• Polski
  • English
  • AA+A++
Mgr Joanna Słomska

Joanna Słomska, mgr

Ośrodek Badań nad Dawnymi Technologiami w Łodzi

 

e-mail: asia2499npm@gmail.com

Link do akademia.edu/researchgate/Google scholar/itp.:

https://iaepan.academia.edu/JoannaS%C5%82omska

https://scholar.google.com/citations?user=qG6b9eIAAAAJ&hl=en

 

Zainteresowania badawcze i obszar badań:

- historia europejskiego włókiennictwa pradziejowego

- przemiany technologiczne w budowie i funkcjonowaniu warsztatów tkackich

- rozwój produkcji tekstylnej w różnych okresach historycznych

- handel i kontakty międzykulturowe

- znaczenie tkanin w obrzędowości

- archeologia eksperymentalna z zakresu włókiennictwa

 

Wybrane publikacje:

Artykuły w czasopismach:

Słomska J., Antosik Ł. (2018). W jakim stroju na swój pogrzeb, czyli próba interpretacji funkcji tekstyliów archeologicznych odkrywanych w grobach z wczesnej epoki żelaza z terenu Polski. Przegląd Archeologiczny, 66, 57-75. doi: 10.23858/PA66.2018

Antosik Ł., Słomska J. (2018). Early Medieval Looms in Poland in the Light of Archaeological Finds. Fasciculi Archaeologiae Historicae, 31, 115-124. doi: 10.23858/FAH31.2018

Słomska J., Antosik Ł. (2018). Hallstatt textiles from the bi-ritual cemetery in Świbie. Światowit, 56, 129-135.

Antosik Ł., Słomska J., Zawilski P. (2018). Wczesnośredniowieczne kabłączki skroniowe z pozostałościami nici z Łowicza, woj. łódzkie. Acta Universitatis Lodziensis, Folia Archaeologica, 33, 189-196. doi: 10.18778/0208-6034.33.09

Antosik Ł., Słomska J. (2017). Nowe odkrycia tekstylne z cmentarzyska kultury łużyckiej z wczesnej epoki żelaza w Łabędach-Przyszówce w pow. gliwickim, na stanowisku 4. Raport, 12, 89-96.

Antosik Ł., Słomska J. (2014). Tekstylia z okresu halsztackiego z terenu Opolszczyzny. Rocznik Muzeum Opolskiego, 21, 103-110.

Antosik Ł., Słomska J. (2013). Najstarsze zabytki włókiennicze z terenu Łodzi. Kronika miasta Łodzi, 3(63), 180-183.

Rozdziały w monografiach zbiorowych:

Słomska J. (2018). W glinę wplecione. Odciski plecionkarskie zachowane na ceramice z Redeczy Krukowej, pow. Włocławski. W: P. Papiernik, D.K. Płaza, Od epoki kamienia do współczesności. Badania archeologiczne w Redczu Krukowym na Kujawach, tom 1 (567-574). Łódź: Wydawnictwo Fundacji Badań Archeologicznych Imienia Profesora Konrada Jażdżewskiego.

Słomska J., Antosik Ł. (2017). Textile Products from Świbie: Clues to Textile Production in the Early Iron Age in Modern Poland. W: H. Brezinova, M. Brevermanova, J. Malcolm-Davie (red.), Archaeological Textiles – Link Between Past and Present. NESAT XIII (31-38). Liberec – Praha: Technical University of Liberec, Faculty of Textile Engineering; Institute of Archaeology of the CAS, Prague.

Antosik Ł., Maik J., Rybarczyk A., Słomska J., Wtorkiewicz-Marosik E. (2018). Tekstylia. W: J. Piekalski, K. Wachowski (red.), Rytm rozwoju miasta na kulturowym pograniczu. Studium strefy placu Nowy Targ we Wrocławiu (875-904). Wrocław: Uniwersytet Wrocławski, Instytut Archeologii. doi: 10.23734/22.18.100

Antosik Ł., Rybarczyk A., Słomska J. (2018). Analiza technologiczna i surowcowa tekstyliów z Czerwonego Dworu, gm. Kowale Oleckie, woj. warmińsko-mazurskie, stanowisko XXI. W: P. Szymański, Chronologia gołdapskiej grupy kulturowej w okresie wędrówek ludów (235-244). Warszawa: Uniwersytet Warszawski, Instytut Archeologii.

Słomska J. (2017). Zeugnisse einer Textilproduktion in der Siedlung in Tumiany. W: T. Baranowski (red.) Völkerwanderungszeitliche Siedlung von Tumiany (Daumen) im Kreise Allenstein.  Tumiany, woj. warmińsko-mazurskie, osada (275-288). Warszawa: Instytut Archeologii i Etnologii PAN.

