• Polski
 • English
 • AA+A++
Dr Grzegorz Śnieżko
Śnieżko Grzegorz fotografia

Dr Grzegorz Śnieżko

Ośrodek Archeologii Historycznej

 

grz.sniezko(et)gmail.com

 

https://pan-pl.academia.edu/Grzegorz%C5%9Anie%C5%BCko

Biogram:

Grzegorz Śnieżko (ur. 1987) – archeolog i numizmatyk, adiunkt w Instytucie Archeologii i Etnologii PAN. Absolwent Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego (2011 – dyplom magisterski z wyróżnieniem) oraz Studium Doktoranckiego IAE PAN (2020 – dyplom doktorski z wyróżnieniem). W latach 2014–2017 pracownik Zamku Królewskiego w Warszawie, kierował również grantem Narodowego Centrum Nauki zrealizowanym w IAE PAN. Autor i współautor niemal 60 prac naukowych i popularnonaukowych z zakresu archeologii i numizmatyki, w tym monograficznego opracowania mennictwa Bolesława Krzywoustego. Wygłosił referaty na 12. konferencjach międzynarodowych (m.in. w Czechach, Włoszech i Norwegii) oraz ponad 30 krajowych. Sekretarz Komisji Studiów Numizmatycznych Komitetu Nauk Historycznych PAN oraz sekretarz Redakcji „Wiadomości Numizmatycznych”.

Współprowadził i prowadził badania archeologiczne grodziska i dawnego rynku miejskiego w Mielniku nad Bugiem, woj. podlaskie (lata 2012, 2013, 2015, 2017), grodziska w Kłodnicy, woj. lubelskie (2016) oraz zespołu pałacowego w Korczewie, woj. mazowieckie (2019 i 2020).

 

Zainteresowania badawcze i obszar badań:

Numizmatyka średniowiecznej i nowożytnej Polski, archeologia pogranicza polsko-ruskiego, nowożytne dewocjonalia chrześcijańskie

 

Wybrane publikacje:

Monografie

 • Gorlińska D., Suchodolski S., Bogucki M., Illisch P., Malarczyk D., Nowakiewicz T. (2015). Frühmittelalterliche Münzfunde aus Masowien, Podlachien und Mittelpolen, Frühmittelalterliche Münzfunde aus Polen. Inventar III, M. Bogucki, P. Illisch, S. Suchodolski (red.), Warszawa: Instytut Archeologii i Etnologii PAN – współpracownik.
 • Zacher J. W., Śnieżko G., Zawadzki M. (2019). Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum i Fundacja Zbiorów im. Ciechanowieckich. Medale polskie i z Polską związane z okresu Pierwszej Rzeczypospolitej. Katalog zbiorów, 1 i 2. Warszawa: Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum i Fundacja Zbiorów im. Ciechanowieckich.
 • Śnieżko G. (2021). Moneta w Polsce za panowania Bolesława III Krzywoustego. Warszawa: Instytut Archeologii i Etnologii PAN.

