• Polski
 • English
 • AA+A++
Mgr Dorota Cyngot

Mgr Dorota Cyngot

Ośrodek Archeologii Historycznej

 

dorota(et)iaepan.edu.pl

 

Zainteresowania badawcze:

Archeolog i redaktor publikacji archeologicznych, absolwentka Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz podyplomowych studiów polonistycznych i edytorskich w Instytucie Badań Literackich PAN.

Uczestniczka wieloletnich badań terenowych (powierzchniowych i wykopaliskowych) na Sandomierszczyźnie (stanowiska neolityczne Sandomierz – Wzgórze Zawichojskie, Kichary Nowe, kierownik badań dr Hanna Kowalewska-Marszałek) oraz w Kaliszu (wczesnośredniowieczne grodzisko Kalisz-Zawodzie, osada Stare Miasto, kierownik badań dr hab. Tadeusz Baranowski). W latach 2014-2019 uczestniczyła w projekcie NCN dotyczącym archeologii I wojny światowej frontu wschodniego („Archeologiczne Przywracanie Pamięci o Wielkiej Wojnie w rejonie Rawki i Bzury”, kierownik projektu dr hab. Anna Zalewska).

Zainteresowania: archeologia wczesnego średniowiecza, archeologia współczesności (zwłaszcza okresu I wojny światowej), relacje między archeologią a językoznawstwem (metody stosowane w obu dyscyplinach, język archeologii jako dyscypliny, relacja słowo- rzecz).

 

Wybrane publikacje:

