• Polski
  • English
  • AA+A++
Park kulturowy Stary Radom

Informacje o projekcie

 

Tytuł projektu: Park kulturowy Stary Radom

Kierownik projektu: dr Maciej Trzeciecki

Jednostka prowadząca projekt IAE PAN
Źródło finansowania projektu: Gmina Miasta Radomia
Kontakt:
e-mail: misiek042003@gmail.com
Tel. +48602455648

 

Wykonawcy

 

Jednostki zaangażowane w projekt:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego
Gmina Miasta Radomia

Osoby zaangażowane w projekt:

Maciej Trzeciecki (IAE PAN)
Michał Auch (IAE PAN)
Urszula Bugaj (IAE PAN - do 2011)
Katarzyna Solarska (IAE PAN)
Joanna Kalaga (IA UW)
Paulina Skorupska (IA UW)
Sylwia Wajda (IA UW)
Dariusz Kupisz (IH UMCS)
Jacek Tomczyk (IEiB UKSW)
Piotr Szwarczewski (WG UW)
Grzegorz Skrzyński (Muzeum Ziemi)
Barbara Fuglewicz

 

Charakterystyka

 

Cel projektu:

Projekt nie ma charakteru stricte badawczego. Jest częścią działań zainicjowanych w 2009 r. przez Gminę Miasta Radomia zmierzających do rewitalizacji części miasta położonej nad rzeką Mleczną. Na tym terenie - obecnie niezagospodarowanym i zdegradowanym – znajdują się relikty przedkolacyjnego zespołu osadniczego ze świetnie zachowanym grodziskiem na tzw. Piotrówce. Jednym z elementów programu rewitalizacji jest utworzenie Parku Kulturowego „Stare Miasto”, obejmującego obszar stanowisk archeologicznych. Park kulturowy, w zamierzeniach autorów tego pomysłu, winien przede wszystkim służyć mieszkańcom miasta – poprzez przekazanie im wiedzy o początkach Radomia ma wzmacniać lokalną tożsamość. Ma on też służyć promocji nowego wizerunku miasta, przyciągać turystów i inwestorów. Prowadzone w Radomiu badania mają przede wszystkim dostarczyć danych do sformułowania koncepcji parku kulturowego. Jednocześnie, poprzez działania popularyzatorskie, stały kontakt z lokalnymi mediami i mieszkańcami miasta, mają stać się jednym z elementów odbudowujących lokalną tożsamość i aktywizujących lokalną społeczność. Równie ważnym elementem jest podjęcie dyskusji nad przeszłością ziem położonych między środkową Wisłą i Pilicą, dotąd stanowiących swoistą „białą plamę” w pejzażu średniowiecznej Polski.

Działania prowadzące do osiągnięcia celu:

Realizowany w Radomiu program badawczy obejmuje trzy główne nurty aktywności. Jego podstawowym elementem są badania wykopaliskowe, których celem jest zweryfikowanie danych pozyskanych w trakcie wcześniejszych prac, rozpoznanie stanu zachowania poszczególnych stanowisk i uzyskanie danych do rekonstrukcji chronologii i charakteru przemian przestrzennych osadnictwa nad Mleczną poczynając od pierwszych czytelnych w źródłach archeologicznych śladów obecności człowieka, a kończąc na czasach nam współczesnych. Pracom „w terenie” towarzyszy kwerenda materiałów i dokumentacji z badań „millenijnych”. Równolegle prowadzone są badania paleogeograficzne, których celem jest odtworzenie przemian geomorfologii doliny rzeki, pozyskanie danych do rekonstrukcji jej pierwotnego wyglądu i szaty roślinnej oraz określenie charakteru i stopnia antropopresji na przestrzeni ostatniego 1000 lat. Ostatnim elementem są studia i kwerendy historyczne zmierzające do odtworzenia sposobu wykorzystania tego terenu w średniowieczu i czasach nowożytnych, kiedy stanowił on zaplecze gospodarcze dla miasta lokacyjnego.
Elementem projektu, który pojawił się już w trakcie wykopalisk, jest program badań paleoantropologicznych. Dotyczy on cmentarza miejskiego funkcjonującego na przełomie XVIII i XIX w. na Piotrówce.
Ostatnim, ale równie ważnym elementem programu badań jest strategia upowszechniania wyników. Obejmuje ona dwa nurty działań. Ten najważniejszy - to otwarcie projektu dla mieszkańców miasta. Służy temu permanentny kontakt z mediami - przede wszystkim lokalnymi, informującymi Radomian, co dzieje się w ich mieście „tu i teraz” - i stały kontakt z mieszkańcami, przede wszystkim poprzez otwarcie terenu wykopalisk dla wszystkich zainteresowanych i nałożenie na prowadzących badania funkcji przewodników prezentujących odkrycia i wyjaśniających znaczenie projektu. Równolegle prowadzone są działania zmierzające do wprowadzenia wyników badań do obiegu naukowego. Co roku organizowane są konferencje sprawozdawcze, co roku też wyniki prac publikowane są w serii „Radom. Korzenie miasta i regionu”.