• Polski
 • English
 • AA+A++
» Instytut » Struktura » Ośrodki » Ośrodek Archeologii Historycznej » Pracownicy » Mgr Dariusz Krasnodębski
Mgr Dariusz Krasnodębski

Mgr Dariusz Krasnodębski

Ośrodek Archeologii Historycznej

 

krasnodebskid(et)poczta.onet.pl
 

https://pan-pl.academia.edu/DariuszKrasnod%C4%99bski

Zainteresowania badawcze:

Archeologia regionu północno-wschodniej Polski. Przemiany kulturowe we wczesnej epoce żelaza w dorzeczu środkowego Bugu i górnej Narwi. Grodziska wczesnośredniowiecznego Podlasia. Archeologia Puszczy Białowieskiej. Archeologia lotnicza.

 

Wybrane publikacje:

Artykuły w czasopismach

 • Krasnodębski D., Olczak H. (2017). Puszcza Białowieska jako przykład badań archeologicznych na obszarach leśnych – wyniki i problemy przeprowadzonej w 2016 r. inwentaryzacji dziedzictwa kulturowego. Podlaskie Zeszyty Archeologiczne, 13, 5-63.
 • Tkačoŭ A. Ȗ, Krasnodębski D., Mizerka J., Velent-Ščèrbač S.S. (2017). Archealagìčnyâ dasledavanni u kv. 805, na pomniku Âzvinka-1 na tèrytoryì NP. „Belavežskaâ Pušča” u 2017. Belavežskaâ Pušča Issledovanìâ, 16, 223-236.
 • Krasnodębski D., Małkowski W. (2018), Badania archeologiczne grodziska w Zbuczu, gm. Czyże, pow. hajnowski. Historia Slavorum Occidentis, 17(2), 105-121.
 • Olczak H., Krasnodębski D., Samojlik T., Jędrzejewska B. (2018). Osada kultury ceramiki kreskowanej z produkcją żelaza na Polanie Berezowo w Puszczy Białowieskiej. Wiadomości Archeologiczne, 69, 149-175.
 • Krasnodębski D., Mizerka J. (2019). Znalezisko poźnorzymskiej fibuli na wczesnośredniowiecznym grodzisku w Zbuczu koło Hajnowki – kontynuacja tradycji czy przypadkowa zguba? Wiadomości Archeologiczne, 70, 219–224.
 • Krasnodębski D., Olczak H., Mizerka J., Niedziółka K. (2019). Alleged burial mounds from the late roman period at leśnictwo Sacharewo site 3, Białowieża Primeval Forest. Światowit, 57, 89–99.
 • Olczak H, Krasnodębski D. (2019). The cemetery in Szczyty-Dzięciołowo, Bielsk Podlaski district, as an example of grave form diversity in the middle Bug river basin in the 11th-13th centuries. Sprawozdania Archeologiczne, 71, 407–455.
 • Buko A., Bogdanowicz W., Molak M., Skrzyńska K., Krasnodębski D. (2020). Medieval populations of the Mazovian-Rus’ frontier in the time of christianization. Preliminary results of archaeological and genetic analyses. Archäologisches Korrespondenzblatt, 50(4), 579–600.
 • Olczak H., Krasnodębski D. (2020). Osada produkcyjna grupy suraskiej kultury ceramiki kreskowanej na stanowisku 12, w Klewinowie, gm. Juchnowiec Kościelny, woj. podlaskie. Podlaskie Zeszyty Archeologiczne, 14, 65–93.
 • Olczak H., Krasnodębski D., Szązak R., Wawrzenik J. (2020). The Early Medieval Barrows with Kerbstones at the Leśnictwo Postołowo Site 11 in the Białowieża Forest (Szczekotowo Range). Sprawozdania Archeologiczne, 72 (2), 511–537. https://journals.iaepan.pl/sa/article/view/1730/2410