Artykuły w czasopismach

 • Cyngot D. (2005). Kościane łyżwy z Kalisza Starego Miasta. Badania 2001–2004. [część artykułu: Baranowski T., Cyngot D., Kędzierski A., Miłek S., Wyczółkowski D., Ziąbka L., Badania wykopaliskowe na terenie Starego Miasta w Kaliszu w latach 2001–2004 (s. 39–93)]. Rocznik Kaliski, 30, 57–61.
 • Cyngot D. (2006). Wykopaliska i psy. Historia studni, w której znaleziono szczątki psów. Kalisia nowa, XIII(9-10 (123)), 20–21.
 • Cyngot D., Tabaczyński S., Zalewska A. (2006). Editorial. Archaeologia Polona, 44 [Special theme: Archaeology – anthropology – history. Parallel tracks and divergences], 44, 1–9.
 • Cyngot D. (2010). [rec.] Klaus Ebbesen, The Origins of the Indo-European Languages. De indoeuropæiske sprogs oprindelse, København 2009, 69s. Archeologia Polski, 55(1–2), 119–130. https://rcin.org.pl/dlibra/show-content/publication/edition/49528?id=49528.
 • Cyngot D., Zalewska A. (2012). Retoryczne środki językowe jako wskaźniki postaw poznawczych badaczy przeszłości. Archeologia Polski, 57(1–2), 57–78.  http://rcin.org.pl/Content/49556/WA308_P321_67295_Retoryczne-srodki_I.pdf.
 • Cyngot D., Zalewska A. (2015). O kluczowych dla archeologii zagadnieniach i terminach. W dialogu ze Stanisławem Tabaczyńskim. Archeologia Polski, 60, 207–227.  http://rcin.org.pl/Content/61954/WA308_81686_P320_O-kluczowych-dla-arc_I.pdf.
 • Cyngot D., Zalewska A. (2016). …Kiedy myślimy o kimś zostając bez niego. Doktor archeologii, Maestra Eleonora Tabaczyńska in memoriam. 5 sierpnia 1931 – 15 czerwca 2015. Archeologia Polski, 61, 307–358.  http://rcin.org.pl/Content/64343/WA308_83277_P320_Kiedy-myslimy-o-kims_I.pdf.
 • Cyngot D. (2017). Ewolucja łyżew – od form kościanych do żelaznych. Materiały Zachodniopomorskie, Nowa Seria, 13, 191–224.  http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.desklight-cb491962-2701-47d1-a157-9ae42f220420 ; https://schaatshistorie.nl/zoek/Cyngot/
 • Zalewska A., Cyngot D. (2017). Problem zanikania pamięci o miejscach spoczynku żołnierzy poległych w walkach nad Rawką i Bzurą w latach 1914–1915. Acta Universitatis Lodziensis, Folia Archaeologica, 32, 119–156.  http://dx.doi.org/10.18778/0208-6034.32.06 Zalewska A., Cyngot D., Czarnecki J., Kiarszys G. (2018). Czysto ludzka sprawa? Archeologiczne przywracanie pamięci o trudnej przeszłości przez tropienie naturo-kulturowych przemian cmentarzy wojennych. Folia Praehistorica Posnaniensia, 23, 189–229.  https://doi.org/10.14746/fpp.2018.23.09 ; https://pressto.amu.edu.pl/index.php/fpp/article/view/19731
 • Cyngot D. (2019). Profesor Ewa Rzetelska-Feleszko i toponimia Pomorza Zachodniego, czyli o współpracy językoznawcy z archeologami. Materiały Zachodniopomorskie, Nowa Seria, 15, 9-25.  https://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-0ee6fa50-6396-4244-a6a6-ea5fab1f92a6
 • Cyngot D., Kowalewska-Marszałek H. i in. (2019). Bogdan Balcer we wspomnieniach. Archeologia Polski, 64, 347-386. https://rcin.org.pl/dlibra/doccontent?id=98614
 • Cyngot D., Zalewska A. ([2012] 2019). A Life in archaeology and the Specificity of archaeological research. Encounters with Stanisław Tabaczyński and his life. Archaeologia Polona, 50 [Special theme: Archaeologists in the 20th century], 185-205.
 • Zalewska A., Cyngot D. (2020). Wpływ wojennych wydarzeń dziejowych (res gestae) i relacji o nich (historia rerum gestarum) na kondycje materialnych pozostałości po tych wydarzeniach. Studium przypadku na temat dziedzictwa konfliktów zbrojnych jako wyzwania poznawczego, społecznego. Folia Praehistorica Posnaniensia, 25, 409-441.  https://dx.doi.org/10.14746/fpp.2020.25.16
 • Cyngot D., Kowalewska-Marszałek H., Zalewska A., Minta-Tworzowska D. (2020). Profesor Stanisław Tabaczyński (1930-2020) - wybitny uczony i intelektualista. Pro memoria. Folia Praehistorica Posnaniensia, 25, 9-36.  https://pressto.amu.edu.pl/index.php/fpp/aricle/view/27896
 • Cyngot D. (2021). Polisemantyzacja kultury - dzieje pojęcia. Archeologia Polski, 66, 29-52.  https://journals.iaepan.pl/apol/article/view/2884

