• Polski
 • English
 • AA+A++
Dr Mariusz Błoński

Dr Mariusz Błoński

Ośrodek Archeologii Historycznej

 

mariusz(et)iaepan.edu.pl ; mariusz.polon(et)wp.pl

 

Zainteresowania badawcze:

Osadnictwo, kultura i środowisko przyrodnicze ziem Polski we wczesnym średniowieczu.

 

 

Wybrane publikacje:

Monografie

 • Błoński M. (2018). Nasielsk we wczesnym średniowieczu. Warszawa: Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk.

Artykuły w czasopismach

 • Błoński M. (2000). Średniowieczne ostrogi z grodziska na Zawodziu w Kaliszu. Archeologia Polski, 45(1-2), 53-91.
 • Błoński M., Milo P., Misiewicz K. (2003). Geophysical survey of the Medieval stronghold at Nasielsk. Central Poland. Archaeologia Polona, 41, 129–131.
 • Błoński M. (2006). Lotnicze zdjęcie Nasielska z okresu II wojny światowej. Rocznik Mazowiecki, 18, 204–207.
 • Błoński M. (2007). Lunular pendant from the stronghold at Sypniewo. Archaeologia Polona, 45, 79-84.
 • Błoński M., Szwarczewski P. (2008). Antropogeniczne przekształcenia doliny Nasielnej w sąsiedztwie wczesnośredniowiecznego grodziska w Nasielsku. Archeologia Polski, 53(2), 291–317.
 • Błoński M., Pacuski K., Wrzosek J. (2009) Grób z miejscowości Gnaty-Lewiski. Przyczynek do badań wczesnośredniowiecznych cmentarzysk szkieletowych na Mazowszu. Archeologia Polski, 54(2), 249–273.
 • Błoński M. (2014). Studnia z wczesnośredniowiecznej osady w Bocheniu koło Łowicza. Nasze Korzenie, 7, 24-27.
 • Biermann F., Błoński M. (2015) The non-ferrous metal finds from the early medieval stronghold and settlement complex of Sypniewo in Northern Masovia. Archaeologia Polona, 48, 107-119.
 • Smolska E., Giriat D., Tsermegas I., Szwarczewski P., Zawadzka-Pawlewska U., Błoński M. (2017). Wybrane problemy geomorfologiczne Mazowsza. Landform Analysis, 33, 3-16.
 • Błoński M., Żukowski R. (2019) Relikty pomostu średniowiecznego młyna w Nasielsku. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 67(3), 393-406.
 • Błoński M. (2021). Ponowne spojrzenie na wyniki badań grodu książęcego w Błoniu. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 69(2), 219-234.

Rozdziały w monografiach zbiorowych

 • Błoński M. (1998). Plomba ze znakiem „komesa Bronisza” znaleziona na grodzisku Kalisz – Zawodzie. W: T. Baranowski (red.), Kalisz wczesnośredniowieczny (85–90). Warszawa: Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk.
 • Błoński M. (2003). Ostroga z Radachówki nad Świdrem. W: M. Dulinicz (red.), Słowianie i ich sąsiedzi we wczesnym średniowieczu (109-114). Lublin-Warszawa.
 • Błoński M., Szwarczewski P. (2007). Wykształcenie osadów wypełniających dno doliny Nasielnej w Nasielsku jako skutek gospodarczej działalności człowieka. W: E. Smolska, P. Szwarczewski (red.), Zapis działalności człowieka w środowisku przyrodniczym, 4 (51-56). Warszawa.
 • Błoński M. (2008). Odkrycia w Nasielsku: na marginesie badań wykopaliskowych wczesnośredniowiecznego grodziska. W: A. Buko, W. Duczko (red.), Przez granicę czasu (239-243). Pułtusk.
 • Błoński M. (2013). Antler sickle handle from Nasielsk. An example of the Pomeranian school of Scandinavian-Insular Ornament from Mazovia. W: Moździoch S. (red.), Scandinavian culture in Medieval Poland (315–321). Wrocław.
 • Bińka K., Błoński M., Szwarczewski P. (2013). Environmental evidence of human activity in the vicinity of the stronghold at Nasielsk in the oldest phases of the Early Middle Ages. W: M. Dulinicz, S. Moździoch (red.), The early Slavic settlement of Centra Europe in the light of new dating evidence (41-52). Wrocław.
 • Błoński M. (2015). Dendrochronologia o początkach grodu w Nasielsku. W: M. Krasna-Korycińska, M. Żurek (red.), Grody wczesnośredniowiecznego Mazowsza (237-242), Archaeologia Hereditas. Prace Instytutu Archeologii UKSW, 4. Warszawa-Zielona Góra: Wydawnictwo Fundacji Archeologicznej,  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk.
 • Błoński M., Małkowski W., Misiewicz K. (2019). Grodzisko w Nasielsku: porównanie wyników wykopalisk i prospekcji geofizycznej. W: S. Moździoch (red.), Współczesne metody badań grodów Europy środkowo-wschodniej (221-234). Wrocław.
 • Błoński M., Bogucki M. (2019). Early medieval small lead seals reminiscent of "Drohiczyn type" from archaeological excavations at Nasielsk: a short presentation. W: A. Musin, M. Wołoszyn (red.), The Sphinx of Slavic sigillography - small lead seals of "Drohiczyn type" from Czermno in their East European context (1027-1029). Kraków-Leipzig-Saint Petersburg-Warszawa.
 • Błoński M., Moszczyński W.A., Sadowska-Topór J. (2022). Pottery used for wood tar production and iron smelting found in the early medieval settlement in Grodnia (Poland). W: J. Vuković, V. Bikić (red.), Pottery Function and Use: A Diachronic Perspective (163-175). Belgrade: University of Belgrade - Faculty of Philisophy, Institute of Archaeology, Belgrade.

Artykuły popularnonaukowe

 • Błoński M., Skre D. (2001). Kaupang - najstarsze miasto norweskich wikingów. Archeologia Żywa, 3(18).

 

Nagrody i stypendia:

 • 2021 - "Wyróżnienie za odkrywanie oraz promowanie na forum publicznym wartości historycznych i archeologicznych Gminy Nasielsk", nadane przez Kapitułę Nagrody "Lew Nasielska" AD 2021

 

Członkostwo w organizacjach:

 • Fundacja Przyjaciół Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk