• Polski
 • English
 • AA+A++
Dr Łukasz Miechowicz

Dr Łukasz Miechowicz

Ośrodek Archeologii Historycznej

 

archeologia.chodlik(et)gmail.com
https://iaepan.academia.edu/LukaszMiechowicz
 
 

Zainteresowania badawcze:

Archeologia średniowiecza, metodyka badań archeologicznych oraz dokumentacji zabytków.

 

Wybrane publikacje:

Artykuły w czasopismach

Rozdziały w monografiach zbiorowych

 • Miechowicz Ł. (2017). Nieznany wał podłużny w Kotlinie Chodelskiej. Przyczynek do studiów nad obroną stałą oraz granicami we wczesnym średniowieczu. W: M. Dzik, G. Śnieżko (red.), Fines Testis Temporum. Studia ofiarowane Profesor Elżbiecie Kowalczyk-Heyman w pięćdziesięciolecie pracy naukowej (265–278). https://www.academia.edu/36060852/Nieznany_wa%C5%82_pod%C5%82u%C5%BCny_w_Kotlinie_Chodelskiej._Przyczynek_do_studi%C3%B3w_nad_obron%C4%85_sta%C5%82%C4%85_oraz_granicami_we_wczesnym_%C5%9Bredniowieczu
 • Miechowicz Ł. (2018). Wczesnośredniowieczne grody w Kotlinie Chodelskiej. W: E. Banasiewicz-Szykuła (red.), Grody z okresu plemiennego na Lubelszczyźnie (25–70). Lublin: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Lublinie. https://www.academia.edu/37996515/Wczesno%C5%9Bredniowieczne_grody_w_Kotlinie_Chodelskiej
 • Miechowicz Ł. (2020). Wczesnośredniowieczny obrządek pogrzebowy w Kotlinie Chodelskiej na tle Małopolski okresu plemiennego (VIII–X w.). W: Kurhany na Wyżynie Lubelskiej (13–38). Lublin: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Lublinie.
 • Miechowicz Ł. (2020). Medieval fortification systems in the form of linear embankments in present-day Poland. W: P. Drnovský, P. Hejhal (red.), Archaeology of Conflicts (27–39).
 • Miechowicz Ł. (2021). Wczesnośredniowieczne cmentarzysko kurhanowe w Lipsku-Polesiu: położenie geograficzne oraz tło osadnicze. W: W. Borkowski, W. Brzeziński (red.), Unikatowe wczesnośredniowieczne cmentarzysko kurhanowe w Lipsku-Polesiu (27–40), Materiały Starożytne i Wczesnośredniowieczne, 12. Warszawa: Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie, Instytut Archeologii i Etnologii PAN.
 • Miechowicz Ł. (2021). Wczesnośredniowieczny kompleks osadniczy w Lipsu-Polesiu w świetle obrazowania Lotniczego Skaningu Laserowego LiDAR. W: W. Borkowski, W. Brzeziński (red.), Unikatowe wczesnośredniowieczne cmentarzysko kurhanowe w Lipsku-Polesiu (41–47), Materiały Starożytne i Wczesnośredniowieczne, 12. Warszawa: Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie, Instytut Archeologii i Etnologii PAN.
 • Miechowicz Ł. (2021). Lipsko-Polesie, Katalog kurhanów. W: W. Borkowski, W. Brzeziński (red.), Unikatowe wczesnośredniowieczne cmentarzysko kurhanowe w Lipsku-Polesiu (49–118), Materiały Starożytne i Wczesnośredniowieczne, 12. Warszawa: Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie, Instytut Archeologii i Etnologii PAN.
 • Miechowicz Ł. (2021). Wczesnośredniowieczna ceramika naczyniowa z badań cmentarzyska kurhanowego w Lipsku-Polesiu. W: W. Borkowski, W. Brzeziński (red.), Unikatowe wczesnośredniowieczne cmentarzysko kurhanowe w Lipsku-Polesiu (119–192), Materiały Starożytne i Wczesnośredniowieczne, 12. Warszawa: Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie, Instytut Archeologii i Etnologii PAN.
 • Miechowicz Ł. (2021). Przedmioty z kości i z kamienia z badań cmentarzyska kurhanowego w Lipsku-Polesiu. W: W. Borkowski, W. Brzeziński (red.), Unikatowe wczesnośredniowieczne cmentarzysko kurhanowe w Lipsku-Polesiu (193–196), Materiały Starożytne i Wczesnośredniowieczne, 12. Warszawa: Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie, Instytut Archeologii i Etnologii PAN.
 • Miechowicz Ł. (2021). Średniowieczne i nowożytne zabytki metalowe z badań cmentarzyska kurhanowego w Lipsku-Polesiu. W: W. Borkowski, W. Brzeziński (red.), Unikatowe wczesnośredniowieczne cmentarzysko kurhanowe w Lipsku-Polesiu (197–208), Materiały Starożytne i Wczesnośredniowieczne, 12. Warszawa: Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie, Instytut Archeologii i Etnologii PAN.
 • Miechowicz Ł. (2021). Uwagi na temat wczesnośredniowiecznego obrządku pogrzebowego na cmentarzysku kurhanowym w Lipsku-Polesiu. W: W. Borkowski, W. Brzeziński (red.), Unikatowe wczesnośredniowieczne cmentarzysko kurhanowe w Lipsku-Polesiu (265–273), Materiały Starożytne i Wczesnośredniowieczne, 12. Warszawa: Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie, Instytut Archeologii i Etnologii PAN.
 • Miechowicz Ł. (2021). Lipsko-Polesie, gm. Zamość, pow. Zamojski, woj. Lubelskie. Cmentarzysko kurhanowe. Katalog zabytków wydzielonych (wersja cyfrowa na płycie CD). W: W. Borkowski, W. Brzeziński (red.), Unikatowe wczesnośredniowieczne cmentarzysko kurhanowe w Lipsku-Polesiu (1–17), Materiały Starożytne i Wczesnośredniowieczne, 12. Warszawa: Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie, Instytut Archeologii i Etnologii PAN.

 

Aktualnie prowadzone projekty:

 • „Misja archeologiczna w Chodliku (Chodlik.edu.pl)” – badania archeologiczne wczesnośredniowiecznego mikroregionu osadniczego w Kotlinie Chodelskiej na który składają się cztery grodziska, szereg osad i cmentarzysk kurhanowych.
 • Badania i ewidencja „miejsc cudownych” z zastosowaniem metod archeologicznych (Bozestopki.edu.pl).

 

Nagrody i stypendia:

 • 2010 – Laureat 10 edycji konkursu „Nagroda Naukowa Polityki” za wybitne osiągnięcia naukowe;
 • 2013 – Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, projekt badawczy „Kiedy święci po ziemi chodzili – kamienie w wierzeniach ludowych na Mazowszu oraz Podlasiu” www.bozestopki.edu.pl ;
 • 2015 – Nagroda „Bilet na przyszłość” Towarzystwa National Geographic Polska – badania dziedzictwa kulturowego rzek, ekspedycja śladami Zygmunta Glogera;
 • 2017 – Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, projekt badawczo-dokumentacyjny „Miejsca cudowne Lubelszczyzny oraz Podkarpacia”.

 

Członkostwo w organizacjach: 

 • Prezes Towarzystwa Starożytniczego w Chodliku