• Polski
  • English
  • AA+A++
» Bip
Bip

Dokumenty wewnętrzne


2023


             

2022


                         

2021


                   

2020


   

2019


 

Akty prawne i dokumenty


  • ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1475 z póżn. zm.)
  • ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
  • ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
  • ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (t.j.: Dz.U. z 2018 r. poz. 87)
  • ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz.U. z 2019 r. poz. 869)
  • ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1458 z późn. zm.)
  • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz.U. z 2016 r., poz. 922 z póżn. zm.)
  • ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.)