• Polski
 • English
 • AA+A++
» Instytut » Struktura » Ośrodki » Ośrodek Archeologii Historycznej » Pracownicy » Dr Katarzyna Skrzyńska
Dr Katarzyna Skrzyńska

Dr Katarzyna Skrzyńska

Ośrodek Archeologii Historycznej

 

kasiaskrzynska(et)tlen.pl

https://iaepan.academia.edu/KatarzynaSkrzy%C5%84ska

Zainteresowania badawcze:

Archeologia Europy środkowo-wschodniej doby wczesnego średniowiecza. Problematyka badawcza dotycząca wczesnośredniowiecznego obrządku pogrzebowego (aspekty socjologiczne i kulturowe, badania paleogenetyczne), konwersji wyznaniowej, kształtowania się pograniczy kulturowych i granic politycznych. Kontakty międzykulturowe i międzyetniczne (wczesnośredniowieczna Ruś i Skandynawia, ludy bałtyjskie i ugrofińskie, zachodnia Słowiańszczyzna).

 

Wybrane publikacje:

Monografie

Artykuły w czasopismach

 • Skrzyńska-Jankowska K. (2006). Early Medieval portages on the trade route between the Baltic and Black Sea: a case study from the Polish-Rus' borderlands. W: Ch. Westerdahl (red.), The Significance of Portages (199-207), BAR International Series, 1499.  https://www.academia.edu/32050847/Early_Medieval_portages_on_the_trade_route_between_the_Baltic_and_Black_Sea_a_case_study_from_the_Polish-Rus_borderlands.pdf
 • Skrzyńska K. (2019). „Nieznane” grodzisko w Dzięciołach, pow. łosicki. Perspektywy badawcze. Wiadomości Archeologiczne, 70, 261–270. http://dx.doi.org/10.36154/wa.70.2019.18
 • Buko A., Bogdanowicz W., Molak M., Skrzyńska K., Krasnodębski D. (2020). Medieval Populations of the Mazovian-Rus’ Frontier in the Time of Christianization. Preliminary Results of Archaeological and Genetic Analyses. Archäologisches Korrespondenzblatt, 50(4), 579–600.
 • Skrzyńska K., Gałecki Z. (2021). Wiejskie struktury osadnicze i ich przemiany w czasie. Przykład Nowosielca na dawnym pograniczu polsko-rusko-litewskim. Przegląd Archeologiczny, 69, 171–190. http://dx.doi.org/10.23858/PA69.2021.2105

