• Polski
  • English
  • AA+A++

AKTUALNOŚCI

Prowincjusze i detaliści. Drobny handel i rzemiosło w rzeczypospolitej w XVII – początku XVIII wieku

Autor: Andrzej Klonder
Wydawca: Instytut Archeologii i Etnologii PAN
Miejsce: Warszawa
Rok wydania: 2020
Język:  polski, streszczenie angielskie
Liczba stron: 162
Format: 160 x 236 mm
Okładka:  miękka
ISBN:  978-83-66463-27-1

 

Andrzej Klonder historyk kultury materialnej dawnej Rzeczypospolitej od lat zajmuje się badaniami warunków życia jej mieszkańców, w szczególności kwestiami konsumpcji żywności i napojów, majątkiem ruchomym, standardem życia różnych grup społecznych. W swoich badaniach skupia uwagę głównie na mieszkańcach miast. Najnowsza książka Andrzeja Klondera dotyczy dwóch problemów w dotychczasowej historiografii traktowanych marginalnie. Po pierwsze – towarów i usług rzemieślniczych dostępnych w miastach (szczególnie w najliczniejszych w Koronie Polskiej ośrodkach małych i średnich); po drugie – oferty drobnego handlu detalicznego zarówno w miastach wielkich (np. Gdańsk, Warszawa, Kraków), jak i małych. Autor zagląda do wnętrza kramów, przedstawia asortyment towarów nabywanych przez mieszczan oraz klientów spoza miasta – szlachtę, chłopów. Analizuje przy tym zjawiska zachodzące w czasach burzliwych, w dobie wojen szwedzkich, kozackich, czy Wielkiej Wojny Północnej. Próbuje określić ich wpływ na stan usług i zaopatrzenia. Wreszcie porównuje ich standard z sytuacją w krajach sąsiednich, m.in. w Rzeszy Niemieckiej w XVII w. dotkniętej klęską Wojny Trzydziestoletniej (1618–1648).

 
„Oceniana praca wnosi istotny wkład do wiedzy o funkcjonowaniu wymiany handlowej w gospodarce małych miast, daje obraz popytu na wytwory i usługi rzemiosła, ukazuje wzajemne relacje między producentami i konsumentami”.

prof. dr hab. Ryszard Szczygieł, UMCS Lublin

   
„Podstawę źródłową studium Andrzeja Klondera stanowią, nigdy jeszcze nie wykorzystywane w takiej skali taksy wojewodzińskie […] wykorzystał także […] liczne […] wilkierze miejskie, […] kupieckie inwentarze i testamenty […] miejskie akta kryminalne i skarbowe, traktaty gospodarcze oraz literaturę piękną”.

prof. dr hab. Andrzej Karpiński, IH PAN

     

Wokół bachtinowskiej teorii śmiechu. Perspektywa antropologiczna

Seria: Biblioteka Etnografii Polskiej nr 61

Autorka: Alicja Soćko-Mucha
Wydawca: Instytut Archeologii i Etnologii PAN
Miejsce: Warszawa
Rok wydania: 2020
Język:  polski, streszczenie angielskie
Liczba stron: 148
Format:  170 x 240 mm
Okładka:  miękka
ISBN:  978-83-66463-26-4

 

Alicja Soćko-Mucha adiunkt w Instytucie Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, absolwentka etnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, filozofii Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie oraz Podyplomowych Studiów Muzeologicznych UJ. W pracy naukowej zajmuje się problemami antropologii komizmu i śmiechu oraz zagadnieniami niematerialnego dziedzictwa kulturowego, w szczególności religijnego, Krakowa. Od lat współpracuje z krakowskimi muzeami.

