• Polski
 • English
 • AA+A++
Dr Maciej Trzeciecki

Dr Maciej Trzeciecki

Ośrodek Archeologii Historycznej

 

misiek042003(et)gmail.com

https://iaepan.academia.edu/MaciejTrzeciecki

Zainteresowania badawcze:

Archeologia miast, archeologia historyczna, archeologia bliskiej przeszłości, archeologia krajobrazu, ceramologia

 

 

 

 

Wybrane publikacje:

Monografie

 • Trzeciecki M. (2016). Ceramika płocka między XI a XIX wiekiem. Studium archeologiczne, Warszawa: Instytut Archeologii i Etnologii PAN.
 • Auch M., Skorupska P., Trzeciecki M. (2019). Osada na stanowisku 4, Przestrzeń osadnicza wczesnośredniowiecznego Radomia, 2. Warszawa: Instytut Archeologii i Etnologii PAN.
 • Trzeciecki M., Auch M., Stańczuk K. 2021. Grodzisko Piotrówka w Radomiu w świetle badań archeologicznych 2010-2013. Część I: stratygrafia i chronologia. Warszawa: Instytut Archeologii i Etnologii PAN.
 • Auch M., Trzeciecki M. (2021). The early medieval settlement complex at Gródek upon the Bug River in the light of  results from past research (1952–1955). Pottery finds / Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy w Gródku nad Bugiem w świetle wyników badań dawnych (1952–1955). Ceramika naczyniowa. U Źródeł Europy Środkowo-Wschodniej / Frühzeit Ostmitteleuropas, 8. Lepzig–Warszawa–Rzeszów: Leibniz-Institut für Geschichte und Kultur des östlichen Europa, Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Artykuły w czasopismach