Rozdziały w monografiach zbiorowych

 • Skrzyńska K. (2017). Cmentarzyska kurhanowe w Czekanowie, gm. Jabłonna Lacka w źródłach kartograficznych. W: G. Śnieżko, M. Dzik (red.), Fines testis temporum. Studia ofiarowane Profesor Elżbiecie Kowalczyk-Heyman w pięćdziesięciolecie pracy naukowej (307-323). Rzeszów. https://www.academia.edu/38085134/Cmentarzysko_kurhanowe_w_Czekanowie_gm._Jabłonna_Lacka_w_źródłach_kartograficznych
 • Skrzyńska K. (2018). Czekanowskie Lieu de Memoire – obraz archeologiczny. W: S. Rosik, S. Jędrzejewska, K. Kollinger (red.), Hierofanie, wierzenia, obrzędy… Kultura symboliczna w średniowieczu między pogaństwem a chrześcijaństwem (215-250), Materiały V Kongresu Mediewistów Polskich, II. Rzeszów. https://www.academia.edu/38903285/Czekanowskie_Lieu_de_Mémoire_obraz_archeologiczny_Archaeological_Picture_of_Lieu_de_Mémoire_at_Czekanov_the_Mazovian_Voivodship_Eastern_Poland_
 • Skrzyńska K. (2019). Wczesny etap chrystianizacji – pomiędzy historią i archeologią. W: A. Buko (red.), Początki chrześcijaństwa na pograniczu mazowiecko-ruskim (273-294), Warszawa: Instytut Archeologii i Etnologii PAN. https://www.academia.edu/38776187/_A._Buko_ed._Początki_chrześcijaństwa_na_pograniczu_mazowiecko-ruskim_w_świetle_wyników_badań_wybranych_cmentarzysk_The_beginnings_of_Christianity_on_the_Mazovian-Rus_borderland_in_the_light_of_the_analyses_of_selected_cemeteries_
 • Krasnodębski D., Skrzyńska K., Olczak H. (2019). Badania nieinwazyjne wybranych mikroregionów osadniczych. W: A. Buko (red.), Początki chrześcijaństwa na pograniczu mazowiecko-ruskim (33–53). Warszawa: Instytut Archeologii i Etnologii PAN.
 • Długie trwanie praktyk funeralnych. Przykład obiektu nr 8 z cmentarzyska kurhanowego w Czekanowie. W: A. Buko (red.), Początki chrześcijaństwa na pograniczu mazowiecko-ruskim (101–128). Warszawa: Instytut Archeologii i Etnologii PAN.
 • Skrzyńska K. (2019). Cmentarzysko kurhanowe w Walimie – nowy potencjał badawczy archeologii funeralnej. W: A. Buko (red.), Początki chrześcijaństwa na pograniczu mazowiecko-ruskim (141–152). Warszawa: Instytut Archeologii i Etnologii PAN.
 • Skrzyńska K., Krasnodębski D. (2019). Kryteria selekcji materiałów do analiz aDNA. W: A. Buko (red.), Początki chrześcijaństwa na pograniczu mazowiecko-ruskim (249–258). Warszawa: Instytut Archeologii i Etnologii PAN.
 • Skrzyńska K. (2019). Załącznik: Spis cmentarzysk i miejsc kultu pogańskiego zidentyfikowanych na wczesnośredniowiecznym pograniczu mazowiecko-ruskim i oznaczonych na mapie zbiorczej. W: A. Buko (red.), Początki chrześcijaństwa na pograniczu mazowiecko-ruskim (307–312). Warszawa: Instytut Archeologii i Etnologii PAN.
 • Skrzyńska K. (2019). Mapa zbiorcza: Wczesnośredniowieczne cmentarzyska i miejsca kultu pogańskiego w międzyrzeczu Bugu i górnej Narwi oraz w północno-wschodniej części Wysoczyzny Siedleckiej. W: A. Buko (red.), Początki chrześcijaństwa na pograniczu mazowiecko-ruskim. Warszawa: Instytut Archeologii i Etnologii PAN.

Redakcje monografii zbiorowych

 • Baranowski T., Skrzyńska K. (red.). (2019). Osada na stanowisku 4 (262 ss.), Przestrzeń Osadnicza Wczesnośredniowiecznego Radomia, II. Warszawa: Instytut Archeologii i Etnologii PAN.
 • Baranowski T., Skrzyńska K., Skóra K. (red.). (2020). Stanowisko nr 4. Badania interdyscyplinarne (288 ss.), Przestrzeń Osadnicza Wczesnośredniowiecznego Radomia, 3. Warszawa: Instytut Archeologii i Etnologii PAN.

 

Aktualnie prowadzone projekty:

 •  2019/33/B/HS3/02453 – "Populus Masoviae Medii Aevi i zagadka stulecia: kogo chowano w grobach z obstawami kamiennymi na Mazowszu średniowiecznym" (http://populusmasoviae.iaepan.edu.pl/) – główny wykonawca.

 

Wybrane ukończone projekty:

 • 11H12033081 – Początki chrześcijaństwa na pograniczu mazowiecko-ruskim – główny wykonawca;
 • 4319/18/FPK/NID Przemiany osadnicze w dorzeczu górnej Tocznej we wczesnym i późnym średniowieczu – kierownik projektu.
 • 2013/10/E/HS3/00406 „Archeologiczne przywracanie pamięci o Wielkiej Wojnie. Materialne pozostałości życia i śmierci w okopach na froncie wschodnim oraz stan przemian krajobrazu pobitewnego w rejonie Rawki i Bzury (1914-2014)” – wykonawca.

 

Stypendia:

 • 2002, 2003 – stypendystka Uniwersytetu w Yorku w ramach realizacji projektu badawczego pt. "Monumental Barrows of Central Europe", koordynowanego przez prof. P. Urbańczyka i prof. M. Carvera
 • 2003 – stypendystka Uniwersytetu Johanna Wolfganga Goethego we Frankfurcie w ramach projektu badawczego pt. "Locally Produced Pottery: Methods of identification and Analysis", realizowanym przez prof. A. Buko i prof. J. Henninga
 • 2007 – stypendystka Nordic Centre for Medieval Studies, Bergen University. Studia porównawcze nad problematyką kształtowania się pograniczy kulturowych oraz badania nad procesem recepcji chrześcijaństwa