Rozdziały w monografiach zbiorowych

 • Cyngot D., Zalewska A. (2010). Słowo i obraz na archeologicznej wystawie „Pradzieje ziem polskich”. W: M. Zemło, A. Jabłoński, J. Szymczyk (red.), Wiedza między słowem a obrazem (189-208), Studia nad Wiedzą, III. Lublin: Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
 • Cyngot D., Marciniak A., Tabaczyński S., Zalewska A. (2012). Wstęp. W: S. Tabaczyński, A. Marciniak, D. Cyngot, A. Zalewska (red.), Przeszłość społeczna. Próba konceptualizacji (5–14). Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.  e-archaeology.org/wp-content/uploads/2016/06/Wstęp.pdf ; e-archaeology.org/przeszlosc-spoleczna-proba-konceptualizacji
 • Cyngot D., Zalewska A. (2012). Zmienność i dynamiczność podziałów tematycznych w archeologii. W: S. Tabaczyński, A. Marciniak, D. Cyngot, A. Zalewska (red.), Przeszłość społeczna. Próba konceptualizacji (193–206). Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.  e-archaeology.org/wp-content/uploads/2016/06/Cyngot-Zalewska.pdf
 • Cyngot D. (2012). Archeologia a językoznawstwo. W: S. Tabaczyński, A. Marciniak, D. Cyngot, A. Zalewska (red.), Przeszłość społeczna. Próba konceptualizacji (791–802). Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.  e-archaeology.org/wp-content/uploads/2016/06/Cyngot.pdf
 • Cyngot D. (2016). Komory celne we wczesnym średniowieczu. Możliwość identyfikacji archeologicznej na przykładzie szlaku bużańsko-wiślanego. W: J. Popielska-Grzybowska, J. Iwaszczuk, B. Józefów-Czerwińska (red.), Meetings at the borders. Studies dedicated to Professor Władysław Duczko (67–77, ryc. 10), Acta Archaeologica Pultuskiensia, V. Pułtusk: Akademia Humanistyczna.
 • Kowalewska-Marszałek H., Cyngot D., Tragarz Z. (2017). Katalog obiektów i warstw ze stanowiska Wzgórze Zawichojskie w Sandomierzu. W: H. Kowalewska-Marszałek, D. Cyngot (red.), Sandomierz – Wzgórze Zawichojskie. Neolityczna osada obronna. Badania 1981–1989. Część 2: Katalog źródeł (8–146), Vetera et nova, VIII. Warszawa: Instytut Archeologii i Etnologii PAN.
 • Zalewska A.I., Cyngot D., Klęczar B. (2017). Cel–pal: ulotność żołnierskiej codzienności na Froncie Wschodnim Wielkiej Wojny nad Rawką i Bzurą. Między archiwum ziemi a archiwum miejskim (1915–2015). W: W. Borkowski, W. Brzeziński, J. Wysocki (red.), Konserwacja zapobiegawcza środowiska, 5: Dziedzictwo militarne (87–106), Archaeologica Hereditas. Prace Instytutu Archeologii UKSW, 8. Warszawa: Instytut Archeologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.  9_anna-i.-zalewska-dorota-cyngot-i-bartc582omiej-klc499czar.pdf(wordpress.com)
 • Tabaczyński S., Wyczółkowski D., Cyngot D. (2018). Stratygrafia stanowiska z reliktami tetrakonchosu. W: S. Tabaczyński, D. Wyczółkowski oraz D. Cyngot (red.), Zawichost wczesnośredniowieczny (156–160), Origines Polonorum, XII. Warszawa: Instytut Archeologii i Etnologii PAN.
 • Wyczółkowski D., Cyngot D. (2018). Aneks 1 (do rozdz. XII): Zawichost, stanowisko „NMP”. Badania 1996-1999. Wykaz jednostek stratygraficznych. W: S. Tabaczyński, D. Wyczółkowski oraz D. Cyngot (red.), Zawichost wczesnośredniowieczny (płyta CD, 6 ss.), Origines Polonorum, XII. Warszawa: Instytut Archeologii i Etnologii PAN.
 • Wyczółkowski D., Cyngot D. (2018). Aneks 2 (do rozdz. XVI): Katalog grobów z cmentarzyska przy kościele Świętego Maurycego w Zawichoście. Badania 1996-1999. W: S. Tabaczyński, D. Wyczółkowski oraz D. Cyngot (red.), Zawichost wczesnośredniowieczny (płyta CD, 21 ss.), Origines Polonorum, XII. Warszawa: Instytut Archeologii i Etnologii PAN.
