• Polski
 • English
 • AA+A++
» Instytut » Struktura » Ośrodki » Ośrodek Archeologii Pradziejowej » Pracownicy » Prof. dr. hab. Stanisław Suchodolski (emerytowany)
Prof. dr. hab. Stanisław Suchodolski (emerytowany)

Prof. dr. hab. Stanisław Suchodolski (emerytowany)

Ośrodek Interdyscyplinarnych Badań Archeologicznych

 

suchodol7@gmail.com

 

Biogram:

 • Urodzony 4.V.1936 w Warszawie
 • 1953 – matura;
 • 1953/1954 – Komisja Badań Dawnej Warszawy, Dział Archeologiczny.

 

 

 

Studia:

 • 1954 – w drugim semestrze przyjęty na sekcję Historii Kultury Materialnej Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego [specjalizacja w zakresie archeologii];
 • 1957 –  magisterium z zakresu archeologii Polski na podstawie pracy Technika bicia monet w Polsce we wczesnym średniowieczu  przygotowanej pod kierunkiem prof. dr Witolda Hensla;
 • 1956–1959 – kontynuacja studiów (jako wolny słuchacz) na Wydz. Historycznym UW pod kierunkiem prof. dr. Aleksandra Gieysztora nad historią średniowiecza;
 • 1957–1960 – w Instytucie Historii Kultury Materialnej PAN studia aspiranckie;
 • 1961 – stopień doktora nauk humanistycznych na podstawie pracy Mennictwo w Polsce wczesnośredniowiecznej od X do XII w., napisanej pod kierunkiem prof. dr. Ryszarda Kiersnowskiego (publ. w 1973);
 • 1961–2006 – praca etatowa w Instytucie Historii Kultury Materialnej (= Instytut Archeologii i Etnologii) PAN w Warszawie.

Stopnie i tytuły naukowe:

 • 1970 – habilitacja na podstawie rozprawy: Geneza monety polskiej na tle początków mennictwa w Europie Środkowej, Północnej i Wschodniej (publ. 1967 i 1971);
 • od 1971 r. samodzielny pracownik naukowy w Instytucie Historii Kultury Materialnej  (obecnie Instytut Archeologii i Etnologii) PAN; zastępca przewodniczącego Rady Naukowej (1981–83, 1990–92), kierownik Zakładu Archeologii Średniowiecznej (1994–96);
 • 1983 – profesor nadzwyczajny;
 • 1991 – profesor zwyczajny.

Wykopaliska archeologiczne:

 • W latach 1961–1964 i 1974 kierownik, potem konsultant ekspedycji wykopaliskowej IHKM PAN w Czersku; w ramach kierowanego przez siebie tematu "Kształtowanie się ośrodka centralnego na południowym Mazowszu" prowadził badania także w Starej Warce, Błoniu (1971) i Kopytowie (1972) oraz w Grójcu (1975).
 • 1971 – prowadzenie prac wykopaliskowych na terenie Zamku Królewskiego w Warszawie jako kierownik ekipy IHKM.
 • 1965–1967 – uczestnictwo w polsko-francuskich badaniach wykopaliskowych we Francji: kierownik ekip w Montaigut (Tarn) – 1965 i Condorcet (Drôme) – 1966–1967.

Kontakty międzynarodowe:

 • Udział w  kongresach archeologii słowiańskiej,  w międzynarodowych kongresach numizmatycznych 1961–2009 oraz w wielu międzynarodowych konferencjach i sympozjach.
 •  Odczyty w: Sztokholmie, Dreźnie, Frankfurcie n.M., Marburgu, Hamburgu, Münster, Wiedniu, Nitrze, Kopenhadze, Padwie,  Perpignan, Pradze, Brnie, Nowym Jorku.
 • Publikacja prac w większości krajów europejskich.

Dydaktyka:

 • Wykłady z numizmatyki średniowiecznej: UMCS w Lublinie (1961/62), Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu  (1977/8), Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (1989/90), Uniwersytet Jagielloński (2007/8), Uniwersytet Warszawski – (1971–1973, 1979–1983, 1992–2011). Promocja siedmiu doktorów (kolejny przewód w toku) i 11 magistrów.

 

Zainteresowania badawcze i obszar badań:

Wczesne średniowiecze: archeologia, historia, historia pieniądza, numizmatyka; mennictwo: początki mennictwa w Polsce, w Europie Środkowej, Północnej i Wschodniej; historia mennictwa w Polsce w XI-XIII w.; moneta możnowładcza i kościelna; moneta i obrót pieniężny w Europie porzymskiej i karolińskiej; znaleziska monet, ich inwentaryzacja i analiza; obieg pieniężny; obol zmarłych.

 

Wybrane publikacje:

[Spośród ok. 670, por. bibliografię autorstwa M. Guli i M. Męclewskiej, w: B. Paszkiewicz (red.). (2002). Moneta mediaevalis. Studia numizmatyczne i historyczne ofiarowane Profesorowi Stanisławowi Suchodolskiemu w 65. rocznicę urodzin. Warszawa, 21-50, oraz M. Bogucki, W. Garbaczewski i G. Śnieżko (red.). (2017). Nummi et Humanitas. Studia ofiarowane Profesorowi Stanisławowi Suchodolskiemu w 80 rocznicę urodzin, Warszawa, 19-38]:

Monografie

 • Suchodolski S. (1967). Moneta polska i obca w X/XI wieku (Mieszko I i Bolesław Chrobry). Warszawa: Wiadomości Numizmatyczne, 11(2-3).
 • Suchodolski S. (1971). Początki mennictwa w Europie Środkowej, Wschodniej i Północnej. Wrocław: Ossolineum.
 • Suchodolski S. (1973). Mennictwo polskie w XI i XII wieku. Wrocław: Ossolineum.
 • Dekówna M., Reyman J., Suchodolski S. (1974). Wczesnośredniowieczny skarb srebrny z Zalesia powiat Słupca, II: Monety bizantyjskie, monety zachodnioeuropejskie, ozdoby, podsumowanie. Wrocław: Ossolineum.
 • Suchodolski S. (1981). Denar w kalecie. Trzy pierwsze stulecia monety polskiej. Wrocław: Ossolineum.
 • Suchodolski S. (1982). Moneta i obrót pieniężny w Europie Zachodniej. Wrocław: Ossolineum.
 • Haczewska B., Kiersnowski R., Kubiak S., Suchodolski S. (1984). Mennictwo średniowieczne, Zarys mennictwa europejskiego, VII. Kraków: Polskie Towarzystwo Archeologiczne i Numizmatyczne.
 • Suchodolski S. (1987). Moneta możnowładcza i kościelna w Polsce wczesnośredniowiecznej. Wrocław: Ossolineum.
 • Suchodolski S. (2012). Numizmatyka średniowieczna. Moneta źródłem archeologicznym, historycznym i ikonograficznym. Warszawa: Trio. [Wybór prac z uzupełnieniami].
 • Rozmus D., Suchodolski S., Tokaj J. (2014). Wczesnośredniowieczny „skarb hutnika” z Dąbrowy Górniczej-Łośnia. Dąbrowa Górnicza: Muzeum Miejskie „Sztygarka”.
 • Gorlińska D. Suchodolski S., Bogucki M., Illisch P., Malarczyk D., Nowakiewicz T. (2015). Frühmittelalterliche Münzfunde aus Masowien, Podlachien und Mittelpolen (= Frühmittelalterliche Münzfunde aus Polen. Inventar III). Warszawa: Instytut Archeologii i Etnologii PAN.
 • Suchodolski S. (2017). Moneta polska i obca w średniowieczu. Wybór prac, Collectio archaeologica, historica et ethnologica, 6. Warszawa: Instytut Archeologii i Etnologii PAN.

Artykuły w czasopismach

 • Suchodolski S. (1959). Z badań nad techniką bicia monet we wczesnym średniowieczu. Wiadomości Numizmatyczne, 3(1-2), 23–40.
 • Suchodolski S. (1960). Grzywna i stopa mennicza w Polsce w XI–XII w. Wiadomości Numizmatyczne, 4 (1-2), 15–48.
 • Suchodolski S. (1961). Chronologia monet Władysława II i Bolesława Kędzierzawego. Wiadomości Numizmatyczne, 5(2-3), 111–123.
 • Suchodolski S. (1961). Renovatio monetae in Poland in the 12th century. Polish Numismatic News, I (= Wiadomości Numizmatyczne, 5), 57–75.
 • Suchodolski S. (1962). Czeskie wpływy na wyobrażenia polskich monet we wczesnym średniowieczu. Wiadomości Numizmatyczne, 6(3-4), 199–218.
 • Suchodolski S. (1962). Lokalizacja najdawniejszych mennic polskich. Archeologia Polski, 7 (2), 315–329.
 • Suchodolski S. (1962). Numizmatyczny przyczynek do dziejów uzbrojenia w Polsce w XI i XII w. Archeologia Polski, 7(1), 121–134.
 • Suchodolski S. (1963). Monety palatyna Sieciecha. Wiadomości Numizmatyczne, 7 (4), 139–170.
 • Suchodolski S. (1969). Etudes sur la monnaie polonaise de la fin du Xe et du début du XIe siècle. Archaeologia Polona, 11, 91–129.
 • Suchodolski S. (1971). Die Anfänge der Münzprägung in Skandinavien und Polen. Nordisk Numismatisk Årskrift, 20–37.
 • Suchodolski S. (1971). W sprawie intensywności wymiany lokalnej na ziemiach polskich w X–XI wieku. Archeologia Polski, 16 (1-2), 503–515.
 • Suchodolski S. (1973). The organisation of minting in 11th and 12th-century Poland. Polish Numismatic News, II (= Wiadomości Numizmatyczne, 17), 63–80.
 • Suchodolski S. (1973-1974)  Zur Frage der Anfänge der böhmischen Münzprägung. Numismatický sborník, 13, 75–84.
 • Suchodolski S. (1974). Dziesiątowieczny skarb z Gębic – odnaleziony. Wiadomości Numizmatyczne, 18(4), 211–218.
 • Suchodolski S. (1977). Nowy obraz mennictwa bawarskiego w X i XI wieku [w związku z pracą W. Hahna: Moneta Radasponensis]. Wiadomości Numizmatyczne, 21(3), 168–177.
 • Suchodolski S. (1978). Znaleziska monet jako źródło do badania kontaktów handlowych we wczesnym średniowieczu. Acta Universitatis Wratislaviensis, 461, Historia, 30, 41–48.
 • Suchodolski S. (1979). Grójec wczesnośredniowieczny w świetle badań wykopaliskowych przeprowadzonych w 1976 r. Sprawozdania Archeologiczne, 31, 205–223.
 • Suchodolski S. (1979). Karoliński system monetarny i jego recepcja w Europie wczesnośredniowiecznej. Przegląd Historyczny, 70 (1), 15–26.
 • Suchodolski S., Świechowska A. (1979). Monety odkryte w czasie badań archeologicznych prowadzonych na Zamku Królewskim w Warszawie w latach 1971–1975. Rocznik Warszawski, 15, 125–137.
 • Suchodolski S. (1979). La politique monétaire et le rôle des monnaies dans les Bas-Empire. Polish Numismatic News, III (= Wiadomości Numizmatyczne, 23(1)), 31–43.
 • Suchodolski S. (1980). Jeszcze o wadze funta rzymskiego. Rekonstrukcja jednostki wagowej na podstawie monet. Wiadomości Numizmatyczne, 24(2), 94–100.
 • Suchodolski S. (1981). Obieg monet krzyżackich w okresie brakteatowym. Wiadomości Numizmatyczne, 25(3-4), 169–179.
 • Suchodolski S. (1982). Der Umlauf der Ordens-Münzen in der Brakteaten-Zeit. Nordisk Numismatisk Ârsskrift, 1981 [Coinage and monetary circulation in the Baltic Area c. 1350–c. 1500. Materiały sympozjum w  Kopenhadze 1981], 115–124. København.
 • Suchodolski S. (1983). Contacts commerciaux entre l’Europe occidentale et orientale au Xe siècle, à la lumière des sources numismatiques. Archaeologia Polona, 21-23, 233–239.
 • Suchodolski S. (1983). Numismatique et archéologie. Les avantages de la coopération. Revue numismatique, 25, 7–14.
 • Suchodolski S. (1984). Remarques sur la monnaie d’or dans le monnayage carolingien. Quaderni ticinesi di numismatica e antichità classiche, 13, 261–273.
 • Suchodolski S. (1984). Skarb monet i ozdób z X wieku oraz inne monety znalezione na cmentarzysku w Niemczy. Wiadomości Numizmatyczne, 28(1-2), 92–105.
 • Suchodolski S. (1985). Pommerns älteste Bischofsmünzen aus dem Ende des 12. Jh. Polish Numismatic News, IV (= Wiadomości Numizmatyczne, 29(1-2)), 67–75.
 • Suchodolski S. (1985). Imitation of the coinage of Æthelraed II in Central Europe. hikuin, 11, 157–168.
 • Suchodolski S. (1986). Czy moneta w Polsce wczesnośredniowiecznej była pełnowartościowa? Wiadomości Numizmatyczne, 30(3-4), 126–134.
 • Suchodolski S. (1986). Waga funta karolińskiego. Numismatica Moravica, VI [Denárová mĕna na Moravĕ. Sborník prací z III. numismatického sympozia 1979], 341–350.
 • Suchodolski S. (1987). Die Hauptprobleme der karolingischen Münzprägung. Litterae Numismaticae Vindobonensis, 3, 289–309.
 • Suchodolski S. (1988). Próba datowania brakteatów krzyżackich z XIV–XV w. Aneks: Wyniki analiz metalu brakteatów krzyżackich ze skarbów z Torunia-Kaszownika i Mikanowa. Wiadomości Numizmatyczne, 32(1-2), 29–59.
 • Suchodolski S. (1989). Remarques sur les monnaies des Ostrogoths. Rivista italiana di numismatica e scienze affini, 91, 151–180.
 • Suchodolski S. (1989). La silique du roi Rechiarius et les autres monnaies des Suèves. Quaderni ticinesi di numismatica e anichità classiche, 18, 353–362.
 • Suchodolski S. (1989). The finding of a Scandinavian coin of the earliest type (KG 3) on the southern coast of the Baltic Sea. Numismatiska Meddelanden, 37 [Festskrift till Lars O. Lagerqvist], 425–430. Stockholm.
 • Suchodolski S. (1990). Noch einmal über die Anfänge der ungarischen Münzprägung. Polish Numismatic News, V (= Wiadomości Numizmatyczne, 34), 164–176.
 • Bartczak A., Pokora H., Suchodolski S. (1990). Skarb z X w. z Obiszowa w woj. legnickim. Wiadomości Numizmatyczne, 34(1-2), 9–29.
 • Suchodolski S. (1991). Est-ce que les Burgondes ont été forcés d’accepter l’or au poids? Quaderni ticinesi di numismatica e anichità classiche, 20, 247–251.
 • Suchodolski S, Wilczewski Z. (1992). Aneks: Skarb monet z XII i początku XIII w. z Głogowa (informacja wstępna). Wiadomości Numizmatyczne 36, 3-4, 105-130.
 • Suchodolski S. (1993). Skarb z Ostrowa Lednickiego i problem kwartników śląskich. Wiadomości Numizmatyczne, 37(3-4), 101–162.
 • Suchodolski S. (1993). Le problème de la circulation de l’argent sous la forme de bijoux, de lingots et de monnaies fragmentées dans la zone de la Baltique, du IXe au XIe siècle. Rivista italiana di numismatica e scienze affini, 95, 577–584.
 • Suchodolski S. (1993). Remarque sur la circulation monétaire dans l’Europe du haut Moyen Âge. Quaderni ticinesi di numismatica e antichità classiche, 22, 249–256.
 • Suchodolski S. (1996. Absence of mind or magic? A few remarks on the so-called small or single coin finds. Quaderni ticinesi di numismatica e antichità classiche, 25, 317-327.
 • Suchodolski S. (1998). Spór o początki mennictwa w Czechach i w Polsce. Wiadomości Numizmatyczne, 42(1-2), 5-20.
 • Suchodolski S. (1999). An unknown type of the miliaresion of Basil II. The first coin of the regency of Theophano. Revue belge de numismatique, 145, 239-248.
 • Suchodolski S. (1999). Beware, the Fraud! On alleged finds of deniers with the legend GNEZDVN CIVITAS and other coins from the reign of Bolesław the Brave. Notae Numismaticae – Zapiski numizmatyczne, 3-4 [Opuscula numismatica Stefano Skowronek... dicata], 303-321.
 • Suchodolski S. (2000). [C]AZIMIR DVX – brakteat Leszka Białego? Wiadomości Numizmatyczne, 44(1), 63-68.
 • Suchodolski S. (2000). Monety z badań wykopaliskowych w Łeknie w latach 1987-1996. Studia i materiały do dziejów Pałuk, 3, 337-366. Poznań.
 • Suchodolski S. (2000). Reedycja inwentarza znalezisk monet wczesnośredniowiecznych z obszaru Polski (VI-połowa XII w.). Wiadomości Numizmatyczne, 44(2), 161-170.
 • Suchodolski S. (2002). D’où venaient les monnayeurs de l’atelier monétaire de Cracovie à la fin du XIVe et au début du XVe siècle? Revue Numismatique, 158, 345-352.
 • Suchodolski S. (2003). Kultowa czy ekonomiczna geneza skarbów epoki wikingów? Biuletyn Numizmatyczny, 3, 185-196.
 • Suchodolski S. (2003). L’usage de la monnaie à l’époque mérovingienne. Polish Numismatic News, VII (= Wiadomości Numizmatyczne, 47(1)), 77-90.
 • Illisch P., Suchodolski S. (2003). Eine Erweiterung der Münzserien Bolesław Chrobrys. Polish Numismatic News, VII (= Wiadomości Numizmatyczne, 47(1)), 97–104.
 • Bartczak A., Jagodziński M.F., Suchodolski S. (2004). Monety z VIII i IX w. odkryte w Janowie Pomorskin, gm. Elbląg – dawnym Truso. Wiadomości Numizmatyczne, 48(1), 21–48.
 • Suchodolski S. (2005). Włócznia Świętego Stefana. Kwartalnik Historyczny, 112(3), 91–110.
 • Suchodolski S. (2006). Sootnošenie meždu legendoj i izobraženiem na monetah Central’noj, Severnoj i Vostočnoj Evropy v X-XI vv. Gerbovied [Moskva], 4(90), 8-19.
 • Suchodolski S. (2006). Ikonografia monet Sobiesława Sławnikowica. Wiadomości Numizmatyczne, 50(2), 127-146.
 • Suchodolski S. (2007). Kilka uwag o brakteatach małopolskich z końca XII i z 1. połowy XIII w. Folia Numismatica. Supplementum ad Acta Musei Moraviae, 21, 19-27.
 • Makiewicz T., Suchodolski S. (2008). Naśladownictwo silikwy rzymskiej z Konarzewa pod Poznaniem. Wiadomości Numizmatyczne, 52(1), 21–33.
 • Suchodolski S. (2009). Nowa bulla Bolesława Krzywoustego i problem ołowianych pieczęci w Polsce wczesnośredniowiecznej. Przegląd Historyczny, 100(2), 207-236.
 • Suchodolski S. (2009). A jednak paw! Uwagi o rzekomych rewelacjach numizmatycznych M.D. Kossowskiego. Slavia Antiqua, 50, 365-373.
 • Suchodolski S. (2009). Is the information contained in coin designs fully reliable? Polish Numismatic News, VIII (= Wiadomości Numizmatyczne 52(2)), 117-138.
 • Jonsson K., Suchodolski S. (2009). A new coin type of Boleslav the Brave found in Sweden. Wiadomości Numizmatyczne, 53(1), 29–40.
 • Suchodolski S. ([2007] 2014). Mĕl Gaudencius, bratr sv. Vojtĕcha, vliv na polské mincovnictví? Antiqua Cuthna [J. Kroupa i in. (red.), Po stopách svatého Vojtĕcha], 3, 131–139. Praha.
 • Suchodolski S. (2015). The beginnings of Polish coinage in the light of recent research. Polish Numismatic News, IX (= Wiadomości Numizmatyczne, 59(1-2)), 67-94.
 • Suchodolski S. (2015). Stemple monet czeskich z X-XI w. źródłem do historii Czech. Historia Slavorum Occidentis. Czasopismo historyczne, 1/8, 34-56.
 • Suchodolski S., Bogucki M. (2017). Inwentaryzacja wczesnośredniowiecznych znalezisk pieniądza kruszcowego w Polsce. Przegląd Archeologiczny, 65, 53–68.
 • Suchodolski S. (2018). Mince svatého Vojtĕcha. Folia Numismatica. Supplementum ad Acta Musei Moraviae, 32(1), 3-15.
 • Krzyszowski A., Suchodolski S. (2018). Monety i przybory kupieckie z wczesnośredniowiecznego cmentarzyska w miejscowości Sowinki (powiat poznański). Wiadomości Numizmatyczne, 62(1-2), 145–170.
 • Suchodolski S. (2019). Początki polskiego mennictwa w świetle nowszych badań. Slavia Antiqua, 60, 193–219.

Rozdziały w monografiach zbiorowych

 • Suchodolski S. (1965). Le poids des monnaies de Charlemagne émises après la réforme. Contribution à la métrologie numismatique. W: Dona Numismatica Walter Hävernick zum 23. Januar 1965 dargebracht (43–50). Hamburg.
 • Suchodolski S. (1968). Czersk wczesnośredniowieczny. W: Szkice z najdawniejszej przeszłości Mazowsza (149–161). Wrocław.
 • Suchodolski S. (1968). Geneza monety rodzimej w krajach słowiańskich. W: I Międzynarodowy Kongres Archeologii Słowiańskiej. Warszawa 14-18 IX 1965, 6 (246–265). Wrocław: Ossolineum.
 • Suchodolski S. (1968). Méthode de recherche des rapports réciproques entre les coins, dans les études numismatiques. W: I Międzynarodowy Kongres Archeologii Słowiańskiej. Warszawa 14-18 IX 1965, 6 (40–46). Wrocław: Ossolineum.
 • Suchodolski S., Hensel W. i in. (1970). Dans l’Albigeois: le château et le village de Montaigut. W: Archéologie du village déserté (13–52). Paris.
 • Suchodolski S., Hensel W. i in. (1970). Dans les Baronnies: le village perché de Condorcet. W: Archéologie du village déserté (173–191). Paris.
 • Rauhutowa J., Suchodolski S. (1973). Czersk we wczesnym średniowieczu. W: J. Antoniewicz (red.), Studia i materiały do dziejów Piaseczna i powiatu piaseczyńskiego (189–204). Warszawa.
 • Suchodolski S. (1976). Les influences carolingiennes sur le monnayage européen aux Xe et XIe siècles. W: Actes du 8e Congrès International de Numismatique, New York-Washington Septembre 1973 (477–485). Paris–Bâle.
 • Suchodolski S. (1976). Prosperity Mazowsza w XI wieku w świetle źródeł numizmatycznych. W: Cultus et cognitio. Studia z dziejów średniowiecznej kultury (ofiarowane Aleksandrowi Gieysztorowi w czterdziestolecie pracy naukowej) (537–546). Warszawa.
 • Suchodolski S. (1978). Monety, odważniki i waga z badań archeologicznych w Lądzie. W: Gród wczesnośredniowieczny w Lądzie nad środkową Wartą. Materiały z seminarium nt. Badania archeologiczne w Lądzie – próba interpretacji przynależności plemiennej  i funkcji grodu, 26 i 27 VI 1974 (63–72). Poznań.
 • Suchodolski S. (1980). Les débuts du monnayage dans les royaumes barbares. W: Mélanges de numismatique, d’archéologie et d’histoire offerts à Jean Lafaurie (249–256). Paris.
 • Suchodolski S. (1980). Durée de la circulation monétaire dans le Haut Moyen Âge (Datation des couches archéologiques d’après les trouvailles de monnaies). W: Rapports  du IIIe Congrès International  d’Archéologie Slave. Bratislava 7–14 septembre 1975, 2 (449–454). Bratislava.
 • Suchodolski S. (1980). Imitations monétaires dans la zone balte durant le haut Moyen Âge. W: Proceedings of the International Numismatic Symposium, Warsaw–Budapest 1976 (197–203). Budapest.
 • Suchodolski S. (1980). Les livres carolingiennes. W: II Simposi Numismàtic de Barcelona. Societat Catalana D’Estudis Numismàtics (43–46). Barcelona.
 • Suchodolski S. (1981). Vom Gold zum Silber. W: Lagom. Festschrift für Peter Berghaus zum 60. Geburtstag am 20. November 1979 (97–104). Münster.
 • Suchodolski S. (1981). Les contacts entre le pays mosan et la Pologne au Xe et au XIe siècles à la lumiere des sources numismatiques. W: Rapports historiques et artistiques entre le pays mosan et la Pologne du Xe au début du XIIIe siècle (83–97). Liège.
 • Suchodolski S. (1982). Wstęp (Introduction). W: L. Gajewski, I. Górska, L. Paderewska, J. Pyrgała, W. Szymański, Skarby wczesnośredniowieczne z obszaru Polski. Atlas (2–19). Wrocław: Ossolineum.
 • Suchodolski S. (1983). On the rejection of good coin in Carolingian Europe. W: Studies in numismatic method presented to Philip Grierson (147–152). Cambridge etc.
 • Suchodolski S. (1983). Der Geldumlauf  in der karolingischen Epoche. W: Deutscher Numismatikertag  München 1981, Vorträge (43–53). Augsburg.
 • Suchodolski S. (1985). Początki obola zmarłych w Polsce i w krajach ościennych we wczesnym średniowieczu. W: Tezisy dokladov pol’skoj delegacii na V Meżdunarodnom Kongresse Slavjanskoj Archeologii, Kiev 1985 (223–232). Warszawa.
 • Suchodolski S. (1985). Kościan – nieznana mennica okresu kwartnikowego w Wielkopolsce. W: Nummus et historia. Pieniądz Europy średniowiecznej (Ryszardowi Kiersnowskiemu w sześćdziesięciolecie urodzin) (143–151). Warszawa.
 • Suchodolski S. (1986). Kazimierza Stronczyńskiego metody badania monet wczesnośredniowiecznych. W: Kazimierz Stronczyński. Numizmatyk, sfragistyk i inwentaryzator zabytków. Materiały sesji naukowej. Piotrków Trybunalski 1983 (5–11). Łódź.
 • Suchodolski S. (1988). Die erste Welle der westeuropäischen Münzen im 10. Jh. in Masowien und Mittelpolen. W: Commentationes Numismaticae 1988. Festgabe für Gert und Vera Hatz zum 4. Januar 1988 dargebracht (63–72). Hamburg.
 • Suchodolski S. (1990). Die erste Welle der westeuropäischen Münzen im Ostseeraum. W: Commentationes de nummis saeculorum IX-XI in Suecia repertis. Nova Series 6. Sigtuna Papers. Proceedings of the Sigtuna Symposium on Viking-Age coinage 1–4 June 1989 (317–325). Stockholm.
 • Suchodolski S. (1991). Czy władcy polscy we wczesnym średniowieczu posługiwali się jabłkiem panowania? W: Kultura średniowieczna i staropolska. Studia ofiarowane Aleksandrowi Gieysztorowi w pięćdziesięciolecie pracy naukowej (251–259). Warszawa.
 • Suchodolski S. (1993). Die Münzen des 10. und 11. Jahrhunderts aus Mainz, Speyer und Worms in Polen. Ein Beitrag zur Datierung, zu den Einstromwege und zum Umlauf. W: B. Kluge (red.), Fernhandel und Geldumlauf. Beiträge zum deutschen Münzwesen  in sächsischer und salischer Zeit. Ergebnisse des Dannenberg-Kolloquiums 1990 (301–313). Sigmaringen.
 • Suchodolski S. (1993). Le nom du prince qui n’est pas l’émmeteur. Un exemple des monnaies polonaises du XIIe siècle. W: Actes du XIe Congrès International de Numismatique, Bruxelles, 8-13 septembre 1991, 3 (181–186). Louvain-la-Neuve.
 • Suchodolski S. (1994). Polityka mennicza a wydarzenia polityczne w Polsce we wczesnym średniowieczu. W: S.K. Kuczyński (red.), Społeczeństwo Polski średniowiecznej. Zbiór studiów, 6 (39–52). Warszawa: Instytut Historii PAN.
 • Suchodolski S. (1994). La moneta. W: Storia d’Europa 3, Il Medioevo secoli V–XV (847–894). Torino: Einaudi.
 • Suchodolski S. (1995). Coin hoards discovered in churches – a sympton of cult or economy? W: Studia numismatica. Festschrift Arkadi Molvõgin 65 (172–177). Tallin.
 • Suchodolski S. (1996). Monety z badań archeologicznych na dziedzińcu Gostomianum w Sandomierzu. Próba odtworzenia obiegu pieniężnego w mieście i okolicy. W: Sandomierz. Badania 1969–1973, 2 (390–403). Warszawa
 • Suchodolski S. (1997). Tadeusza Wolańskiego zwycięstwo zza grobu, czyli nowy typ denara Bolesława Chrobrego. W: Archeologia i starożytnicy. Studia dedykowane Profesorowi Andrzejowi Abramowiczowi  w 70 rocznicę urodzin (265–273). Łódź.
 • Suchodolski S. (1997). Zasoby pieniężne „szarego człowieka” w Polsce wczesnośredniowiecznej. W: Człowiek w społeczeństwie średniowiecznym [materiały konferencji w Uniwersytecie Warszawskim w 1996 r. z okazji odnowienia doktoratu prof. A. Gieysztora] (151–158). Warszawa.
 • Suchodolski S. (1998). Coin finds and archaeological context. A tantative classification. W: Theory and practice of archaeological research 3. Dialogue with the data: the archaeology of complex societies and its context in the 90’s (367–379). Warszawa.
 • Suchodolski S. (1998). Moneta fałszywa w Polsce wczesnośredniowiecznej. W: Fałszerstwa i naśladownictwa monet. XI Ogólnopolska sesja numizmatyczna w Nowej Soli, 1996 (37–47). Poznań.
 • Suchodolski S. (1998). Początki obola zmarłych w Wielkopolsce. W: Kraje słowiańskie w wiekach średnich. Profanum i sacrum. (Prace ofiarowane Z. Hilczer-Kurnatowskiej) (496–504). Poznań.
 • Suchodolski S. (1999). East or West? Concerning the iconographic patterns of the Hungarian copper coins of the so-called Byzantine type. W: Festschrift für Katalin Biró-Sey und István Gedai zum 65. Geburtstag (267–273). Budapest.
 • Suchodolski S. (2000). Kult św. Wacława i św. Wojciecha przez pryzmat polskich monet z wczesnego średniowiecza. W: Kościół – kultura – społeczeństwo. Studia z dziejów średniowiecza i czasów nowożytnych (Studia ofiarowane prof. S. Trawkowskiemu) (87–102). Warszawa.
 • Suchodolski S. (2000). Najdawniejsze monety polskie jako źródła dające poznać dzieje pierwszej monarchii. W: Aetas media aetas moderna. Studia ofiarowane profesorowi Henrykowi Samsonowiczowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin (299–312). Warszawa.
 • Suchodolski S. (2000). Dorobek polskiej archeologii w zakresie badań nad historią pieniądza w średniowieczu. W: Archeologia i prahistoria polska w ostatnim półwieczu (Materiały konferencji w Puszczykowie k. Poznania 1997) (433–444), Prace Komisji Archeologicznej, XI. Poznań: Poznańskie Tow. Przyjaciół Nauk.
 • Suchodolski S. (2000). Początki rodzimego mennictwa. W: Ziemie polskie w X wieku i ich znaczenie w ukształtowaniu się nowej mapy Europy [Materiały konferencji w Kaliszu 1999] (351–360). Kraków.
 • Suchodolski S. (2001). Change of transcontinental contacts as indicated by coins in the Baltic zone around 1000. W: P. Urbańczyk (red.), Europe around the year 1000 (85–100). Warszawa: Instytut Archeologii i Etnologii.
 • Suchodolski S. (2002). Les trouvailles monétaires et l’archéologie du haut Moyen-Age. Quelques controverses entre les archéologues et numismates au sujet de l’interprétation et de la datation. W: G. Gorini (red.), Ritrovamenti monetali nel mondo antico: problemi e metodi. Atti del Congresso Internazionale. Numismatica Patavina 1 (273–284). Padova.
 • Suchodolski S. (2002). Orzeł czy paw? Jeszcze o monecie z napisem PRINCES POLONIE. W: T. Wasilewski (red.), Inter Orientem et Occidentem. Studia z dziejów Europy Środkowowschodniej ofiarowane Profesorowi Janowi Tyszkiewiczowi w czterdziestolecie pracy naukowej (153–169). Warszawa.
 • Suchodolski S. (2002). Uwagi o monecie Pomorza Gdańskiego w XIII w. W: A. Musiałowski (red.), Moneta i kontakty mennicze w rejonie Morza Bałtyckiego XIII–XVIII w. Materiały z konferencji w Toruniu, 12–13 listopada 1992 (33–55). Toruń.
 • Suchodolski S. (2002). Rex Bolizlaus – tzw. królewskie monety Bolesława Chrobrego. W: A. Rachuba et al. (red.), Heraldyka i okolice (Księga poświęcona prof. S.K. Kuczyńskiemu) (285–295). Warszawa.
 • Suchodolski S. (2003). Dawne skarby na nowo odnalezione. Próba rekonstrukcji zespołów. W: M. Gącarzewicz (red.), Znaleziska monet i metody ich badań. XII Ogólnopolska Sesja Numizmatyczna w Nowej Soli (24–38). Nowa Sól.
 • Suchodolski S. (2003). Kiedy ukryty został skarb ozdób z Zawady Lanckorońskiej? W: Z. Woźniak, J. Gancarski (red.), Polonia Minor Medii Aevi. Studia ofiarowane Panu Profesorowi Andrzejowi Żakiemu w osiemdziesiątą rocznicę urodzin (277–286). Kraków–Krosno.
 • Suchodolski S. (2003). Najdawniejsze monety ziemi lechickiej. Jak powstawała klasyfikacja najstarszych monet polskich. W: M. Dulinicz (red.), Słowianie i ich sąsiedzi we wczesnym średniowieczu (Księga dedykowana prof. Wojciechowi Szymańskiemu) (81–90). Lublin–Warszawa.
 • Suchodolski S. (2004). Aus welchen Gründen hat man in der Wikingerzeit im Ostseeraum Münzschätze deponiert? W: R. Cunz i in. (red.), Fundamenta Historiae. Geschichte im Spiegel der Numismatik und ihrer Nachbarwissenschaften. Festschrift für Niklot Klüssendorf zum 60. Geburtstag am 10. Februar 2004 (107–116).
 • Suchodolski S. (2004). O sposobach interpretowania źródeł numizmatycznych – poglądy na powstanie mennictwa w Polsce, w Czechach i na Węgrzech. W: S. Rosik, P. Wiszewski (red.), Ad fontes. O naturze źródła historycznego. (Materiały konferencji w Lubawce) (123–134), Acta Universitatis Wratislaviensis, 2675, Historia, 170. Wrocław.
 • Suchodolski S. (2004). Wędrówki rzeczy i idei w świetle źródeł numizmatycznych – przykład monet Władysława II (1138–1146). W: S. Moździoch (red.), Wędrówki rzeczy i idei w średniowieczu (25–39), Spotkania bytomskie, V. Wrocław.
 • Suchodolski S. (2004). Monety – wielkie korzyści wynikające ze studiowania małych obiektów sztuki. W:  Spotkania w Willi Struwego 2001–2003. Wykłady o dziedzictwie kultury (105–124). Warszawa: Towarzystwo Opieki nad Zabytkami.
 • Suchodolski S. (2005). Czy monety palatyna Sieciecha świadczą o jego dążeniu do przejęcia władzy w Polsce? W: S. Rosik, P. Wiszewski (red.), Causa creandi. O pragmatyce źródła historycznego (365–375), Acta Universitatis Wratislaviensis, 2783, Historia, 171. Wrocław
 • Suchodolski S. (2005). Czy wyobrażenia na monetach odzwierciedlają rzeczywistość, czy ją kreują? (Przykład monety polskiej w średniowieczu). W: M. Fabiański (red.), Dzieło sztuki: źródło ikonograficzne, czy coś więcej? Materiały sympozjum XVII Powszechnego Zjazdu Historyków w Krakowie 15-18 IX 2004 (45–66). Warszawa.
 • Suchodolski S. (2005). Kazimierz Stronczyński i jego dokonania numizmatyczne z perspektywy lat. Przedmowa. W: Kaźmirz Stronczyński, Dawne monety polskie dynastyi Piastów i Jagiellonów. Cz. 1 (reprint oryginału: Piotrków 1883–1885) (3–12). Warszawa.
 • Suchodolski S. (2005). La symbolique des oiseaux sur les monnaies tchèques et polonaises de la fin du Xe et du début du XIe siècle. W: C. Alfaro, C. Marcos y P. Otero (red.), XIII Congreso Internacional  de Numismática. Madrid 2003. Actas – Proceedings – Actes, II (1251–1258). Madrid.
 • Moździoch S., Suchodolski S. (2006). Obieg monetarny na Śląsku w XI wieku na przykładzie znalezisk z Bytomia Odrzańskiego. W: M. Dworaczyk i in. (red.), Świat Słowian wczesnego średniowiecza (Księga jubileuszowa W. Łosińskiego) (365–381). Szczecin–Wrocław.
 • Suchodolski S. (2006). Program reedycji inwentarza znalezisk monet wczesnośredniowiecznych z ziem polskich (VI–poł. XII w.). W: W. Chudziak, S. Moździoch (red.), Stan i potrzeby badań nad wczesnym średniowieczem w Polsce – 15 lat później (41–49). Toruń–Wrocław–Warszawa.
 • Suchodolski S., Malarczyk D. (2007). Die Zustromwege der Dirhams nach Polen. W: M. Anderseni in. (red.), Magister Monetae. Studies in honour of Joergen Steen Jensen (93–100). Copenhagen.
 • Suchodolski S. (2008). Adelaide, Emma and Mathilda – women’s coinage in the early Middle Ages. W: J. Järvinen (red.), Scripta varia numismatico Tuukka Talvio sexagenario dedicata (49–64). Helsinki.
 • Suchodolski S. (2008). Moneta źródłem wszechstronnym: materialnym, pisanym i ikonograficznym. W: S. Suchodolski (red.), Źródła historyczne wydobywane z ziemi (II Kongres Mediewistów Polskich, Lublin 2005) (33–55). Wrocław.
 • Suchodolski S. (2008). Les routes fluviales et maritimes du commerce de la Baltique: le témoignage des trouvailles monétaires (IXe-XIe siècle). W: L’acqua nei secoli altomedievali. Spoleto 12-17 aprile 2007. Atti delle Settimane. LV, 1 (671–691). Spoleto.
 • Suchodolski S. (2008). Monety z badań wykopaliskowych w Miliczu. W: J. Kolenda (red.), Milicz – Clavis Regni Poloniae. Gród na pograniczu (65–75). Wrocław.
 • Suchodolski S. (2010). Numizmatyka podwodna, czyli o współdziałaniu nauk. W: A. Bartoszewicz i in. (red.), Świat średniowiecza. Studia ofiarowane Profesorowi Henrykowi Samsonowiczowi (904–919). Warszawa.
 • Suchodolski S. (2010). Le type byzantin aux origines du monnayage en Pologne. W: Mélanges Cécile Morrisson . Collège de France – CNRS. Centre de recherche d’histoire et civilisation de Byzance. Travaux et Mémoires 16 (821–828). Paris.
 • Suchodolski S. (2012). Nauki pomocnicze dla mediewisty: Numizmatyka. W: J. Nikodem, D.A. Sikorski (red.), Vademecum historyka mediewisty (97–119). Warszawa: PWN.
 • Suchodolski S. (2012). Ein Brakteat vom Ende des 12. Jahrhunderts mit Darstellung einer Frau mit Krone – eine Prägung des Klosters Nienburg? W: G. Detlefs I in. (red.), Nummi docent! Münzen – Schätze – Funde. Festschrift für Peter Ilisch zum 65. Geburtstag  am 28. April  2012 (189–209). Osnabrück.
 • Suchodolski S. (2012). Monety z cmentarzyska w Lubieniu, pow. piotrkowski. W: T. Kurasiński, K. Skóra, Wczesnośredniowieczne cmentarzysko szkieletowe w Lubieniu, pow. piotrkowski. Aneks Nr 7 (351–356). Łódź.
 • Suchodolski S. (2013). Warum hat man im frühen Mittelalter Schätze deponiert? W: M. Bogucki, M. Rębkowski (red.), Wolińskie spotkania mediewistyczne, II. Economies, monetisation and society in the West Slavic Lands, 800-1200 AD (89–107). Szczecin: Instytut Archeologii i Etnologii PAN.
 • Suchodolski S. (2015). The Obol of the Dead. W: A. Buko (red.), Bodzia. A late Viking-Age elite cemetery in Central Poland (313-340). Leiden/Boston: Brill.
 • Suchodolski S. (2016). Historia badań archeologicznych w Czersku. W: P. Urbańczyk, M. Trzeciecki (red.), Czersk Wzgórze Zamkowe. Badania 1974-1983 (17-27). Warszawa: Instytut Archeologii i Etnologii PAN.
 • Suchodolski S. (2016). Obol zmarłych. W: A. Buko (red.), Bodzia. Elitarny cmentarz z początków państwa polskiego (285-303), Warszawa: Instytut Archeologii i Etnologii PAN.
 • Suchodolski S. (2016). Obol zmarłych (monety i pieniądz kruszcowy) na cmentarzysku w Dziekanowicach, stan. 22. W: J. Wrzesiński (red.), Nummus bonum fragile est. Groby z monetami wczesnośredniowiecznego cmentarzyska w Dziekanowicach. Biblioteka Studiów Lednickich, Fontes,1 (157-195); 2 (129-154). Lednica: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy.
 • Suchodolski S. (2016). Aleksander Gieysztor a numizmatyka. W: M. Koczerska, P. Węcowski (red.), Aleksander Gieysztor. Człowiek i dzieło (142-150). Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Suchodolski S. (2017). Bolesław Śmiały i Władysław Herman w świetle swoich monet, czyli co numizmatyka wnosi do poznania historii Polski w drugiej połowie XI wieku. W: L.P. Słupecki i in. (red.), Materiały V Kongresu Mediewistów Polskich, I, Recepcja i odrzucenie. Kontakty międzykulturowe w średniowieczu (167-181). Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 • Suchodolski S. (2018). Gdzie, kiedy i w jakim celu Bolesław Chrobry emitował denary z cyrylickim napisem? W: T. Nowakiewicz, M. Trzeciecki, D. Błaszczyk (red.), Animos labor nutrit. Studia ofiarowane Profesorowi Andrzejowi Buko w siedemdziesiątą rocznicę urodzin (151-162). Warszawa: Instytut Archeologii i Etnologii PAN.
 • Suchodolski S. (2018). Monety Bolesława Śmiałego w świetle skarbu znalezionego w Wiślicy. W: W. Garbaczewski, R. Macyra (red.), Pieniądz i banki w Małopolsce (51-80). Poznań: Muzeum Narodowe.