Artykuły w czasopismach

Rozdziały w monografiach zbiorowych

 • Śnieżko G. (2014). Srebrne monety zdobiące kufel. W: M. Majewski (red.), W czasach gdy Stargard był stolicą… O kuflu monetowym małżonków von Löckstadt w zbiorach Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Stargardzie (55–82). Stargard: Muzeum Archeologiczno-Historyczne.
 • Śnieżko G. (2017). Denary Bolesława Krzywoustego typu 1. W: M. Bogucki, W. Garbaczewski, G. Śnieżko (red.), Nummi et Humanitas. Studia ofiarowane Profesorowi Stanisławowi Suchodolskiemu w 80 rocznicę urodzin (417–449). Warszawa: IAE PAN.
 • Śnieżko G. (2017). Monety. W: M. Majewski, K. Stań (red.), Archeologia Stargardu III. Badania na Rynku Staromiejskim (109–116). Stargard: Muzeum Archeologiczno-Historyczne.  https://www.academia.edu/37157964/Monety
 • Śnieżko G. (2017). The plague of forged coins – counterfeits of the copper shillings of Polish–Lithuanian Commonwealth in the second half of 17th century. W: M. Caccamo Caltabiano (red.), XV International Numismatic Congress. Proceedings, I (1286–1288). Roma–Messina: University of Messina.  https://www.academia.edu/38207531/The_plague_of_forged_coins_counterfeits_of_the_copper_shillings_of_Polish_Lithuanian_Commonwealth_in_the_second_half_of_17th_century
 • Śnieżko G. (2017). Monety z badań archeologicznych placu Zamkowego w Warszawie prowadzonych w latach 1977–1983. W: Z. Polak, K. Meyza (red.), Między miastem a dworem. Badania archeologiczne placu Zamkowego w Warszawie w latach 1977–1983, 2 (289–319), Archeologia dawnej Warszawy, IV. Warszawa: Muzeum Warszawy.
 • Śnieżko G. (2017). Nowe znaleziska łodzi jednopiennych ze wschodniego odcinka dolnego Bugu. W: M. Dzik, G. Śnieżko (red.), Fines testis temporum. Studia ofiarowane Profesor Elżbiecie Kowalczyk-Heyman w pięćdziesięciolecie pracy naukowej (379–393). Rzeszów: Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego, Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, Polskie Towarzystwo Historyczne, Towarzystwo Miłośników Historii, Wydział Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego. https://www.academia.edu/36092929/Nowe_znaleziska_%C5%82odzi_jednopiennych_ze_wschodniego_odcinka_dolnego_Bugu_in_Fines_testis_temporum._Studia_ofiarowane_Profesor_El%C5%BCbiecie_Kowalczyk-Heyman_w_pi%C4%99%C4%87dziesi%C4%99ciolecie_pracy_naukowej_eds_M._Dzik_G._%C5%9Anie%C5%BCko_Rzesz%C3%B3w_2017_s._379-393
 • Śnieżko G. (2018). Znaleziska monet Bolesława Krzywoustego na tle porównawczym. W: W. Garbaczewski, R. Macyra (red.), Pieniądz i banki w Małopolsce (81–112), Studia nad Dziejami Pieniądza i Bankowości w Polsce, 4. Poznań: Muzeum Narodowe.
 • Śnieżko G. (2018). Monety z badań archeologicznych Cytadeli Warszawskiej w 2016 r. W: W. Borkowski, M. Zieleniewska-Kasprzycka (red.), Nieznana historia cmentarza z terenu Cytadeli Warszawskiej (131–143). Wars  Wojska Polskiego.
 • Śnieżko G. (2018). Dewocjonalia z badań archeologicznych Cytadeli Warszawskiej w 2016 r. W: W. Borkowski, M. Zieleniewska-Kasprzycka (red.), Nieznana historia cmentarza z terenu Cytadeli Warszawskiej (171–201). Warszawa: Muzeum Wojska Polskiego.
 • Śnieżko G. (2019). Dewocjonalia z pola bitwy pierwszej wojny światowej nad Rawką i Bzurą. W: A.I. Zalewska (red.), Archeologiczne przywracanie pamięci o Wielkiej Wojnie w rejonie Rawki i Bzury (1914–1915) (287–298). Warszawa: Instytut Archeologii i Etnologii PAN.
 • Bogucki M., Dymowski A., Śnieżko G. (2020). Introduction / Wstęp. W: M. Bogucki, A. Dymowski, G. Śnieżko (red.), Slivers of Antiquity. The Use of Ancient Coins in Central, Eastern and Northern Europe in the Medieval and Modern Periods / Okruchy starożytności. Użytkowanie monet antycznych w Europie Środkowej, Wschodniej i Północnej w średniowieczu i okresie nowożytnym (7–15). Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Śnieżko G. (2020). Roman Coins from Late Medieval and Modern Period Finds in the Territory of Present-day Poland / Monety rzymskie ze znalezisk późnośredniowiecznych i nowożytnych z obszaru współczesnej Polski. W: M. Bogucki, A. Dymowski, G. Śnieżko (red.), Slivers of Antiquity. The Use of Ancient Coins in Central, Eastern and Northern Europe in the Medieval and Modern Periods / Okruchy starożytności. Użytkowanie monet antycznych w Europie Środkowej, Wschodniej i Północnej w średniowieczu i okresie nowożytnym (65–87). Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Bogucki M., Dymowski A., Śnieżko G. (2020). Catalogue of Finds of Ancient Coins in Contexts of the Medieval and Modern Period (7th–18th century) in the Territory of Present-day Poland / Katalog monet antycznych znalezionych w kontekstach średniowiecznych i nowożytnych (VII–XVIII w.) na terenie obecnej Polski. W: M. Bogucki, A. Dymowski, G. Śnieżko (red.), Slivers of Antiquity. The Use of Ancient Coins in Central, Eastern and Northern Europe in the Medieval and Modern Periods / Okruchy starożytności. Użytkowanie monet antycznych w Europie Środkowej, Wschodniej i Północnej w średniowieczu i okresie nowożytnym (367–442). Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Śnieżko G. (2021). Coin circulation in Poland under the rule of Bolesław III Wrymouth (1102–1138). W: D. Adamczyk, B. Możejko (red.), Monetisation and Commercialisation in the Baltic Sea, 1050–1450 (21–46). Londyn–Nowy Jork: Routledge.
 • Bogucki M., Dymowski A., Śnieżko G. (2021). Roman Coins in Medieval and Early Modern Hoards Found in Polish Lands. W: V. Varbanov, N. Rusev (red.), Coin Hoards in Southeastern Europe (1st–6th century AD) (407–424). Rousse: Rousse Regional Museum of History.
 • Śnieżko G. (2021). Wykaz dewocjonaliów zadokumentowanych w trakcie badań archeologicznych pola bitwy nad Rawką i Bzurą (2014–2018). W: A.I. Zalewska (red.), Archeologia frontu wschodniego Wielkiej Wojny jako wyzwanie (342–347). Warszawa–Lublin: UMCS.
 • Śnieżko G. (2021). Mennictwo Bolesława Krzywoustego w świetle nowych badań. W: A. Janowski (red.), Archeologia średniowiecza ziem polskich na początku XXI wieku. Grodziska, cmentarzyska i monety w perspektywie nowych metod badawczych (247–267), VI Kongres Mediewistów Polskich, I. Wrocław: Chronicon.

