI

Dr Joanna Mroczkowska, Institute of Archaelogy and Ethnology, Polish Academy of Sciences

Professor Łukasz Smyrski, Institute of Archaelogy and Ethnology, Polish Academy of Sciences

Institute of Archaelogy and Ethnology

Ethnographic Laboratory Association

Polish Ethnography

 

 

The venue where the event takes place is located on the ground floor, with entrance from the street, you have to climb 3 steps to enter. It is possible to come with a guide dog. If you have any needs or questions related to participation in the event, please send an email to pracownia@etnograficzna.pl or call +48602727185 and we will try to find a solution.

 

 

Co-financed by the state budget under the program of the Minister of Education and Science called Social Responsibility of Science, project no. SONP/SN/550982/2022. The project is co-financed by the capital city of Warsaw.

 

 

 

 

 

 

 


Zaproszenie na seminarium Ośrodka Studiów Pradziejowych i Średniowiecznych IAE PAN w Poznaniu

Zaproszenie na seminarium Ośrodka Studiów Pradziejowych i Średniowiecznych IAE PAN w Poznaniu

Z A P R O S Z E N I E

Uprzejmie zapraszamy na seminarium Ośrodka Studiów Pradziejowych i Średniowiecznych Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w Poznaniu, które odbędzie się w dniu 22 kwietnia 2024 r. (poniedziałek) o godz. 10.00 w TRYBIE HYBRYDOWYM, w sali konferencyjnej nr 17 Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego przy ul. Rubież 46 w Poznaniu oraz przy wykorzystaniu systemu wideokonferencyjnego Microsoft Teams.

W trakcie spotkania Pani mgr Anna Głód wygłosi referat pt.

Osada pierwszych rolników kultury ceramiki wstęgowej rytej z Biskupic, pow. wielicki, woj. małopolskie

 

Link do spotkania znajduje się poniżej

________________________________________________________________________________
Microsoft Teams Potrzebujesz pomocy?
Identyfikator spotkania: 349 634 029 331
Kod dostępu: 5eSVRh

 


Zaproszenie na konferencję "Europa Postmediaevalis 2024: Patterns & Inspirations" on-line - 23-25 kwietnia 2024 r.

Konferencja "Europa Postmediaevalis 2024" już wkrótce.
Niektórzy z Państwa będą obecni razem z nami podczas obrad w Warszawie.
Cieszymy się na nasze spotkanie!
Wszystkie pozostałe osoby, zainteresowane tematyką ceramiki nowożytnej,
zachęcamy do udziału i wysłuchania wystąpień on-line:
Dzień 1 - 23.04.2024 r., wtorek: 
Referaty przewidujemy zgodnie z programem.
Transmitowane nie będą jedynie Warsztaty Ceramiczne.
Do zobaczenia i do usłyszenia!

Konkurs na stanowisko doktorantki/doktoranta w ramach grantu NCN SONATA BIS

Instytut Archeologii i Etnologii PAN
oraz Szkoła Doktorska Anthropos Instytutów PAN


zapraszają do wzięcia udziału w rekrutacji na stanowisko doktorantki/doktoranta w ramach grantu NCN SONATA BIS

 

 

 

Alkohol, trzeźwość i pijaństwo: dyskursy o granicach picia w Polsce porozbiorowej w XIX wieku
(2023/50/E/HS3/00234)

 

 

 

 

kierowniczka projektu: dr Dorota Dias-Lewandowska

 

 

 

Nazwa stanowiska: doktorantka/doktorant (1 osoba)

Typ konkursu NCN: SONATA BIS – HS

Opis projektu: Na podstawie XIX-wiecznych źródeł drukowanych (prasa, literatura specjalistyczna, literatura piękna) i rękopiśmiennych (akta sądowe, korespondencja, pamiętniki, etc.) chcemy zbadać w jaki sposób granice między ekscesywną konsumpcją a trzeźwością były społecznie tworzone, kontestowane i przesuwane pod wpływem aktywności aktorów politycznych, religijnych, kulturowych i naukowych reprezentowanej w dyskursach o pijaństwie i trzeźwości. Naszym celem jest zrozumienie tego co w przypadku przekraczania norm w piciu stanowiło problem, jakie działania podejmowano w celu rozwiązania tego problemu i jakie były skutki tych działań. Chcemy również przeanalizować w jaki sposób określona była odpowiedzialność jednostki za stan upojenia i jak zmieniała się ona w czasie.