Słomska J. (2015). Słów kilka o krośnie pionowym w kulturze przeworskiej. W: L. Tyszler, E. Droberjar (red.) Barbari Svperiores et Inferiores Archaeology of the Barbarians 2014. Integration processes of the Central European Barbaricum Poland – Bohemia – Moravia – Slovakia (451-457). Łódź - Wieluń: Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego, Muzeum Ziemi Wieluńskiej, Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich.

Słomska J., Poklewski-Koziełł T., Maik J., Milecka K., Świętosławski W., Żemigała M., Hanc-Maik E., Koszałka J., Strzelczyk J., Stolarczyk T. (2014). Szkło. W: T. Poklewski-Koziełł (red.), Centrum włości szlacheckiej w Pomorzanach i Pomorzankach pod Kutnem od 1375 do 1810 roku (141-144). Łódź: Instytut Archeologii i Etnologii PAN.

 

Aktualnie prowadzone projekty:

Katalog najstarszych zabytków metalowych Wielkopolski, kierownik prof. dr hab. M. Szmyt, typ grantu: NPRH 0359/NPRH7/H11/86/2018, czas realizacji: 2018-2022, stanowisko: członek zespołu badawczego (merytoryczne opracowanie wydzielonego materiału).

Ammuriana – wyspa Murano w świetle wykopalisk / Isola di Murano alla luce degli scavi, kierownik dr hab. T. Baranowski, typ HARMONIA, NCN 2018/30/M/HS3/00737, czas realizacji: 2019-2021, stanowisko: członek zespołu technicznego.

Krosno tkackie w epoce brązu i żelaza na terenie kultury łużyckiej i pomorskiej, samodzielny projekt badawczy F.2.VIII realizowany w OBDT IAE PAN, czas realizacji: 2015-2019.

 

Wybrane ukończone projekty:

Opracowanie i publikacja źródeł archeologicznych ze stanowiska 20 w Redczu Krukowym, pow. Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie, kierownik dr. P. Papiernik, typ grantu: MKiDN 2904/17, czas realizacji: 2016-2017, stanowisko: członek zespołu badawczego (merytoryczne opracowanie wydzielonego materiału).

W ramach realizacji grantu wykonana została ekspertyza odcisków włókienniczych obecnych na części opracowywanego materiału ceramicznego. Wnioski upublicznione zostały w rozdziale W glinę wplecione. Odciski plecionkarskie zachowane na ceramice z Redeczy Krukowej, pow. Włocławski, który ukazał się w monografii Od epoki kamienia do współczesności. Badania archeologiczne w Redczu Krukowym na Kujawach, tom 1.

Rytm rozwoju miasta na kulturowym pograniczu. Studium strefy placu Nowy Targ we Wrocławiu (XI-XVI w.), kierownik prof. dr hab. J. Piekalski, typ grantu: NCN – OPUS, UMO-2012/07/B/HS3/01088, czas realizacji: 2013-2016, stanowisko: członek zespołu badawczego (merytoryczne opracowanie wydzielonego materiału).

W ramach realizacji grantu wykonana została ekspertyza dużego zbioru znalezisk tekstylnych, jaki odkryto w trakcie prac badawczych prowadzonych we Wrocławiu, na placu Nowy Targ. Na potrzeby opracowania, oprócz analiz technologicznych wykonany został katalog zabytków oraz ich pełna dokumentacja fotograficzna. Wnioski upublicznione zostały w rozdziale Tekstylia, który ukazał się w monografii Rytm rozwoju miasta na kulturowym pograniczu. Studium strefy placu Nowy Targ we Wrocławiu.

Opracowanie kurhanu „rodzinnego” z cmentarzyska w Czerwonym Dworze koło Gołdapi, jako próba wypracowania chronologii skupienia gołdapskiego, kierownik dr Paweł Szymański, typ grantu: NCN – OPUS, UMO-2013/09/B/HS3/00629, czas realizacji: 2014-2016, stanowisko: członek zespołu badawczego (merytoryczne opracowanie wydzielonego materiału).

W ramach realizacji grantu wykonana została ekspertyza tkanin, jakie odkryto w trakcie prac badawczych prowadzonych na cmentarzysku w Czerwonym Dworze. Na potrzeby opracowania, oprócz analiz technologicznych wykonany został także katalog zabytków oraz ich pełna dokumentacja fotograficzna. Wnioski upublicznione zostały w rozdziale Analiza technologiczna i surowcowa tekstyliów z Czerwonego Dworu, gm. Kowale Oleckie, woj. warmińsko-mazurskie, stanowisko XXI, który ukazał się w monografii Chronologia gołdapskiej grupy kulturowej w okresie wędrówek ludów.