Redakcje monografii zbiorowych

 • Bogucki M., Garbaczewski W., Śnieżko G. (red.). (2017). Nummi et Humanitas. Studia ofiarowane Profesorowi Stanisławowi Suchodolskiemu w 80 rocznicę urodzin. Warszawa: Instytut Archeologii i Etnologii PAN.
 • Dzik M., Śnieżko G. (red.). (2017). Fines testis temporum. Studia ofiarowane Profesor Elżbiecie Kowalczyk-Heyman w pięćdziesięciolecie pracy naukowej. Rzeszów: Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego, Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, Polskie Towarzystwo Historyczne, Towarzystwo Miłośników Historii, Wydział Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Bogucki M., Dymowski A., Śnieżko G. (red.). (2020). Slivers of Antiquity. The Use of Ancient Coins in Central, Eastern and Northern Europe in the Medieval and Modern Periods / Okruchy starożytności. Użytkowanie monet antycznych w Europie Środkowej, Wschodniej i Północnej w średniowieczu i okresie nowożytnym. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Wiadomości Numizmatyczne, 63, 2019 – sekretarz Redakcji. https://journals.pan.pl/wn
 • Wiadomości Numizmatyczne, 64, 2020 – sekretarz Redakcji. https://journals.pan.pl/wn
 •  Wiadomości Numizmatyczne, 65, 2021 – sekretarz Redakcji.  https://journals.pan.pl/wn

 

Prowadzone i współprowadzone badania wykopaliskowe:

 • 2012–2013 – Mielnik nad Bugiem, gm. loco, woj. podlaskie: średniowieczne grodzisko na pograniczu polsko-ruskim (wspólnie z dr. Michałem Dzikiem);
 • 2015 – Mielnik nad Bugiem, gm. loco, woj. podlaskie: dawny rynek miejski (wspólnie z dr. Michałem Dzikiem);
 • 2015 – Bykowszczyzna, gm. Firlej, woj. lubelskie: terenowa weryfikacja z wykrywaczami metali w miejscu odkrycia skarbu monet i przedmiotów srebrnych ukrytego po 1140 r.;
 • 2015 – Karczmiska, gm. loco, woj. lubelskie: terenowa weryfikacja z wykrywaczami metali w miejscu odkrycia skarbu monet ukrytego po 1135 r.;
 • 2016 – Kłodnica, gm. Wilków, woj. lubelskie: grodzisko wczesnośredniowieczne (wspólnie z dr. Łukaszem Miechowiczem);
 • 2017 – Mielnik nad Bugiem, gm. loco, woj. podlaskie: dawny rynek miejski;
 • 2019 – Mielnik nad Bugiem, gm. loco, woj. podlaskie: terenowa weryfikacja z wykrywaczami metali miejsca odkrycia unikatowego, wczesnośredniowiecznego trzewika pochwy miecza;
 • 2020 – Korczew, gm. loco, woj. mazowieckie: ogród nowożytnego zespołu pałacowego.

 

Ukończone projekty badawcze:

 • Grant Narodowego Centrum Nauki (PRELUDIUM 7, nr 2014/13/N/HS3/04588), projekt pn. "Mennictwo księcia polskiego Bolesława III Krzywoustego", zrealizowany w IAE PAN pomiędzy 2 III 2015 a 1 III 2017 – kierownik.
 • Grant Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki (nr 11 H11 019980) pn. "Polskie Skarby Wczesnośredniowieczne – Inwentarz. Rejestracja znalezisk monet wczesnośredniowiecznych z obszaru Polski (VI–połowa XII w.)", zrealizowany w IAE PAN, kierownik dr hab. M. Bogucki – wykonawca.
 • Grant NCN (OPUS 12, (nr 2016/23/B/HS3/00173) pn. "Użytkowanie monet antycznych w Europie Środkowo-Wschodniej w średniowieczu i w okresie nowożytnym", zrealizowany w Instytucie Archeologii UW, kierownik dr hab. Arkadiusz Dymowski – wykonawca.

 

Nagrody i stypendia:

 • 2009 i 2010 – stypendia naukowe za wyniki w nauce (Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego;
 • 2013 i 2014 – stypendia dla najlepszych doktorantów IAE PAN;
 • 2015 – grant wyjazdowy Międzynarodowej Komisji Numizmatycznej na sfinansowanie uczestnictwa w XV Międzynarodowym Kongresie Numizmatycznych w Taorminie na Sycylii.

 

Członkostwo w organizacjach:

 • Komisja Studiów Numizmatycznych Komitetu Nauk Historycznych PAN