Rozdziały w monografiach zbiorowych

 • Olczak H., Krasnodębski D. (2018). Osada grupy suraskiej kultury ceramiki kreskowanej oraz ślady osadnictwa z innych okresów na stanowisku 37 w miejscowości Suraż, gm. Loco, W: A. Buko, D. Krasnodębski, W. Szymański (red.), Dawne osadnictwo Podlasia w świetle badań ratowniczych prowadzonych w latach 1996–2000 na trasie gazociągu jamalskiego (107-169). Warszawa: Fundacja Przyjaciół Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, Instytut Archeologii i Etnologii PAN. http://rcin.org.pl/dlibra/publication/87323
 • Olczak H., Krasnodębski D., Jaremek A. (2018). Osada wczesnośredniowieczna i pozostałości osadnictwa z innych okresów na stanowisku 6 w Daniłowie Małym, gm. Łapy, W: A. Buko, D. Krasnodębski, W. Szymański (red.), Dawne osadnictwo Podlasia w świetle badań ratowniczych prowadzonych w latach 1996–2000 na trasie gazociągu jamalskiego (191-261). Warszawa: Fundacja Przyjaciół Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, Instytut Archeologii i Etnologii PAN.  http://rcin.org.pl/dlibra/publication/87323
 • Krasnodębski D., Olczak H., Wójcik A. (2018). Osada wczesnośredniowieczna i pozostałości osadnictwa z innych okresów na stanowisku 7 w Daniłowie Małym, gm. Łapy, W: A. Buko, D. Krasnodębski, W. Szymański (red.), Dawne osadnictwo Podlasia w świetle badań ratowniczych prowadzonych w latach 1996–2000 na trasie gazociągu jamalskiego (263-314). Warszawa: Fundacja Przyjaciół Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, Instytut Archeologii i Etnologii PAN.  http://rcin.org.pl/dlibra/publication/87323
 • Gołembnik A., Krasnodębski D., Trzeciecki M. (2018). Nowożytna wieś i ślady osadnictwa starożytnego na stanowisku 4 w Leonowiczach, gm. Michałowo, W: A. Buko, D. Krasnodębski, W. Szymański (red.), Dawne osadnictwo Podlasia w świetle badań ratowniczych prowadzonych w latach 1996–2000 na trasie gazociągu jamalskiego (315-353). Warszawa: Fundacja Przyjaciół Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, Instytut Archeologii i Etnologii PAN.  http://rcin.org.pl/dlibra/publication/87323
 • Krasnodębski D., Olczak H. (2019). Sto lat badań archeologicznych w polskiej części puszczy białowieskiej, W: V.V. Danìlowìč (red.), Mìnuae ì sučasnasc’ Svislackago Krajȗ, (38-52). Nacyânal’naâ Akademia Navuk Belarusi, Instytut Gistoryi.
 • Krasnodębski D., Skrzyńska K., Olczak H. (2019). Badania nieinwazyjne wybranych mikroregionów osadniczych, W: A. Buko (red.), Początki chrześcijaństwa na pograniczu mazowiecko-ruskim w świetle wyników badań wybranych cmentarzysk (33-53). Warszawa: Instytut Archeologii i Etnologii PAN.
 • Krasnodębski D., Olczak H. (2019). Kontynuacja osadnictwa czy ponowne wykorzystanie starszych nekropoli? Dwa cmentarzyska kurhanowe w Uroczysku Szczekotowo w Puszczy Białowieskiej oraz cmentarzyska kurhanowe i z grobami w obstawach kamiennych w Zbuczu, W: A. Buko (red.), Początki chrześcijaństwa na pograniczu mazowiecko-ruskim w świetle wyników badań wybranych cmentarzysk (55-67). Warszawa: Instytut Archeologii i Etnologii PAN.
 • Olczak H. , Krasnodębski D. (2019). Wschodniosłowiańskie szkieletowe cmentarzysko kurhanowe w Puszczy Białowieskiej na Uroczysku Jelonka, W: A. Buko (red.), Początki chrześcijaństwa na pograniczu mazowiecko-ruskim w świetle wyników badań wybranych cmentarzy (67-72). Warszawa: Instytut Archeologii i Etnologii PAN.
 • Olczak H. , Krasnodębski D. (2019). Osobliwości obrzędowości funeralnej na przykładzie cmentarzyska z grobami w obstawach kamiennych i kurhanami w Szczytach-Dzięciołowie, W: A. Buko (red.), Początki chrześcijaństwa na pograniczu mazowiecko-ruskim w świetle wyników badań wybranych cmentarzy (72-77). Warszawa: Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk.
 • Olczak H., Krasnodębski D., Bieńkowska K. (2019). Daniłowo Małe i Suraż: dwa cmentarzyska płaskie nad górną Narwią – nowe spojrzenie na wyniki badań, W: A. Buko (red.), Początki chrześcijaństwa na pograniczu mazowiecko-ruskim w świetle wyników badań wybranych cmentarzy (77-90). Warszawa: Instytut Archeologii i Etnologii PAN.
 • Krasnodębski D., Olczak H. (2019). Problemy datowania nekropoli kurhanowych na Podlasiu: przykład cmentarzyska w Koźlikach nad Narwią, W: A. Buko (red.), Początki chrześcijaństwa na pograniczu mazowiecko-ruskim w świetle wyników badań wybranych cmentarzy (90-94). Warszawa: Instytut Archeologii i Etnologii PAN.
 • Krasnodębski D., Olczak H. (2019). Zbucz i Mołoczki: wczesnośredniowieczne miejsca kultu w międzyrzeczu Narwi i Bugu, W: A. Buko (red.), Początki chrześcijaństwa na pograniczu mazowiecko-ruskim w świetle wyników badań wybranych cmentarzy (94-99). Warszawa: Instytut Archeologii i Etnologii PAN.
 • Olczak H., Krasnodębski D. (2020). Suraż na tle osadnictwa pogranicza mazowiecko-rusko-litewskiego w okresie od XI do XVI w. W: D. Krasnodębski, H. Olczak (red.), Suraż – średniowieczny gród na pograniczu mazowiecko-rusko-litewskim / Suraż – the medieval stronghold in the Mazovian-Ruthenian-Lithuanian borderland (469–506). Warszawa: Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Fundacja Przyjaciół Instytutu Archeologii i Etnologii PAN.  https://rcin.org.pl/dlibra/publication/186970#structure
 • Krasnodębski D., Olczak H. (2020). Suraski gród i zamek w późnym średniowieczu i na początku okresu nowożytnego, W: D. Krasnodębski, H. Olczak (red.), Suraż – średniowieczny gród na pograniczu mazowiecko-rusko-litewskim / Suraż – the medieval stronghold in the Mazovian-Ruthenian-Lithuanian borderland (283–379). Warszawa: Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Fundacja Przyjaciół Instytutu Archeologii i Etnologii PAN.  https://rcin.org.pl/dlibra/publication/186970#structure
 • Krasnodębski D., Olczak H. (2020). Tło geomorfologiczno-przyrodnicze i morfologia grodziska. W: D. Krasnodębski, H. Olczak (red.), Suraż – średniowieczny gród na pograniczu mazowiecko-rusko-litewskim / Suraż – the medieval stronghold in the Mazovian-Ruthenian-Lithuanian borderland (153–282). Warszawa: Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Fundacja Przyjaciół Instytutu Archeologii i Etnologii PAN.  https://rcin.org.pl/dlibra/publication/186970#structure
 • Olczak H., Krasnodębski D. (2020). Gród suraski we wczesnym średniowieczu. W: D. Krasnodębski, H. Olczak (red.), Suraż – średniowieczny gród na pograniczu mazowiecko-rusko-litewskim / Suraż – the medieval stronghold in the Mazovian-Ruthenian-Lithuanian borderland (13–30). Warszawa: Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Fundacja Przyjaciół Instytutu Archeologii i Etnologii PAN.  https://rcin.org.pl/dlibra/publication/186970#structure