 • Trzeciecki M. (2005). Znaleziska ceramiki w grobach na wczesnośredniowiecznych cmentarzyskach szkieletowych na ziemiach polskich. Študijné Zvesti Archeologického Ústavu Slovenskiej Akadémie Vied, 38, 53–70. https://www.academia.edu/1956348/ZNALEZISKA_CERAMIKI_W_GROBACH_NA_WCZESNO%C5%9AREDNIOWIECZNYCH_CMENTARZYSKACH_SZKIELETOWYCH_NA_ZIEMIACH_POLSKICH_POTTERY_FOUND_IN_GRAVES_ON_THE_EARLY_MEDIEVAL_POLISH_INHUMATION_CEMETERIES_
 • Auch M., Trzeciecki M. (2008). Średniowieczne importy ceramiczne z badań na dziedzińcu głównym pałacu pod Blachą. Kronika Zamkowa, 53-54, 127–154.https://www.academia.edu/1781622/%C5%9AREDNIOWIECZNE_IMPORTY_CERAMICZNE_Z_BADA%C5%83_NA_DZIEDZI%C5%83CU_G%C5%81%C3%93WNYM_PA%C5%81ACU_POD_BLACH%C4%84
 • Auch M., Trzeciecki M. (2010). Ceramika ze stanowiska nr 6 w Radomiu. Biuletyn Radomskiego Towarzystwa Naukowego, 44(1-4), 129–196. https://www.academia.edu/10370915/Ceramika_ze_stanowiska_nr_6_w_Radomiu_Pottery_from_the_site_6_in_Radom_
 • Bugaj U., Lutovac P., Bogacki M., Trzeciecki M., Novak M. (2013). Bronze-Age stone tumuli on Planinica hill, obš. Tuzi, Montenegro. Sprawozdania Archeologiczne, 65, 425–431. https://www.academia.edu/6373589/Urszula_Bugaj_Predrag_Lutovac_Miron_Bogacki_Maciej_Trzeciecki_Mario_Novak_BRONZE-AGE_STONE_TUMULI_ON_PLANINICA_HILL_OBS._TUZI_MONTENEGRO
 • Bugaj U., Lutovac P., Polak Z., Trzeciecki M. (2013). Relics of masonry structures on Đuteza hill. Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego, 24, 1–18. https://www.academia.edu/5841575/Urszula_Bugaj_Predrag_Lutovac_Zbigniew_Polak_Maciej_Trzeciecki_RELICS_OF_MASONRY_STRUCTURES_ON_%C3%90UTEZA_HILL
 • Bugaj U., Novak M., Trzeciecki M. (2013). Skeletal evidence of a post-mortem examination from the 18th/19th century Radom, central Poland. International Journal of Palaeopathology, 3(4), 310–314. https://www.academia.edu/10371008/Skeletal_evidence_of_a_post-mortem_examination_from_the_18th_19th_century_Radom_central_Poland
 • Bugaj U., Naumov G., Trzeciecki M., Chwiej M., Przybyła M., Szczepanik P., Podsiadło M. (2014). Archaeological, Geophysical and Topographic Survey on the Neolithic Tells in Pelagonia. Sprawozdania Archeologiczne, 66, 221–240.
 • Bugaj U., Lutovac P., Trzeciecki M., Bogacki M., Chwiej M., Novak M., Polak Z. (2014). Remains of the Neglected Past. Ottoman Forts on Planinica Hill, Montenegro. Sprawozdania Archeologiczne, 66, 385–398. https://www.academia.edu/9487986/Remains_of_the_neglected_past._Ottoman_forts_on_Planinica_hill_Montenegro
 • Trzeciecki M. (2015). Mazowsze w XIII wieku – spojrzenie archeologa. Fontes Archaeologici Posnanienses, 51, 151–168. https://www.academia.edu/27253083/Mazowsze_w_XIII_wieku_-_spojrzenie_archeologa
 • Trzeciecki M., Affelski J. (2016). Relikty zabudowy bloku śródrynkowego lokacyjnego Ciechanowa (XVI–XVIII w.). Raport, 11, 171–187.  https://www.academia.edu/31855647/Relikty_zabudowy_bloku_%C5%9Br%C3%B3drynkowego_lokacyjnego_Ciechanowa_XVI-XVIII_w._
 • Trzeciecki M. (2017). Naczynia gliniane z XVII–XVIII wieku, z badań zespołu podworskiego w Niegowie pod Wyszkowem. Przyczynek do poziomu życia szlacheckiej prowincji. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 65(2), 169–187.  https://www.academia.edu/36798531/Pottery_from_the_17th-18th_c._found_in_the_manor_complex_in_Nieg%C3%B3w._A_note_on_the_life_standard_of_provincial_gentry
 • Trzeciecki M. (2017). Płock, Czersk i Radom – badania „millenijne” i prace weryfikacyjne. Przegląd Archeologiczny, 65, 225–239.  https://www.academia.edu/36798508/P%C5%82ock_Czersk_and_Radom_the_millennial_studies_and_verification_research
 • Trzeciecki M., Affelski J. (2017). Osadnictwo wczesnośredniowieczne i z okresu nowożytnego na stanowisku nr 4 w Zambrzycach Starych, gm. Rutki, woj. podlaskie. Raport, 12, 169–197. https://www.academia.edu/35885295/Osadnictwo_wczesno%C5%9Bredniowieczne_i_z_okresu_nowo%C5%BCytnego_na_stanowisku_nr_4_w_Zambrzycach_Starych_gm._Rutki_woj._podlaskie
 • Trzeciecki M. (2018). Późnośredniowieczne piece produkcyjne z grodziska Piotrówka w Radomiu – możliwości interpretacji. Archaeologia Historica Polona, 25, 59–77.
 • Trzeciecki. M.  (2018). Grody „plemienne” i „wczesnopaństwowe” na Mazowszu (IX–XI w.). Stan badań, problematyka i możliwości interpretacji. Historia Slavorum Occidentis, 17(2), 42–67.
 • Trzeciecki M. (2019). The Stronghold on St. Peter’s Hill in Radom (Poland). Archaeology, Biography of the Place, and Practices of Memory. Analecta Archaeologica Ressoviensia, 13, 309–332.  https://www.academia.edu/40153661/Analecta_Archaeologica_Ressoviensia_volume_13
 • Tomczyk J., Szostek K., Lisowska-Gaczorek A., Trzeciecki M., Mnich B., Zalewska M., Olczak-Kowalczyk D. (2020). Dental caries and isotope studies in the population of Radom (Poland) between the 11th and 19th centuries. International Journal of Osteoarchaeology, 30(6), 778–788.
 • Trzeciecki M. (2021). Post-medieval pottery in Mazovia and Podlachia (16th-18th century) – a preliminary report. Archaeologia Polona, 59, 31–47.
 • Tomczyk J., Szostek K., Lisowska-Gaczorek A., Trzeciecki M., Jelec P., Zalewska M., Olczak-Kowalczyk D. (2021). Dental caries and breastfeeding in early childhood in the late Medieval and Modern populations from Radom, Poland. International Journal of Osteoarchaeology, 31(6), 1169–1179.