 • Zalewska A. I., Cyngot D., Czarnecki J., Kiarszys G. (2018). Miejsca spoczynku poległych w toku Wielkiej Wojny nad Rawką i Bzurą – ich zaistnienie, trwanie i zanik … oraz poznanie i ochrona. W: M. Karczewska (red.), Cmentarze wojenne I wojny światowej po stuleciu. Stan badań i ochrony (71–102), Archeologia Pamięci, V. Białystok: Ośrodek Badań Europy Środkowo-Wschodniej.  (16) Anna I. Zalewska, Dorota Cyngot, Jacek Czarnecki, Grzegorz Kiarszys, Miejsca spoczynku poległych w toku Wielkiej Wojny nad Rawką i Bzurą – ich zaistnienie, trwanie i zanik ... oraz poznanie i ochrona. W: Cmentarze wojenne I wojny światowej po stuleciu, red. M. Karczewska. Białystok 2018:71-102. | Grzegorz Kiarszys - Academia.edu
 • Zalewska A. I., Cyngot D., Czarnecki J. (2019). Nieoczywiste miejsca (w) pamięci w aktualnych granicach gminy Nieborów w świetle danych archiwalnych, teledetekcyjnych i archeologicznych. W: M. Karczewska (red.), Cmentarze i pomniki I wojny światowej po stuleciu. Stan badań i ochrony (89-120), Archeologia Pamięci, VIII. Białystok: Ośrodek Badań Europy Południowo-Wschodniej.  https://obesw.pl/uploads/pdfs/mDMDE0tgYkvVaKCUb2zs0ilQOD6y3oZQOnpMlPK3.pdf
 • Cyngot D. (2019). Rejon walk nad Rawką i Bzurą: charakterystyka przyrodnicza obszaru badań archeologicznych. W: A. I. Zalewska (red.), Archeologiczne przywracanie pamięci o Wielkiej Wojnie w rejonie Rawki i Bzury (1914-1915) (137–141). Warszawa: Instytut Archeologii i Etnologii PAN.  https://www.archeomemory.pl/
 • Cyngot D. (2019). Stan badań archeologicznych przed podjęciem realizacji projektu Archeologiczne Przywracanie Pamięci o Wielkiej Wojnie w rejonie Rawki i Bzury. W: A. I. Zalewska (red.), Archeologiczne przywracanie pamięci o Wielkiej Wojnie w rejonie Rawki i Bzury (1914-1915) (143–154). Warszawa: Instytut Archeologii i Etnologii PAN.  https://www.archeomemory.pl/
 • Zalewska A.I., Cyngot D. (2019). Problem masowej śmierci i (nie)obecności miejsc spoczynku żołnierzy poległych w rejonie Rawki i Bzury w latach 1914–1915. W: A. I. Zalewska (red.), Archeologiczne przywracanie pamięci o Wielkiej Wojnie w rejonie Rawki i Bzury (1914-1915) (317–324). Warszawa: Instytut Archeologii i Etnologii PAN.  https://www.archeomemory.pl/
 • Zalewska A., Cyngot D. (2020). Leo Klejn's panoramic view of theoretical archaeology as his way to metaarchaeology. W: Leo Klein [Guidebook], (49-58). Sankt Petersburg. (16) Zalewska A.I., Cyngot D. 2020. Leo Klejn’s рanoramic view of theoretical archaeology as his way to metaarchaeology, | Anna Izabella Zalewska - Academia.edu
 • Cyngot D. (2021). Dobra materialne i surowce pozyskiwane przez walczące strony w związku z wojną: odcinek frontu wschodniego Wielkiej Wojny nad Rawką i Bzurą w archiwaliach i w źródłach archeologicznych. W: A.I. Zalewska (red.), Archeologia frontu wschodniego Wielkiej Wojny jako wyzwanie (37-56). Warszawa-Lublin: Wydawnictwo UMCS i FPLH.  https://www.archeomemory.pl/
 • Wyczółkowski D., Cyngot D. (2021). Materialne pozostałości Wielkiej Wojny w świetle wyników badań wykopaliskowych wyprzedzających budowę autostrady A-2, przeprowadzonych w 2008 roku w Miedniewicach, gmina Wistkitki. W: A.I. Zalewska (red.),
 • Archeologia frontu wschodniego Wielkiej Wojny jako wyzwanie (117-123). Warszawa-Lublin: Wydawnictwo UMCS i FPLH.  https://www.archeomemory.pl/
 •  Cyngot D. (2021). Zabytki z innych surowców: III.8. Wykaz zabytków wydzielonych z surowców rzadko odnajdywanych w trakcie badań archeologicznych pola bitwy nad Rawką i Bzurą (2014-2018). W: A.I. Zalewska (red.), Archeologia frontu wschodniego Wielkiej Wojny jako wyzwanie (366-377). Warszawa-Lublin: Wydawnictwo UMCS i FPLH.  https://www.archeomemory.pl/

