• Polski
 • English
 • AA+A++
Dr Michał Auch

Dr Michał Auch

Ośrodek Archeologii Historycznej

 

michal.auch(et)gmail.com

 

Zainteresowania badawcze:

Moje zainteresowania badawcze koncentrują się na szeroko rozumianej archeologii wczesnego średniowiecza, a w szczególności pogranicza polsko–ruskiego w tym okresie. Specjalizuję się również w opracowywaniu licznych zbiorów ceramiki wczesnośredniowiecznej, w tym szczególnej kategorii znalezisk, którą stanowią naczynia szkliwione. W swej pracy badawczej wykorzystuję rezultaty badań specjalistycznych, zwłaszcza składu chemicznego mas ceramicznych i szkliw.

Wybrane publikacje:

Monografie

 • Auch M. (2016). Wczesnośredniowieczne naczynia szkliwione z terenu Małopolski. Warszawa: Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk.
 • Auch M. (2017). The early medieval settlement complex at Czermno in the light of results from past research (up to 2010). Pottery finds / Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy w Czermnie w świetle wyników badań dawnych (do 2010). Ceramika naczyniowa. Leipzig-Warszawa-Rzeszów: Leibnitz Institut für Geschichte und Kultur des Östlichen Europa, Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 • Auch M., Trzeciecki M., Skorupska P. (2019). Osada na stanowisku 4, Przestrzeń osadnicza wczesnośredniowiecznego Radomia, 2. Warszawa: Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk.
 • Auch M., Trzeciecki M., Stańczuk K. (2020). Grodzisko Piotrówka w Radomiu w świetle badań archeologicznych 2010-2013. Część I: stratygrafia i chronologia. Warszawa: Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk.
 • Auch M., Trzeciecki M. (2020). The early medieval settlement complex at Czermno in the light of results from past research (1952-1955). Pottery finds / Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy w Czermnie  świetle wyników badań dawnych (1952-1955). Ceramika naczyniowa. Leipzig-Warszawa-Rzeszów: Leibnitz Institut fur Geschichte und Kultur des Ostlichen Europa, Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Artykuły w czasopismach

 • Auch M. (2007). Produkcja średniowiecznej ceramiki szkliwionej w osadzie garncarskiej w Przemyślu na Zasaniu. Archeologia Polski, 52(1-2), 131-175.
 • Auch M. (2009). Średniowieczna ceramika szkliwiona z Przemyśla. Rocznik Przemyski Archeologia, 45(2), 141-162.
 • Auch M. (2012). Wczesnośredniowieczne naczynia szkliwione z terenu zachodniej Małopolski. Archeologia Polski, 57(1-2), 199-246.
 • Auch M. (2021). Wczesnośredniowieczna ceramika szkliwiona z badań na terenie zespołu rezydencjonalno-sakralnego na Wysokiej Górce w Chełmie. Archeologia Polski, 66, 183-244.