Rozdziały w monografiach zbiorowych

 • Trzeciecki M. (1996). Celtic Settlement at Dalewice. W: Z. Woźniak (red.), Kontakte längs der Bernsteinstrasse zwischen Caput Adriae und den Ostseegebieten in der Zeit um Christi Geburt (257–266). Kraków: Muzeum Archeologiczne w Krakowie.
 • Gołembnik A., Trzeciecki M. (1998). Stosowanie wykrywaczy metali podczas prac wykopaliskowych. W: W. Brzeziński, Z. Kobyliński (red.), Wykrywacze metali a archeologia (145–150). Warszawa: Państwowe Muzeum Archeologiczne.
 • Trzeciecki M. (2000). Kultura materialna średniowiecznego Płocka. W: A. Gołembnik (red.), Historia Płocka w ziemi zapisana (87–133). Płock: Stowarzyszenie Starówka Płocka. https://www.academia.edu/10371360/Kultura_materialna_%C5%9Bredniowiecznego_P%C5%82ocka_Material_culture_of_medieval_P%C5%82ock_
 • Trzeciecka A., Trzeciecki M. (2002). Ceramika wczesnośredniowieczna z badań na terenie posesji Szklary 1 – Szklary 5. W: A. Gołembnik (red.), Dominikańskie Centrum św. Jacka w Gdańsku. Badania Archeologiczne. Tom Drugi (99–134). Warszawa: Instytut Archeologii UW. https://www.academia.edu/10371169/Ceramika_wczesno%C5%9Bredniowieczna_z_bada%C5%84_na_terenie_posesji_Szklary_1-Szklary_5_w_Gda%C5%84sku_Early_Medieva_pottery_from_the_excavations_on_plots_Szklary1-5_in_Gda%C5%84sk_
 • Trzeciecka A., Trzeciecki M. (2002). Późnośredniowieczne naczynia gliniane z badań na terenie posesji Szklary 1 – Szklary 5. W: A. Gołembnik (red.), Dominikańskie Centrum św. Jacka w Gdańsku. Badania Archeologiczne. Tom Drugi (135–206). Warszawa: Instytut Archeologii UW. https://www.academia.edu/10371089/P%C3%B3%C5%BAno%C5%9Bredniowieczne_naczynia_gliniane_z_bada%C5%84_na_terenie_posesji_Szklary_1-Szklary_5_w_Gda%C5%84sku_Late_Medieval_pottery_form_the_excavations_on_plots_Szklary_1-5_in_Gda%C5%84sk_
 • Trzeciecki M. (2002). Ceramika wczesnośredniowieczna z terenu grodu i osady targowej w Płocku. W: A. Gołembnik (red.), Wczesnośredniowieczny Płock (111–180). Warszawa: DiG.
 • Trzeciecki M. (2006). Ceramika biała w średniowiecznym i nowożytnym Płocku. W:  A. Buko, L. Kajzer (red.), Naczynia białe w Polsce południowej i środkowej. Wstęp do problematyki badawczej (73–82). Kielce: Urząd Gminy Łagów, ROBiDZ Kielce. https://www.academia.edu/10370974/Ceramika_bia%C5%82a_w_%C5%9Bredniowiecznym_i_nowo%C5%BCytnym_P%C5%82ocku
 • Auch M., Dzieńkowski T., Gołub S., Trzeciecki M. (2008). Wczesnośredniowieczny Chełm i Stołpie. W: W. Chudziak, S. Moździoch (red.), Stan i potrzeby badań nad wczesnym średniowieczem w Polsce – 15 lat później (429–442). Toruń-Wrocław: Instytut Archeologii i Etnologii PAN, IA UMK.
 • Bukowska A., Trzeciecki M. (2008). Wzgórze Tumskie w Płocku. Relikty architektury „na dziedzińcu dawnego opactwa” – perspektywy badawcze. W: A. Buko, W. Duczko (red.), Na pograniczu czasu. Księga pamiątkowa ku czci prof. Jerzego Gąssowskiego (191–219). Pułtusk: Akademia Humanistyczna w Pułtusku.
 • Bukowska A., Trzeciecki M. (2009). Relikty architektury kamiennej na Wzgórzu Tumskim w Płocku – wyniki badań weryfikacyjnych. W: T. Janiak (red.), Architektura romańska w Polsce. Nowe odkrycia i interpretacje (295–322) Gniezno: Muzeum Początków Państwa Polskiego. https://www.academia.edu/9747993/Relikty_architektury_kamiennej_na_Wzg%C3%B3rzu_Tumskim_w_P%C5%82ocku_Relics_of_masonry_architecture_at_Wzg%C3%B3rze_Tumskie_in_P%C5%82ock_-_results_of_veryfing_research
 • Trzeciecki M. (2009). Stare i nowe w garncarstwie wczesnośredniowiecznego Płocka. W: S. Moździoch (red.), Stare i nowe w średniowieczu. Pomiędzy tradycją a innowacją (295–322). Wrocław: Instytut Archeologii i Etnologii PAN. https://www.academia.edu/9748116/Stare_i_nowe_w_garncarstwie_wczesno%C5%9Bredniowiecznego_P%C5%82ocka_Das_Alte_und_das_Neue_im_T%C3%B6pferhandwerk_des_fr%C3%BChmittelalterlichen_P%C5%82ock_