Redakcje monografii zbiorowych

 • Cyngot D., Tabaczyński S., Zalewska A. (red.). (2006). Special Theme: Archaeology – Anthropology – History. Parallel Tracks and Divergences. Archaeologia Polona 44 (416 ss.). Warszawa: Instytut Archeologii i Etnologii PAN.
 • Tabaczyński S., Marciniak A., Cyngot D., Zalewska A. (red.). (2012). Przeszłość społeczna. Próba konceptualizacji (1330 ss.). Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.
 • Kowalewska-Marszałek H., Cyngot D. (red.). (2017). Sandomierz – Wzgórze Zawichojskie. Neolityczna osada obronna. Część 2: Katalog źródeł (303 ss.). Vetera et nova, VIII. Warszawa: Instytut Archeologii i Etnologii PAN.
 • Tabaczyński S., Wyczółkowski D. oraz Cyngot D. (red.) (2018). Zawichost wczesnośredniowieczny (400 ss. + płyta CD). Origines Polonorum, XII. Warszawa: Instytut Archeologii i Etnologii PAN.

 

Aktualnie prowadzone projekty:

 •  „Kontynuacja serii wydawniczej Origines Polonorum”

Kierownik projektu: prof. dr hab. Przemysław Urbańczyk

Nazwa organu przyznającego fundusze: Praca naukowa finansowana w ramach projektu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego             „Narodowy program rozwoju humanistyki” w latach 2012-2015 (numer projektu: 1aH 15 0272 83)

Jednostka prowadząca projekt: Instytut Archeologii i Etnologii PAN

 

Wybrane ukończone projekty:

 • Tytuł projektu: „Archeologiczne przywracanie pamięci o Wielkiej Wojnie. Materialne pozostałości życia i śmierci w okopach na froncie wschodnim oraz stan przemian krajobrazu pobitewnego w rejonie Rawki i Bzury (1914-2014)”

Kierownik projektu: dr hab. Anna Zalewska

Lata realizacji: 2014-2018

Nazwa organu przyznającego fundusze: Narodowe Centrum Nauki (numer projektu 2013/10/E/HS3/00406).

Jednostka prowadząca projekt: Instytut Archeologii i Etnologii PAN

Strona projektu: http://www.archeomemory.pl/

 • Tytuł projektu: "Archeologia frontu wschodniego Wielkiej Wojny i dziedzictwo konfliktów zbrojnych jako wyzwanie poznawcze, społeczne i konserwatorskie"

Kierownik projektu: dr hab. Anna Zalewska

Lata realizacji: 2012-2015

Nazwa organu przyznającego fundusze: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (numer projektu 4445/20/FPK/NID)

Jednostka prowadząca projekt: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

 • Tytuł projektu: „Vetera et nova. Opracowywanie archeologicznych materiałów źródłowych nowymi metodami badawczymi”

Kierownik projektu: dr hab. Zofia Sulgostowska, prof. IAE PAN.

Lata realizacji: 2012-2015

Nazwa organu przyznającego fundusze: Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, „Narodowy program rozwoju humanistyki”

Jednostka prowadząca projekt: Instytut Archeologii i Etnologii PAN

 • Tytuł projektu: „Otwarte Zasoby w Repozytorium Cyfrowym Instytutów Naukowych (OZwRCIN)”.

Lata realizacji: 2012-2015, 2020-2021

Nazwa organu przyznającego fundusze: dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”. Działanie nr 2.3: „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego”. Poddziałanie nr 2.3.1: „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki (typ projektu: cyfrowe udostępnienie zasobów nauki)”. Umowa nr POPC.02.03.01-00-0029/17.