• Polski
  • English
  • AA+A++
Dr Alicja Soćko-Mucha

Dr Alicja Soćko-Mucha

Ośrodek Etnologii i Antropologii Współczesności, Pracownia Etnologii w Krakowie

 

kontakt: scribo@interia.pl

 

Zainteresowania badawcze

- antropologia śmiechu, humoru i komizmu

- niematerialne dziedzictwo kulturowe Krakowa

- metodologia nauk humanistycznych

- estetyka

- muzealnictwo

 

 

Wybrane publikacje

 

Monografie

Soćko-Mucha A., Wokół bachtinowskiej teorii śmiechu. Perspektywa antropologiczna, Wydawnictwo Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, Seria: Biblioteka Etnografii Polskiej nr 61, Warszawa 2020.

 

Niedźwiedź A. (red.), Golonka-Czajkowska M., Kwiecińska M., Kajder K. (red.), Soćko-Mucha A., Baczyńska-Hryhorowicz A., Arkuszewski B., Mapy miasta. Dziedzictwa i sacrum w przestrzeni Krakowa /Maps of the City. Heritages and the Sacred within Kraków’s Cityscape, Wydawnictwo Libron – Filip Lohner, Kraków 2020.

 

Beczek A., Soćko-Mucha A., Portrety koronczarek krakowskich, Muzeum Krakowa, Kraków 2020.

 

Artykuły w czasopismach

 

Soćko-Mucha A. (2013). Wbrew „kryzysowi”. Wspomnienie o Profesorze Czesławie Robotyckim. Barbarzyńca. Pismo Antropologiczne, 1: Końce świata, 5-6.

 

Soćko-Mucha A. (2014). Horyzonty zła. Między filozofią, psychologią a językiem codziennym. Estetyka i Krytyka, seria: The Polish Journal of The Arts and Culture, 11(3), 107-126.

 

Soćko-Mucha A. (2014). Etno-projekt 2.0 (recenzja). Barbarzyńca. Pismo Antropologiczne, 1: Lokalność, 142-145.

 

Soćko-Mucha A. (2014). Problem interpretacji w naukach humanistycznych na przykładzie strukturalizmu Edmunda Leacha. Racjonalia. Z punktu widzenia humanistyki, 4, 5-36.

 

Soćko-Mucha A. (2016). Śmiech ludzki i śmiech nieludzki. Szok Kulturowy, 3-4, 132-137.

 

Soćko-Mucha A. (2018). Światowe Dni Młodzieży 2016 w Krakowie – zjawisko skarnawalizowane?. Journal of Urban Ethnology, 16, 81-91.

 

Soćko-Mucha A., Mucha K. (2018). Żartobliwie i poważnie w sierpeckim skansenie. Zbiór Wiadomości do Antropologii Muzealnej, 5, 317-320.

 

Soćko-Mucha A., From "Tradition" to "Intangible Heritage": Kraków’s Nativity Scene Craft, [w:] „Etnografia Polska” 2019, t. 63, z. 1-2, s. 205-226.

 

Soćko-Mucha A., Wspólnota śmiechu muzealników (Szkic do dalszych studiów), [w:] „Prace Etnograficzne” 2020, t. 48, nr. 3, s. 253-269.

 

Rozdziały w monografiach zbiorowych

 

Soćko A. (2010). Filozoficzny kontekst twórczości Zbyluta Grzywacza. W: J. Boniecka (red.), Artysta wobec siebie i społeczeństwa. Twórczość Zbyluta Grzywacza i jej konteksty. Materiały z konferencji naukowej w Muzeum Narodowym w Krakowie 7-8 maja 2009 (41-49) Kraków: Universitas.

 

Soćko-Mucha A. (2014). Antropologia śmiechu: językowy obraz świata. W: M. Król (red.), Nauka prowadzi w przyszłość (219-222) Kraków: AT Wydawnictwo.

 

Soćko-Mucha A. (2016). Ekstaza Świętego Franciszka El Greca. W: B. Bigaj-Zwonek, B. Hryszko, S. Góra (red.), Sztuka-Wartość-Sacrum. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Pawłowi Taranczewskiemu (79-82), Kraków: Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydawnictwo WAM.

 

 

Aktualnie prowadzone projekty

 

Humor czasów zarazy (2020)

 

Pandemia COVID-19 w zwierciadle dowcipów, żartów i memów internetowych

 

Wspólnota doświadczeń zawodowych a wspólnota śmiechu.  Cz.1.: Czy istnieje muzealna wspólnota śmiechu? O poczuciu humoru muzealników (2019)

 

Celem projektu jest dogłębna analiza wybranych wspólnot śmiechu, jakie łączą ludzi, uprawiających ten same zawody. Materiał badawczy (uzyskany na drodze badań terenowych metodą obserwacji uczestniczącej i wywiadu etnograficznego oraz śledzenia treści zamieszczanych na portalach społecznościowych), zostanie poddany analizie przy użyciu kategorii zaczerpniętych z etnologii, socjologii, psychologii oraz filozofii. Pozwoli to nie tylko na określenie cech charakterystycznych każdej spośród badanych wspólnot śmiechu, lecz również na ustalenie, jakie funkcje w określonych grupach zawodowych pełni humor i śmiech. Wartościowym poznawczo, choć niejako ubocznym, dodatkowym rezultatem podjętych badań będzie zapewne zaktualizowanie listy komicznych typów zawodowych Bystronia.

 

 

Wybrane ukończone projekty

 

HERILIGION (2017-2019)

Prowadzenie etnograficznych badań terenowych ulicy Grodzkiej w Krakowie, pomnika Adama Mickiewicza w Krakowie, Rękawki, Podgórza i Orszaku Trzech Króli w Krakowie w ramach międzynarodowego projektu badawczego HERILIGION: The heritagization of religion and the sacralization of heritage in contemporary Europe (grant HERA, kierownik zespołu polskiego: dr hab. Anna Niedźwiedź)

 

Pochód Lajkonika (2018)

2018: współprowadzenie badań fokusowych (konsultacji społecznych) na temat niematerialnego dziedzictwa kulturowego krakowian w ramach projektu Pochód Lajkonika – ochrona tradycji, animacja i edukacja kulturalna mieszkańców miasta, realizowanego przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, dofinansowanego przez MKiDN w programie „Kultura ludowa i tradycyjna” 2018 (kierownik projektu: dr Andrzej Iwo Szoka); zob. Soćko-Mucha, A., Raport z konsultacji społecznych (badań fokusowych) nt. niematerialnego dziedzictwa kulturowego krakowian, przeprowadzonych przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa w 2018 roku.

 

Wesela 21 (2009)

Prowadzenie wywiadów etnograficznych z udzielającymi ślubów w ramach projektu badawczego „Wesela 21”, mającego na celu opisanie współczesnych obyczajów weselnych w Małopolsce, realizowanego przez Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie.

 

 

Nagrody i stypendia

 

Dotacja celowa Wydziału Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, kwerenda w Bibliotece The Bakhtin Centre na Uniwersytecie w Sheffield (wrzesień 2015).