 

„Monografia Alicji Soćko-Muchy jest teoretycznym studium poświęconym omówieniu i charakterystyce bachtinowskiej koncepcji śmiechu, zrekonstruowanej na podstawie obszernej bazy źródłowej i opartej o metodologiczną interpretację etnologiczną. Koncepcja Bachtina lokuje się na styku kilku dziedzin humanistyki, w tym semiologii, antropologii, literaturoznawstwa, komunikacji, sytuując się w centrum współczesnej humanistyki jako znacząca i wpływowa dla wielu naśladowców i kontynuatorów jego metody badawczej.
Autorka podchodzi do analizy koncepcji Bachtina z perspektywy antropologa, koncentrując się na dociekaniach nad naturą i funkcją śmiechu, poświęcając najwięcej uwagi bachtinowskiej wizji kultury, szczególnie kultury ludowej, interpretacji karnawału jako elementu obrzędu przejścia oraz problemowi śmiechu rytualnego”.

Z recenzji prof. dr. hab. Tadeusza Palecznego


Przedstawienia obrazowe jako wizualne formy przekazu w studiach archeologicznych. Przykład halsztackiej ceramiki malowanej z Domasławia

Autorka: Małgorzata Markiewicz
Wydawca: Instytut Archeologii i Etnologii PAN
Miejsce: Wrocław
Rok wydania: 2020
Język:  polski, streszczenie angielskie
Liczba stron: 235
Format:  B5
Okładka:  miękka
ISBN:  978-83-66463-21-9

 

Głównym problemem naukowym podjętym w publikacji jest obraz i analiza halsztackiej ceramiki malowanej z Domasławia w kontekście obrazu. Autorka wyraźnie zasygnalizowała swój nadrzędny cel badawczy we wstępie do książki: jest nim porównanie dwóch sposobów myślenia obrazowego: archaicznego, właściwego m.in. dla społeczeństw wczesnej epoki żelaza, oraz nowożytnego myślenia obrazowego. W pierwszym przypadku było to myślenie konkretne, przedpojęciowe, wyrażane za pośrednictwem obrazów m.in. na halsztackiej ceramice malowanej, w drugim zaś mamy do czynienia z jego interpretacją z perspektywy nowożytnego myślenia obrazowego o charakterze abstrakcyjnym i pojęciowym. Monografia nie ogranicza się do opracowania wąskiego zagadnienia archeologicznego, ale stanowi interdyscyplinarne studium łączące zagadnienia z pogranicza historii kultury i sztuki, filozofii, antropologii obrazu, psychologii postaci, geometrii i archeologii, które mieści się w obrębie visual studies, a dokładniej w ramach subdyscypliny, którą można nazwać “archeologią wizualną”.

 

 


A Late Paleolithic Kill‐Butchery‐Camp in Upper Egypt

A Late Paleolithic Kill‐Butchery‐Camp in Upper Egypt

 

Wendorf Frank, Schild Romuald i inni
A Late Paleolithic Kill‐Butchery‐Camp in Upper Egypt
Dallas ‐ Warszawa 1997;
ss. 63, ryciny. A4
ISBN 83‐85463‐58‐

 

 

Info

 

Interdyscyplinarne opracowanie materiałów z położonej przy okresowym wodopoju osady późnopaloelitycznych łowców (Górny Egipt). Analiza środowiska geograficznego, zebranego obfitego materiału kostnego oraz licznych narzędzi kamiennych.
ISBN 83‐85463‐58‐5


Antropologia polityki i polityka w antropologii

Antropologia polityki i polityka w antropologii

Red. Mirosława Drozd-Piasecka, Aleksander Posern-Zieliński

Warszawa: Komitet Nauk Etnologicznych PAN, IAE PAN, 2010. 167 s. Format B5. Oprawa miękka. Bibliogr. po rozdz.

ISBN 978-83-89499-67-7


Archeologia i dyskurs. Rozważania metaarcheologiczne

Archeologia i dyskurs. Rozważania metaarcheologiczne

Mamzer Henryk

Poznań 2004, 279 s. : il., mapa, wykr.

ISBN 83-89499-12-6