Zespół projektowy będzie składał się ze specjalistów w zakresie historii prawa, medycyny, mniejszości etnicznych, językoznawstwa historycznego, socjologii i antropologii kulturowej, którzy będą blisko współpracować z badaczami z Wielkiej Brytanii, Francji i Irlandii. Efektem projektu, poza publikacjami czy otwartą bazą danych źródłowych, będzie stworzenie interdyscyplinarnego centrum badań nad alkoholem.

Dyscyplina: historia

Zakres prac:

 • uczestniczenie w pracach zespołu badawczego,
 • przygotowanie w ciągu 4 lat rozprawy doktorskiej na temat wpływu medykalizacji pijaństwa na postrzeganie przestępstw popełnianych pod wpływem alkoholu,
 • prowadzenie kwerend w archiwach na terenie Polski i w zasobach cyfrowych,
 • opracowanie źródeł na potrzeby bazy danych,
 • udział w konferencjach naukowych i spotkaniach z badaczami z partnerskich projektów,
 • publikacja wyników badań,
 • organizacja danych w projekcie i współtworzenie bazy danych.

Wymagania:

 • magisterium z zakresu nauk humanistycznych lub społecznych (lub uzyskanie tytułu magistra do końca września 2024 roku),
 • zainteresowanie tematyką projektu: społeczną i kulturową historią alkoholu, rozwojem medycyny w XIX wieku w kontekście używek i nałogów, regulacjami sprzedaży i konsumpcji alkoholu, historią miejsc konsumpcji i przestępczością,
 • bardzo dobra znajomość języka polskiego i angielskiego (na poziomie umożliwiającym swobodną komunikację oraz pisanie artykułów naukowych),
 • dodatkowym atutem będzie znajomość języka niemieckiego lub rosyjskiego (na poziomie pozwalającym czytać źródła i ewentualnie literaturę),
 • doświadczenie w pracy na źródłach rękopiśmiennych i drukowanych z XIX wieku (szczególnie akta sądowe),
 • dobra organizacja pracy,
 • dyspozycyjność,
 • chęć nabywania nowych umiejętności i pracy zespołowej,
 • motywacja do przygotowania własnego projektu badawczego i rozwoju kariery naukowej.

 

Oferujemy: 

 • finansowanie wyjazdów na kwerendy źródłowe i konferencje naukowe,
 • pracę w interdyscyplinarnym i międzynarodowym zespole badawczym,
 • wyjazdy na staże zagraniczne i współpracę z zespołami badawczymi we Francji, Irlandii i Wielkiej Brytanii (projekty finansowane przez ERC, Wellcome Trust),
 • dobrze wyposażoną bibliotekę związaną z tematyką badań oraz możliwość zakupu niezbędnej literatury,
 • wsparcie w rozwoju kariery naukowej,
 • w pełni wyposażone i dostępne stanowisko pracy w IAE PAN (+ komputer osobisty do dyspozycji w czasie trwania projektu).

 

Informacje dotyczące stypendium:

 • Planowana data rozpoczęcia studiów doktoranckich: 1 października 2024 r.
 • Wysokość stypendium: 37% wynagrodzenia profesora – do miesiąca, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa (tj. aktualnie 3 466,90 zł brutto); 57% wynagrodzenia profesora – po miesiącu, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa (tj. aktualnie 5 340,90 zł brutto).
 • Czas pobierania stypendium: 48 miesięcy.
 • Stypendium przyznawane jest zgodnie z zapisami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz regulacjami przyjętymi przez Narodowe Centrum Nauki.

Wymagane dokumenty:

 1. załączone formularze rekrutacyjne I i II (dostępne na stronie internetowej IAE PAN: http://iaepan.edu.pl/bip-2/) w dwóch plikach w formacie PDF, zawierające:
  1. podanie o przyjęcie do Szkoły ze wskazaniem IAE PAN jako instytutu, w którym kandydat będzie realizować projekt badawczy, zaadresowane do kierowniczki Szkoły,
  2. list motywacyjny,
  3. życiorys naukowy ze spisem publikacji i innych osiągnięć naukowych,
  4. dane dotyczące kształcenia na studiach doktoranckich lub w innej szkole doktorskiej, jeśli dotyczy,
  5. dane kontaktowe pracownika naukowego, który mógłby przedstawić własną opinię o kandydacie,
  6. kopię odpisu dyplomu ukończenia studiów II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, lub zaświadczenie z miejsca kształcenia o uzyskaniu tytułu magistra (w przypadku cudzoziemców – dokumentu równorzędnego), lub zaświadczenie o dopuszczeniu do obrony, która odbędzie się przed 1 października 2024 r., lub zaświadczenie o realizowaniu „Diamentowego Grantu”,
  7. kopię certyfikatu potwierdzającego znajomość języka obcego co najmniej na poziomie B2 (lub odpowiednik); w przypadku braku zaświadczenia część rozmowy kwalifikacyjnej może zostać przeprowadzona w języku obcym zgodnie z ust 5 pkt 1 §5 Zasad rekrutacji: http://iaepan.edu.pl/wp-content/uploads/2023/04/Anthropos_zasady-rekrutacji-IAE.pdf
 2. w osobnych plikach:
  1. kwestionariusz osobowy (dostępny na stronie: http://iaepan.edu.pl/bip-2/),
  2. fotografia twarzy kandydata umożliwiająca jego identyfikację,
  3. kopia pracy magisterskiej, jej odpowiednika lub przykładowego tekstu naukowego w rozumieniu ust 9 pkt 1 §5 Zasad rekrutacji: http://iaepan.edu.pl/wp-content/uploads/2023/04/Anthropos_zasady-rekrutacji-IAE.pdf (w postaci elektronicznego pliku najlepiej w formacie PDF),
  4. dla cudzoziemców spoza krajów członkowskich Unii Europejskiej: poświadczenie dyplomu ukończenia studiów lub dokumentu równorzędnego klauzulą apostille, lub uwierzytelnienia tych dokumentów za pośrednictwem Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA).

Dodatkowe informacje:

Dokumenty* należy przesłać do 27.05.2024 r.:

 • Pocztą elektroniczną pod adresem szkola.anthropos@ihpan.edu.pl (w tytule dokumentu należy podać: DOKTORANT/KA – SONATA BIS IAE PAN).
 • Dokumenty należy ponadto przesłać pocztą elektroniczną na adres d.dias@iaepan.edu.pl (w tytule dokumentu należy podać: DOKTORANT/KA – SONATA BIS IAE PAN).

Dokumenty, które zostaną przesłane po terminie określonym w ogłoszeniu rekrutacyjnym, nie będą oceniane. Przez złożenie dokumentów należy rozumieć ich wpłynięcie do dwóch podmiotów wskazanych w ogłoszeniu.

Informacja o dopuszczeniu do rozmowy kwalifikacyjnej zostanie podana do 10.06.2024 r. Rozmowy kwalifikacyjne w odbędą się w dniach 17-19.06.2024 r. w siedzibie IAE PAN, Al. Solidarności 105 w Warszawie. W uzasadnionych przypadkach rozmowy mogą odbyć się on-line.

Pytania dotyczące realizacji projektu można kierować na adres mailowy: d.dias@iaepan.edu.pl

* Podane przez kandydata dane osobowe są przetwarzane przez Administratorów Danych wg umowy na współadministrowanie danymi osobowymi z 6 czerwca 2019 r., tj. Instytut Historii PAN z siedzibą w Warszawie, Rynek Starego Miasta 31 oraz Instytutu Archeologii i Etnologii PAN z siedzibą w Warszawie przy Al. Solidarności 105, na potrzeby procesu rekrutacji (procedury konkursowej). Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do procesu rekrutacji. Dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do przeprowadzenia rekrutacji, w tym archiwizacji. Dane mogą być przekazywane podmiotom zajmującym się obsługą techniczną i IT na rzecz Administratora Danych.

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iodo@ihpan.edu.pl. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie: https://ihpan.edu.pl/oinstytucie/ochrona-danych-osobowych/.


Zaproszenie na zebrania naukowe Ośrodka Historii Kultury Materialnej Średniowiecza i Czasów Nowożytnych IAE PAN


Zaproszenie na konferencję naukową Ośrodka Archeologii Pradziejowej i Ośrodka Archeologii Historycznej IAE PAN - 18 kwietnia 2024 r., godz.11.00

Serdecznie zapraszamy na konferencję naukową:

 

 

 

Badania terenowe pracowników Ośrodka Archeologii Pradziejowej oraz Ośrodka Archeologii Historycznej IAE PAN w roku 2023,

 

 

która odbędzie się 18 kwietnia 2024 r. w Instytucie Archeologii i Etnologii PAN, al. Solidarności 105, sala 202. Początek zebrania o godz. 11.00.

 

 

Referatów będzie też można wysłuchać za pomocą MSTeams:

Konferencja