Redakcje monografii zbiorowych

 • Kuczyński S.K., Suchodolski S. (red.). (1985). Nummus et historia. Pieniądz Europy średniowiecznej. Ryszardowi Kiersnowskiemu w sześćdziesięciolecie urodzin, przyjaciele, koledzy, uczniowie (328 ss.). Warszawa: Polskie Towarzystwo Archeologiczne i Numizmatyczne.
 • Suchodolski S., Bogucki M. (red.). (2007).Money circulation in Antiquity, the Middle Ages and Modern Times. Time, range, intensity. International Symposium of the 50th anniversary of Wiadomości Numizmatyczne, Warsaw 13–14 October 2006 (224 ss.). Warsaw–Cracow: Instytut Archeologii i Etnologii PAN.
 • Suchodolski S. (red.). (2008). Źródła historyczne wydobywane z ziemi. II Kongres Mediewistów Polskich, Lublin 19-21 IX 2005 (127 ss.). Wrocław: Wydawnictwo Chronicon.
 • 2013–2017 –  redagowanie wespół z: M. Bogucki, P. Ilisch seria Frühmittelalterliche Münzfunde aus Polen. Inventar. Band I – Grosspolen; II – Pommern; III – Masowien, Podlachien und Mittelpolen; IV – Kleinpolen, Schlesien; V – Ermland und Masuren. Addenda et corrigenda. Warszawa: Instytut Archeologii i Etnologii PAN.
 • 1953–2007 – Redakcja „Wiadomości Numizmatycznych”, kwartalnika, potem półrocznika Polskiego Tow. Archeologicznego i Numizmatycznego, potem Komitetu Nauk Historycznych Wydziału I PAN: sekretarz redakcji, współredaktor, redaktor.

 

Ukończone projekty badawcze:

 • Kierownik projektu: prof. dr hab. Stanisław Suchodolski

Tytuł projektu: "Znaleziska monet wczesnośredniowiecznych z obszaru Polski (VI–połowa XII w.)".

Lata realizacji: 2000–2003

Nazwa organu przyznającego fundusze na realizację projektu: Komitet Badań Naukowych

"Znaleziska monet wczesnośredniowiecznych z obszaru Polski (VI–połowa XII w.)":

I. Wielkopolska (A. Tabaka, B. Paszkiewicz, J. Piniński, P. Ilisch, D. Malarczyk);

II. Pomorze oraz Mazury i Warmia (G. Horoszko, J. Piniński, M. Bogucki, P. Ilisch, D. Malarczyk);

III. Mazowsze, Podlasie i Polska Środkowa (D. Gorlińska, S. Suchodolski, J. Piniński, K. Szubert, P. Ilisch, D. Malarczyk).

 

Nagrody i wyróżnienia:

 • 1974 - Nagroda im. Joachima Lelewela Wydziału I PAN;
 • 1989 - Złoty Krzyż Zasługi;
 • 1982 - Nagroda Société Française de Numismatique - Jeton de vermeil;
 • 1983 - Nagroda Sekretarza Naukowego PAN;
 • 1998 - Medal Archera Huntingtona American Numismatic Society;
 • 2006 - Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski;
 • 2015 – Medal Lux et Laus Stałego Komitetu Mediewistów Polskich;
 • 2017 – Lednickie Orły Piastowskie. Nagroda Marszałka Woj. Wielkopolskiego;
 • Odznaka « Zasłużony działacz kultury » ;
 • Złota i srebrna odznaka honorowa « Za zasługi dla Warszawy » ;
 • B. Paszkiewicz (red.). (2002). Moneta Mediaevalis. Studia numizmatyczne i historyczne ofiarowane Profesorowi Stanisławowi Suchodolskiemu w 65. rocznicę urodzin. Warszawa: Instytut Archeologii i Etnologii PAN;
 • A. Kuźmin (red.). (2003). Międzynarodowa sesja numizmatyczna w Gdańsku z okazji 65. lecia Prof. Stanisława Suchodolskiego. Materiały. Gdańsk 2003.
 • Bogucki, W. Garbaczewski, G. Śnieżko (red.). (2017). Nummi et Humanitas. Studia ofiarowane Profesorowi Stanisławowi Suchodolskiemu w 80 rocznicę urodzin. Warszawa.

 

Stypendia:

 • W latach 1963 (6 miesięcy), 1976, 1979, 1987 - stypendium Ecole Pratique des Hautes Etudes we Francji, studia w zakresie numizmatyki średniowiecznej. W tych ramach w 1963 udział w Ecole d’été w Poitiers.
 • Nadto stypendia naukowe w ZSRR (1969), Algierii (1972), NRD (1972), Hiszpanii (1978) i we Włoszech (1991).

 

Członkostwo w organizacjach:

 • Polska Akademia Umiejętności, członek czynny
 • Stały Komitet Mediewistów Polskich
 • Towarzystwo Naukowe Warszawskie
 • Polskie Towarzystwo Numizmatyczne (członek honorowy)
 • Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich
 • Conseil International de Numismatique (członek honorowy)
 • American Numismatic Society (członek korespondent)
 • Česká numismatická společnost (członek honorowy)
 • Magyar Numizmatikai Társulat (członej honorowy)
 • Komitet Nauk Pra- i Protohistorycznych PAN
 • Rada Naukowa Instytutu Archeologii i Etnologii PAN;
 • 1981–1986 – Prezes Polskiego Towarzystwa Archeologicznego i Numizmatycznego;
 • 1988–2007 – Przewodniczący Komisji Numizmatycznej Komitetu Nauk Historycznych PAN;
 • 1991–1993,  1997–2002 – Członek Centralnej Komisji ds. Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych;
 • 1991–2003 – Członek zarządu International Numismatic Commission (1997–2003 wiceprezydent);
 • 2010–2016 – Przewodniczący Rady do spraw numizmatyki przy Prezesie NBP.