 • Trzeciecki M. (2010). Stanowisko 6 w Radomiu – wstępne wyniki badań terenowych i analiz materiałów. W: A. Buko, D. Główka (red.), Radom: korzenie miasta i regionu. Tom 1: Badania 2009 (115–142). Warszawa: Instytut Archeologii i Etnologii PAN.
 • Trzeciecki M. (2011). Przestrzeń publiczna średniowiecznego Płocka jako przedmiot badań archeologa. W: J. Piekalski (red.), Ulica, plac i cmentarz w publicznej przestrzeni średniowiecznego i wczesnonowożytnego miasta Europy Środkowej (63–76). Wrocław: IA UWr. https://www.academia.edu/1996148/PRZESTRZE%C5%83_PUBLICZNA_%C5%9AREDNIOWIECZNEGO_P%C5%81OCKA_JAKO_PRZEDMIOT_BADA%C5%83_ARCHEOLOGA_P%C5%81OCK_MEDIEVAL_PUBLIC_SPACE_AS_AN_OBJECT_OF_ARCHAEOLOGICAL_RESEARCH_
 • Trzeciecki M. (2011). Początki Płocka. W: A. Gołembnik (red.), Płock Wczesnośredniowieczny (55–100). Warszawa: Instytut Archeologii i Etnologii PAN.  https://www.academia.edu/3475788/POCZ%C4%84TKI_P%C5%81OCKA_THE_BEGININGS_OF_P%C5%81OCK_
 • Trzeciecki M. (2011). Gród na Wzgórzu Tumskim. W: A. Gołembnik (red.), Płock Wczesnośredniowieczny (101–148). Warszawa: Instytut Archeologii i Etnologii PAN. https://www.academia.edu/3475813/GR%C3%93D_NA_WZG%C3%93RZU_TUMSKIM_THE_STRONGHOLD_ON_TUMSKIE_HILL_
 • Gołembnik A., Trzeciecki M. (2011). Stan badań nad aglomeracją płocką w okresie od XI w. do czasu powstania miasta samorządowego. W: A. Gołembnik (red.), Płock Wczesnośredniowieczny (27–38). Warszawa: Instytut Archeologii i Etnologii PAN.
 • Auch M., Trzeciecki M. (2011). Relikty umocnień obronnych odkrytych w 2010 roku na stanowisku 1 w Radomiu. W: A. Buko, D. Główka, M. Trzeciecki (red.), Radomski zespół osadniczy w dolinie rzeki Mlecznej. Wyniki badań interdyscyplinarnych 2010 r. (35–69). Warszawa: Instytut Archeologii i Etnologii PAN. https://www.academia.edu/1956374/RELIKTY_UMOCNIE%C5%83_OBRONNYCH_ODKRYTYCH_W_2010_ROKU_NA_STANOWISKU_1_W_RADOMIU
 • Solarska K., Trzeciecki M. (2011). Relikty pomostu drewnianego odkryte w trakcie badań prowadzonych w 2010 roku na stanowisku nr 2 w Radomiu. W: A. Buko, D. Główka, M. Trzeciecki (red.), Radomski zespół osadniczy w dolinie rzeki Mlecznej. Wyniki badań interdyscyplinarnych 2010 r. (113–135). Warszawa: Instytut Archeologii i Etnologii PAN.
 • Auch M., Bugaj U., Trzeciecki M. (2012). Archeologia w Radomiu – archeologia dla Radomia. Próba podsumowania pierwszych lat projektu „Park Kulturowy Stary Radom”. W: A. Buko, D. Główka, M. Trzeciecki (red.), Archeologia w obliczu wyzwań współczesności (9–40). Warszawa: Instytut Archeologii i Etnologii PAN. https://www.academia.edu/5841720/Micha%C5%82_Auch_Urszula_Bugaj_Maciej_Trzeciecki_ARCHEOLOGIA_W_RADOMIU_-_ARCHEOLOGIA_DLA_RADOMIA._PR%C3%93BA_PODSUMOWANIA_PIERWSZYCH_LAT_PROJEKTU_PARK_KULTUROWY_STARY_RADOM_
 • Auch M., Bogucki M., Jurkiewicz B., Trzeciecki M. (2012). Ślad osadniczy z późnego okresu wędrówek ludów na stanowisku Janów Pomorski 1. W: M. Bogucki, B. Jurkiewicz (red.), Janów Pomorski, st. 1, gm. Elbląg. Wyniki ratowniczych badań archeologicznych w latach 2007-2008, Tom 2: Od późnego okresu wędrówek ludów do nowożytności (9–22). Elbląg: Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu.
 • Auch M., Bogucki M., Trzeciecki M. (2012). Osadnictwo wczesnośredniowieczne na stanowisku Janów Pomorski 1. W: M. Bogucki, B. Jurkiewicz (red.), Janów Pomorski, st. 1, gm. Elbląg. Wyniki ratowniczych badań archeologicznych w latach 2007-2008, Tom 2: Od późnego okresu wędrówek ludów do nowożytności (23–232). Elbląg: Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu.
 • Auch M., Bogucki M., Trzeciecki M. (2012). Osadnictwo średniowieczne i nowożytne na stanowisku Janów Pomorski 1. W: M. Bogucki, B. Jurkiewicz (red.), Janów Pomorski, st. 1, gm. Elbląg. Wyniki ratowniczych badań archeologicznych w latach 2007–2008, Tom 2: Od późnego okresu wędrówek ludów do nowożytności (233–295). Elbląg: Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu.
 • Trzeciecki M., Solarska K. (2013). Grodzisko Piotrówka w Radomiu – badania w sezonie 2012. W: A. Buko, D. Główka, M. Trzeciecki (red.), Ziemia niczyja – ziemia nieznana. Schyłek starożytności i średniowiecze na ziemiach między Wisłą a Pilicą (47–76). Warszawa: Instytut Archeologii i Etnologii PAN. https://www.academia.edu/10370845/Grodzisko_Piotr%C3%B3wka_w_Radomiu_badania_w_sezonie_2012_Stronghold_Piotr%C3%B3wka_in_Radom_-_excavations_in_2012_
 • Trzeciecki M. (2015). „Wiedzą sąsiedzi jak kto siedzi”. Źródła archeologiczne do socjotopografii średniowiecznego Płocka. W: S. Moździoch, K. Chrzan (red.), Jak dobrze mieć sąsiada. Problem sąsiedztwa w średniowieczu w świetle archeologii (117–148). Wrocław: Instytut Archeologii i Etnologii PAN.
 • Trzeciecki M. (2015). Gród radomski na pograniczu Małopolski i Mazowsza – zarys problematyki badawczej. W: M. Żurek, M. Krasna-Korycińska (red.), Grody średniowiecznego Mazowsza. Księga poświęcona pamięci Marka Dulinicza (181–201). Warszawa: UKSW. https://www.academia.edu/19522438/Gr%C3%B3d_radomski_na_pograniczu_Ma%C5%82opolski_i_Mazowsza_zarys_problematyki_badawczej
 • Auch M., Trzeciecki M. (2015). Ceramika późnośredniowieczna i wczesnonowożytna. W: M. Bis, W. Bis (red.), Tykocin – zamek nad Narwią (XV-XVIII w.). Badania archeologiczne w latach 1961-1963 i 1999-2007 (179–236). Warszawa: Instytut Archeologii i Etnologii PAN.
 • Trzeciecki M. (2016). Patterns of Diversity: Using Ceramics to Examine the Social Topography of the Medieval Town of Płock, Poland. W: B. Jervis, L. Broderick, I. Grau Sologestoa (red.), Objects, Environment and Everyday Life in Medieval Europe (113–136). Turnhout: Brepols.
 • Trzeciecki M., Polak Z. (2016). Archeologia o kulturowej i etnicznej tożsamości pierwszych mieszkańców Warszawy. W: K. Wagner, K. Zwierz, P. Piechociński (red.), Skąd się biorą warszawiacy? Migracje do Warszawy XIV-XXI wiek (19–38). Warszawa: Muzeum Warszawy. https://www.academia.edu/31485434/Archeologia_o_kulturowej_i_etnicznej_to%C5%BCsamo%C5%9Bci_pierwszych_mieszka%C5%84c%C3%B3w_Warszawy_Archaeology_on_cultural_and_ethnic_identities_of_the_first_Warsaw_inhabitants_
 • Trzeciecki M. (2016). Organizacja przestrzeni i zabudowa Wzgórza Zamkowego. W: P. Urbańczyk, M. Trzeciecki (red.), Czersk. Wzgórze Zamkowe. Badania 1974-1983 (131–165). Warszawa: Instytut Archeologii i Etnologii PAN. https://www.academia.edu/36829092/Space_organization_and_housing_of_Castle_Hill_in_Czersk
 • Trzeciecki M. (2016). The Emergence of the Territorial State. W: M. Trzeciecki (red.), The Past Societies. Polish lands from the first evidence of human presence to the Early Middle Ages. Volume 5: 500-1000 AD (342–416). Warszawa: Instytut Archeologii i Etnologii PAN. https://www.academia.edu/36798414/The_emergence_of_the_territorial_state
 • Trzeciecki M. (2017). Ceramika późnośredniowieczna z badań na placu Zamkowym w Warszawie. W: Z. Polak, K. Meyza (red.), Między miastem a dworem. Badania archeologiczne na placu Zamkowym w Warszawie w latach 1977-1983, 1 (215–252). Warszawa: Muzeum Warszawy. https://www.academia.edu/36829139/Late-mediaeval_pottery_Warsaw_Castle_Square
 • Trzeciecki M. (2017). Nowożytne naczynia kuchenne z badań na placu Zamkowym w Warszawie. W: Z. Polak, K. Meyza (red.), Między miastem a dworem. Badania archeologiczne na placu Zamkowym w Warszawie w latach 1977-1983, 1 (253–352). Warszawa: Muzeum Warszawy. https://www.academia.edu/36829164/Post-mediaeval_kitchenware_Warsaw_Castle_Square
 • Trzeciecki M., Polak Z. (2017). Miasta na Mazowszu książęcym – spojrzenie archeologów. W: J. Grabowski, R. Mroczek, P. Mrozowski (red.), Dziedzictwo Piastów Mazowieckich. Stan badań i postulaty badawcze (199–220). Warszawa: Zamek Królewski w Warszawie. https://www.academia.edu/36829118/Towns_in_the_Duchy_of_Masovia_an_archaeologist_s_perspective
 • Trzeciecki M. (2018). In portu Plocensi iuxta ecclesiam Beati Benedicti. Przyczynek do topografii wczesnośredniowiecznego Płocka. W: D. Adamska, K. Chrzan, A. Pankiewicz (red.), Cum gratia et amicitia. Studia z dziejów osadnictwa dedykowane Pani Profesor Marii Młynarskiej-Kaletynowej z okazji 65-lecia działalności naukowej (137–150). Wrocław: Instytut Archeologii i Etnologii PAN, UWr.
 • Trzeciecki M. (2018). Radomski zespół osadniczy między X a XIX wiekiem – stan badań. W: J. Tomczyk (red.), Bioarcheologiczne badania populacji ludzkiej z Radomia od XI do XIX wieku (10–53). Warszawa: UKSW.
 • Trzeciecki M. (2018). Osuszanie bagna. Archeologia, przyroda, pamięć i polityka na grodzisku Piotrówka w Radomiu. W: A. Marciniak, M. Pawleta, K. Kajda (red.), Dziedzictwo we współczesnym świecie (125–148). Kraków: Universitas.
 • Bogucki M., Trzeciecki M. (2018). Denarius Sandomiri z radomskiego grodu. W: T. Nowakiewicz, M. Trzeciecki, d. Błaszczyk (red.), Animos labor nutrit. Studia ofiarowane Profesorowi Andrzejowi Buko w siedemdziesiątą rocznicę urodzin (273–286). Warszawa: Instytut Archeologii i Etnologii PAN, IA UW.  https://www.academia.edu/38358380/_co-author_Maciej_Trzeciecki_DENARIVS_SANDOMIRI_z_radomskiego_grodu
 • Gołembnik A., Trzeciecki M. (2018). Osada kultury trzcinieckiej na stanowisku 9 w Hieronimowie, gm. Michałowo. W: A. Buko, D. Krasnodębski, W. Szymański (red.), Dawne osadnictwo Podlasia w świetle badań ratowniczych prowadzonych w latach 1996–2000 na trasie gazociągu jamalskiego (97–106). Warszawa: Instytut Archeologii i Etnologii PAN.
 • Gołembnik A., Trzeciecki M. (2018). Miejsce kultowe z okresu wpływów rzymskich i osada wczesnośredniowieczna na stanowisku 8 w Nowej Woli, gm. Michałowo. W: A. Buko, D. Krasnodębski, W. Szymański (red.), Dawne osadnictwo Podlasia w świetle badań ratowniczych prowadzonych w latach 1996–2000 na trasie gazociągu jamalskiego (171–190). Warszawa: Instytut Archeologii i Etnologii PAN.
 • Gołembnik A., Krasnodębski D., Trzeciecki M. (2018). Nowożytna wieś i ślady osadnictwa starożytnego na stanowisku 4 w Leonowiczach, gm. Michałowo. W: A. Buko, D. Krasnodębski, W. Szymański (red.), Dawne osadnictwo Podlasia w świetle badań ratowniczych prowadzonych w latach 1996–2000 na trasie gazociągu jamalskiego (313–352). Warszawa: Instytut Archeologii i Etnologii PAN.
 • Trzeciecki M. (2019). “Mediaeval” grayware in post-mediaeval north-east Europe. Backwardness or genius loci? W: K. Matĕjková, G. Blažková (red.), Post-medieval pottery between (its) borders (153–166). Prague: Archaeopress.
 • Trzeciecki M. (2020). „A Nice Cup of Tea”. Pottery as Material Evidence of Changes in the Table Culture of 18th-Century Warsaw W: K. Matĕjková, G. Blažková (red.), Europa Postmediaevalis 2020. Post-medieval pottery in the spare time (109–120). Prague: Archaeopress.

Redakcje monografii zbiorowych

 • Buko A., Główka D., Trzeciecki M. (red.) (2011). Radomski zespół osadniczy w dolinie rzeki Mlecznej. Wyniki badań interdyscyplinarnych 2010 r. Warszawa: Instytut Archeologii i Etnologii PAN.
 • Buko A., Główka D., Trzeciecki M. (red.) (2012). Archeologia w obliczu wyzwań współczesności. Warszawa: Instytut Archeologii i Etnologii PAN.
 • Buko A., Główka D., Trzeciecki M. (red.) (2013). Ziemia niczyja – ziemia nieznana. Schyłek starożytności i średniowiecze na ziemiach między Wisłą a Pilicą. Warszawa: Instytut Archeologii i Etnologii PAN.
 • Urbańczyk P., Trzeciecki M. (red.). (2016). Czersk. Wzgórze Zamkowe. Badania 1974-1983. Warszawa: Instytut Archeologii i Etnologii PAN.
 • Trzeciecki M. (red.). (2016). The Past Societies. Polish lands from the first evidence of human presence to the Early Middle Ages. Volume 5: 500-1000 AD. Warszawa: Instytut Archeologii i Etnologii PAN.
 • Nowakiewicz T., Trzeciecki M., Błaszczyk D. (red.). (2018). Animos labor nutrit. Studia ofiarowane Profesorowi Andrzejowi Buko w siedemdziesiątą rocznicę urodzin. Warszawa: Instytut Archeologii i Etnologii PAN, IAUW.

 

Nagrody i stypendia:

 •  2012 - Nagroda Prezesa Rady Ministrów za wyróżniającą się rozprawę doktorską
 •  Medal 60-lecia Instytutu Archeologii i Etnologii PAN