Redakcje monografii zbiorowych

 • Buko A., Krasnodębski D., Szymański W. (red.). (2018). Dawne osadnictwo Podlasia w świetle badań ratowniczych prowadzonych w latach 1996–2000 na trasie gazociągu jamalskiego (404 ss.). Warszawa: Fundacja Przyjaciół Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, Instytut Archeologii i Etnologii PAN.
 • Krasnodębski D., Olczak H. (red.), (2020). Suraż – średniowieczny gród na pograniczu mazowiecko-rusko-litewskim. Warszawa: Fundacja Przyjaciół Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, Instytut Archeologii i Etnologii PAN.

 

Aktualnie prowadzone projekty:

 • Projekt badawczy finansowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki: "Populus Masoviae Medi Aevi", kierownik projektu – prof. A. Buko. Mgr D. Krasnodębski – wykonawca.

 

Wybrane ukończone projekty:

 • "Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze Puszczy Białowieskiej". Umowa z Uniwersytetem im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
 • "Puszcza Białowieska – wspólne dziedzictwo". Umowa z Państwową Naukową Instytucją „Instytutem Historii Narodowej Akademii Nauk Białorusi” w Mińsku.

 • "Suraż i Liškiava – średniowieczne ośrodki władzy na pograniczu Korony Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego" – kierownik projektu MNiSW (NPRH).

 • "Początki chrześcijaństwa na pograniczu mazowiecko-ruskim" – główny wykonawca projektu MNiSW (NPRH).

 • "Culture 2000 – European Landscapes: Past Present and Future" – wykonawca tematu pt. "Archeologia lotnicza w północno-wschodniej Polsce".

 

Badania wykopaliskowe:

 • 2016–2019 – Puszcza Białowieska – cmentarzyska, osady, stanowiska produkcyjne;
 • 2020 – Bielsk Podlaski, cmentarzysko nowożytne i miasto XVI–XVIII w.;
 • 2021 – Chojnice „Dolina Śmierci” – ekshumacja ofiar z 1945 r.;
 • 2021 – Dwór Radziwiłłów w Orli, woj. podlaskie.