• Polski
 • English
 • AA+A++
Konkurs na stanowisko Stypendysty/Doktoranta w ramach grantu NCN OPUS

Konkurs na stanowisko Stypendysty/Doktoranta w ramach grantu NCN OPUS

 

 

 

Nazwa jednostki: Instytut Archeologii i Etnologii PAN – Warszawa

Typ konkursu NCN: OPUS

Nazwa stanowiska: Stypendysta/Doktorant

Kierownik projektu: dr hab. Dagnosław Demski

Wymagania:

Kandydat powinien spełniać poniższe wymagania:
• status doktoranta na studiach z zakresu nauk humanistycznych lub społecznych;

 • doświadczenie w prowadzeniu wywiadów i kwerend archiwalnych/muzealnych/bibliotecznych;
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego (swobodne czytanie literatury naukowej, prowadzenie dyskusji i korespondencji z członkami międzynarodowego zespołu badawczego, wystąpienia na międzynarodowych konferencjach);
 • zainteresowania związane z dziedzictwem, muzealnictwem, historią Europy Środkowo-Wschodniej;
 • zaangażowanie i silna motywacja do prowadzenia badań naukowych;
 • dyspozycyjność: wyjazdy terenowe oraz prace koncepcyjne w grantowym zespole;
  • komunikatywność i umiejętność pracy samodzielnej oraz w zespole.

 

Opis zadań i prac:

Stypendysta/Doktorant będzie wykonywać zadania w ramach projektu OPUS pt. "Kolekcje sporne. Nowe podejście do dziedzictwa pokazów etnograficznych w Europie Środkowej i Wschodniej" kierowanego przez dr hab. Dagnosława Demskiego (opis popularnonaukowy projektu można przeczytać tu: https://projekty.ncn.gov.pl/index.php?projekt_id=543009)

1) planowanie badań, w tym przegląd literatury;
2) prowadzenie kwerend archiwalnych, muzealnych, bibliotecznych;
3) prowadzenie badań terenowych i przygotowywanie raportów z badań;
4) analiza danych;

5) uczestnictwo w spotkaniach zespołu badawczego;
6) przygotowywanie publikacji w języku angielskim (w tym co najmniej 1 rozdział w anglojęzycznej monografii zbiorowej i 1 artykuł anglojęzyczny w czasopiśmie recenzowanym);
6) popularyzowanie wyników badań, w tym prezentacje na krajowych (co najmniej 2) i międzynarodowych (co najmniej 2) konferencjach naukowych (finansowanych z grantu), współpraca przy przygotowywaniu końcowej wystawy, udział w innych działaniach promujących projekt.

 

 

Warunki zatrudnienia w ramach grantu:

 • Kandydat musi być uczestnikiem studiów doktoranckich realizowanych w uczelniach na terytorium Polski lub doktorantem w szkole doktorskiej.
 • Stypendium: okres trwania projektu – maksymalnie 30 miesięcy, 3 000,00 PLN brutto /m-c.
  • Planowany termin rozpoczęcia pracy w projekcie: 1 marca 2024 r.

 

Stypendium będzie wypłacane na podstawie umowy zawartej między jednostką a osobą zatrudnioną.

 

Termin składania ofert: *6 lutego 2024, 00:00
Forma składania ofert: email

 

 

Oferty proszę kierować na adres e-mail: d.demski@iaepan.edu.pl

 

 

Dodatkowe informacje:

Zgłoszenia kandydatów powinny zawierać:
• życiorys, wraz z informacjami o dorobku naukowym, odbytych stażach i szkoleniach, udziale w projektach badawczych, konferencjach, informacjach o stypendiach i nagrodach wraz z danymi kontaktowymi;

 • lista publikacji naukowych i prac zredagowanych;
  • potwierdzenie statusu doktoranta;
 • krótki opis zainteresowań naukowych (max. 1 strona A4);
  • skany ewentualnych publikacji naukowych (max. 3).

 

 

Dokumenty, które zostaną przesłane po terminie określonym w ogłoszeniu rekrutacyjnym, nie będą oceniane.

Decyzje dotyczące wyboru kandydata będą podejmowane na podstawie nadesłanych materiałów i w uzasadnionych wypadkach rozmowy kwalifikacyjnej. Taka informacja zostanie podana do 13 lutego 2024 roku. Rozmowy kwalifikacyjne w odbędą się w dniu 20 lutego 2024 w siedzibie IAE PAN, Al. Solidarności 105 w Warszawie. W uzasadnionych przypadkach rozmowy mogą odbyć się on-line.

Konkurs zostanie przeprowadzony zgodnie z Regulaminem przyznawania stypendiów naukowych NCN w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki (Załącznik nr 1 do uchwały Rady NCN nr 25/2019 z dnia 14 marca 2019 r.) oraz Regulaminem przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych (Załącznik nr 1 do uchwały Rady NCN z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany Regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych).

Ewentualne pytania należy kierować do kierownika projektu, dr hab. Dagnosława Demskiego (ddemski@iaepan.edu.pl).

*Podane przez kandydata dane osobowe są przetwarzane przez Administratorów Danych wg umowy na współadministrowanie danymi osobowymi z 6 czerwca 2019 r., tj. Instytut Historii PAN z siedzibą w Warszawie, Rynek Starego Miasta 29/31 oraz Instytutu Archeologii i Etnologii PAN z siedzibą w Warszawie przy Al. Solidarności 105, na potrzeby procesu rekrutacji (procedury konkursowej). Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do procesu rekrutacji. Dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do przeprowadzenia rekrutacji, w tym archiwizacji. Dane mogą być przekazywane podmiotom zajmującym się obsługą techniczną i IT na rzecz Administratora Danych.

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iodo@ihpan.edu.pl.

 

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie: https://ihpan.edu.pl/oinstytucie/ochrona-danych-osobowych/.