Rozdziały w monografiach zbiorowych 

 • Auch M., Bogucki M., Trzeciecki M. (2012). Osadnictwo średniowieczne i nowożytne na stanowisku Janów Pomorski 1. W: M. Bogucki, B. Jurkiewicz (red.), Janów Pomorski, st. 1, gm. Elbląg. Wyniki badań archeologicznych w latach 2007-2008, I:2, Od późnego okresu wędrówek ludów do nowożytności (233-278). Elbląg: Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu.
 • Auch M., Bogucki M., Trzeciecki M. (2012). Osadnictwo wczesnośredniowieczne na stanowisku Janów Pomorski 1. W: M. Bogucki, B. Jurkiewicz (red.), Janów Pomorski, st. 1, gm. Elbląg. Wyniki badań archeologicznych w latach 2007-2008, I:2, Od późnego okresu wędrówek ludów do nowożytności (23-232). Elbląg: Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu.
 • Auch M., Bogucki M., Jurkiewicz B., Trzeciecki M. (2012). Ślad osadniczy z późnego okresu wędrówek ludów na stanowisku Janów Pomorski 1. W: M. Bogucki, B. Jurkiewicz (red.), Janów Pomorski, st. 1, gm. Elbląg. Wyniki badań archeologicznych w latach 2007-2008, I:2, Od późnego okresu wędrówek ludów do nowożytności (9-22). Elbląg: Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu.
 • Auch M., Bugaj U., Trzeciecki M. (2012). Archeologia w Radomiu - archeologia dla Radomia. Próba podsumowania pierwszych lat projektu "Park Kulturowy Stary Radom". W: A. Buko, D. Główka, M. Trzeciecki (red.), Radom: korzenie miasta i regionu, 3, Archeologia w obliczu wyzwań współczesności (9-39). Warszawa: Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk.
 • Auch M. (2012). Charakterystyka technologiczna wczesnośredniowiecznego naczynia szkliwionego z cmentarzyska w Lubieniu, pow. piotrkowski. Aneks nr 9. W: T. Kurasiński, K. Skóra, Wczesnośredniowieczne cmentarzysko szkieletowe w Lubieniu, pow. piotrkowski (359-369). Łódź: Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk.
 • Auch M., Trzeciecki M. (2015). Ceramika późnośredniowieczna i wczesnonowożytna. W: M. Bis, W. Bis (red.), Tykocin - zamek nad Narwią (XV-XVIII w.). badania archeologiczne w latach 1961-1963 i 1999-2007 (179-236). Warszawa: Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk.
 • Auch M. (2018). Przemiany w produkcji garncarskiej na terenie kompleksu osadniczego w Czermnie we wczesnym średniowieczu. W: T. Nowakiewicz, M. Trzeciecki, D. Błaszczyk (red.), Animos labor nutrit. Studia ofiarowane Profesorowi Andrzejowi Buko (191-206). Warszawa: Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Auch M. (2019). Ceramika z Wysokiej Górki. W: A. Buko (red.), Średniowieczny zespół rezydencjonalny na Górze Katedralnej w Chełmie (295-324). Warszawa: Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk.
 • Auch M., Goslar T. (2020). Wyniki radiowęglowych datowań nagarów ze ścianek naczyń. W: T. Baranowski, K. Skóra, K. Skrzyńska (red.), Stanowisko 4. Badania interdyscyplinarne (157-162), Przestrzeń osadnicza wczesnośredniowiecznego Radomia, 3. Warszawa: Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk.

Aktualnie prowadzone projekty:

 • Drugi etap projektu: "Złote jabłko polskiej archeologii. Zespoły grodowe w Czermnie i Gródku (Grody Czerwieńskie) - chronologia i funkcja w świetle badań dawnych oraz weryfikacyjnych" (Nr 12H 12006481). W ramach projektu opracowane zostaną (wspólnie z dr. M. Trzecieckim) materiały ceramiczne z dawnych badań w Gródku Nadbużnym (ok. 115 tys. fragmentów) oraz część ceramiki z Czermna pozyskanej w 1952 r. (ok. 90 tys. fragmentów)

Wybrane ukończone projekty:

 • Pierwszy etap projektu (2013-2016): "Złote jabłko polskiej archeologii. Zespoły grodowe w Czermnie i Gródku (Grody Czerwieńskie) - chronologia i funkcja w świetle badań dawnych oraz weryfikacyjnych"  (Nr 12H 12006481). W ramach projektu opracowano i opublikowano liczny (ponad 60 tys. fragmentów) zbiór ceramiki z badań prowadzonych w Czermnie w latach 1940-1997.
 • "Zespół rezydencjonalno-sakralny na Górze katedralnej w Chełmie" (Nr 1981/B/T02/2010/38). W ramach projektu opracowano i przygotowano do publikacji liczny (ponad 50 tys. fragmentów) zbiór ceramiki z Wysokiej Górki w Chełmie, pozyskany w trakcie badań prowadzonych w latach 2010-2016.
 • "Vetera et nova. Opracowanie źródeł archeologicznych z zasobów IAE PAN nowymi metodami badawczymi" (Nr 11H 11021080). W ramach projektu opracowano i opublikowano (wspólnie z dr. M. Trzecieckim) zbiór ceramiki późnośredniowiecznej i wczesnonowożytnej z zamku w Tykocinie (badania 1961-2007).

Nagrody i stypendia:

 • 2011-2013 - Stypendium MNiSW dla wybitnych młodych naukowców